Satan distances

Official Church of Satan distances itself from Craigslist

Official Church of Satan distances itself from Craigslist

ኣብ ፐንሲልቨንያ – ሕ. ከም እትቕመጥ ዝንገረላ ሚረንዳ ባርበር ዝተባህለት ጓል 19 ዓመት ኮተቴ፡ ብውሕዱ 22 ሰባት ብምቕታላ ንሓያለ ወገናት ኣስደሚማ። እታ “ሰይጣን! ተዋሂብዋ ዘሎ ጎርዞ፡ ብቕትለት ሓደ መንእሰይ ተኸሲሳ ኣብ ቤት-ማሕቡስ ድሕሪ ምድጓና’ያ እቲ ንኽትኣምኖ ዘጸግም ጉዳ ክኽሻሕ ዝኸኣለ። “ኣነ ዝዝክሮ ጥራይ 22 ሰባት ቀቲለ። ከም ዝቐተልክዎም ፈጺመ ዝረሳዕክዎም ብዙሓት ሰባት’ውን ኣለዉ። ኩሉምሎም ተደማሚሮም ግን 100 ኣይበጽሑን’ዮም።” ዝበለት እታ ጎርዞ፡ ነቲ ተግባራት ቅትለት ገና ጓል 13 ዓመት ህጻን እንከላ ከምዝጀመረቶ ገሊጻ። ንሳ፡ በቲ ተናዚዛቶ ዘላ ተግባር፡ ኣብ ታሪኽ ዓለምና እታ ቀዳመይቲ ኣረሜን ጓለንስተይቲ ከምእትኸዉን ነቲ ጉዳይ ዝከታተሉ ዘለዉ ወገናት የረድኡ። እታ ጊንጢ ዝኾነ ኣተሓሳስባንሰይጣናዊ እምነትን ከምዘለዋ ብወለዳ ዝንገረላ ኮተቴ፡ ምስ ሓደ ተመሳሳሊ ባህርያት ዘለዎ መንእሰይ ቃል-ኪዳን ድሕሪ ምእሳራ’ያ ቅድሚ ሒደት ሳምንቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክትኣቱ ክኢላ መ. ” ዝብል ቅጽል ስም  ኣመሪካ