Health

Pain After Intercourse | ቃንዛ ድሕሪ ጾታዊ ርክብን

Pain After Intercourse | ቃንዛ ድሕሪ ጾታዊ ርክብን

ወዲ 26 ዓመትን በዓል ሓዳርን እየ።
ኣስታት 7 ዓመት ዝገበረት ኦሞረደዮ
ኣላትኒ። ብሰብ ሞያ ዝተዋህበኒ ምኽሪ
እናተኸታተልኩ ኣብ ደሓን እየ ዘለኹ።
ሕቖይ ግና ቃንዛ ይገብረለይ። ክድረዞ
ከለኹ ኸኣ ዝግ ይብለኒ። ሓኪም ብሰንኪ
ስራሕ ዝተፈጥረ ከም ዝዀነ ምስ ሓበረኒ
ናይ ጉልበት ስራሕ
ገዲፈ ሕጂ ካልእ
እ የ ዝሰርሕ ዘለኹ። ግና ክሕሸኒ ኣይከኣለን።
ብፍላይ ምስ በዓልቲ ቤተይ ጾታዊ ርክብ
ድሕሪ ምፍጻመይ ረሸሽ እዩ ዝብለኒ።
ምኽርኹም እጽበ ኣለኹ።
ሓቢቢ ካብ ዓድዃላ
ሕቖ ሰብ ካብ
ዓ ጽ ሚ ፡
መትንታትን መላገቢ
ጅማውትን ዝተቐርጸ
ከም ምዃኑ ቃንዛ
ክጅምር እንከሎ ጠንቅታት
ክዀኑ ዝኽእሉ ሓያለ
ተኽእሎታት ኣለዉ።
መብዛሕትኡ ቃንዛ
ሕቖ ብቐሊሉ
ክእለ ካብ ዝኽእል
ማህሰይቲ ከም
ዝጅምር ክኢላታት የረድኡ። ንኣብነት
ከቢድ መጕዳእቲ ዘይኰነ ከም ፈኲስ
መምናህቲ፡መቝጸይቲ መገጣጠሚ ዓንዲ
ሕቖ ወይ ድማ ዝተቘጠዐ መትኒ (ነርቭ)
ቃንዛ ክጅምር ይኽእል። እቲ ብቐሊሉ
ተተናኺፉ ዝጸንሐ ኣካል እምበኣር ቃንዛ
ዘበጋግሰሉ ስራሕ ምስ ዘጓንፎ ወይ ንነዊሕ
ሰዓታት ኰፍ እንድሕር ኢሉ እቲ ሕማም
ቀጻሊ እናዀነ ክኸይድ ይገብሮ።
• ንነዊሕ ሰዓት ተጎቢጥካ ወይ
ተዓምጺጽካ ምጽናሕ፡
• ኣብ ኣሰኻኽማ ኣቕሓ ወይ ኣብ
ምልዓል፡ ምስሓብ ምድፋእ ከቢድ ነገር
ግቡእ ኣቃውማ እንድሕር ዘይሒዝካ
• ኣብ መንበር ተጎቢጥካ ኮፍ ምባል፡
• ካብ መጠን ንላዕሊ ምምጥላዕ ወይ
ሕቜኻ ምጥምዛዝ፡
• ሓደ ተደጋጋሚ ዓይነት ስፖርት
ወይ ምንቅስቓስ ምክያድ ጭዋዳታት
ሕቖ ካብ መጠን ንላዕሊ ክሰርሑ ወይ
ክደኽሙ ይገብሮ። ነቲ ብዝዀነ ኣጋጣሚ
ተተንኪፉ ዝጸንሐ ቃንዛ ኸኣ ከለዓዕሎ
ይኽእል። እዚ ኣርእስቲ እዚ ምስ በዓልቲ
ቤትካ ክትመኻኸረሉ ትኽእል ኢኻ።
• ብዙሕ ግዜ ዘይነስተውዕሎ ኸኣ
ሓያሎ ግዜ ዘገልገለ ናይ ጡጥ ፍርናሽ
ዘባል ስለ ዝዀነ ወይ ስልኩ ደኺሙ
ንታሕቲ ዝምጠጥ ዓራት ካብ ሓደ ሰብ
ንላዕሊ ክድቅሶ እንከሎ ኣብ ኣዕጽምቲ
ቃንዛ ክፈጥር ይኽእል ። ገለ ሰባት
ኣብ ተሪር ወይ ደረቕ ነገር ብምድቃስ
ይከላኸልዎ።
ሓቢቢ ኣብ መንጎ ኦሞረደዮን ቃንዛ
ሕቖን ቀጥታዊ ዝዀነ ርክብ የብሉን። ግና
ኣብ ኦሞረደዮኻ ዘሎ ጸላዕላዕታ ተዛኒኻ
ኰፍ ከይትብል ስለ ዝገብረካ ኮፍ ኣባህላኻ
ክዘብል ወይ ዘይክጣጥሕ ይኽእል።
ዘቢልካ ኮፍ ምስ ትብል ድማ እቲ ሕቜኻ
ትጕዳእ እሞ ትቕንዞ።
ቃንዛ ሕቖ ክፈጥሩ ዝኽእሉ እዞም ኣብ
ላዕሊ ዝጠቐስናዮም ነጥብታት ኣይኰኑን።
ክኢላ መርሚሩ ከነጽረልካ ዝኽእል ሓያሎ
ሕማማት እውን ኣለዉ። ከም ሕማም
ቅርጥማት ጸጸር ኩሊትን ካልኦት ሓያሎ ሕማማት እውን ጠንቂ ቃንዛ ሕቖ ክዀኑ
ስለ ዝኽእሉ መርመራ ምክያድ ኣገዳሲ
እዩ።
• ቃንዛኻ ብሕማም ዘይኰነስ
በቶም ዝዘከርናዮም ከም መቝጸይቲ
ብዝኣመስለ ኣጋጣሚታት ዝመጸካ
እንተዀይኑ
• ፈኲስ ሕቜኻ ዘይጎድእ
ኣካላዊ ምንቅስቓስ ግበር። ከቢድ ኣካላዊ
ምንቅስቓስ ወይ ሕቜኻ እንዳኣድነንካ
ዝግበር ስፖርት ሕማምካ ከጋድደልካ ከም
ዝኽእል ዘክር።
• ገዚፍ እንድሕር
ኴንካ ክብደት ክትንኪ ፈትን።
• ዓ ጻ ጽ ም ት ኻ
ክሕይል ምእንቲ ከም ካልሽዩም
ዝኣመሰል ማዕድን ትረኽበሉ
ጸባ ክትምገብ ቪታሚን ዲ
እውን ክትረክብ ፈትን።
• ኣቕሓ ከተልዕል
እንከለኻ ኣብራኽካ ኣጽኒዕካ
ቀጥ ኣብሎ እምበር ኣኣጋርካ
ኣይትዕጸፍ።
ኣብ ኣካላትካ ናይ
ምድንዛዝ ወይ ናይ ቀጭቀጭ
ስምዒታት እንድሕር ርኢኻ፡
እንተወዲቕካ ወይ ኣብ ሕቖኻ
ገለ መጕዳእቲ ወሪዱካ እሞ
ቃንዛ እንተኣስዒቡ፡ ሽንትኻ እንድሕር ክዕጾ
ጀሚሩ፡ ሓድሽ ድኻም እንተተሰሚዑካ፡
ቀልጢፍካ ግዜ ከይወሰድካ ናብ ሓኪም
ኪድ።