One kiss shares bacteria

One kiss shares 80 million bacteria

One kiss shares 80 million bacteria

መጻምድቲ ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ሓንቲ ናይ 10 ካልኢት ምስዕዓም 80 ሚልዮን ባክተርያ ናብ ሓድሕዶም ከም ዘሰጋግሩ ተፈሊጡ። ምስዕዓም ዝደጋግሙ ኸኣ ብኡኡ መጠን ብዝሒ ባክተርያ ይለዋወጡ። ኣብ ጥዑይ ሰብ ከም ኣብ ምሕቃቕ መግቢ፡ ኣብ ምክልኻል ሕማማትን መኣዛታት ኣብ ምውህሃድን ዝጠቕሙ 100 ትሪልዮን ዝኣኽሉ ባክተርያታት ይርከቡ። ኣብ ኣፍ ሰብ ከኣ ካብ 700 ዝበዝሑ ዓሌታት ባክተርያ ሰፊሮም ይርከቡ። ኣብ ነዘርላንድ ዝርከቡ ኣብዚ ኣርእስቲ መጽናዕቲ ዘካየዱ ክኢላታት፡ ኣብ ብዙሓት መጻምድቲ ፈተነ ኣካይዶም ነይሮም። ካብ ኣፍ እቶም መጻምድቲ ብዝተወስደ ናይ ጡጥ ሕባስ፡ ኣብ መዓልቲ ብ ተ ደ ጋ ጋ ሚ ዝሰዓዓሙ ሰብ ሓዳር ሓደ ዓይነት ናይ ሓባር ባክተርያ ከም ዝስከሙ ተረዲኦም።