Man's Skull Or Spirit

No Bullet Can Break This Man’s Skull Or Spirit

No Bullet Can Break This Man’s Skull Or Spirit

ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ናይ ዒራቕ፡ ከተማ ፈሉጃ ዝቕመጥ ኣቡ ኣሕመድ ዝተባህለ ኣብ ማእከላይ ዕድመ ዝርከብ መራሒ ታክሲ፡ ኣንጊሁ ናብ ስራሕ ኣብ ዝወፍረሉ ዝነበረ ግዜ ኣብ መንጎ መንግስትን ኣብታ ከተማ ዝርከቡ ተቓምወቲ ዕጡቓትን ናይ ተዅሲ ምልውዋጥ ተጀሚሩ። ኣቡ ኣሕመድ ኣብቲ ዓረራትን ጠያይትን ዝዋናጨፈሉ መስመር ኣትዩ ስለ ዝነበረ፡ ካብ ሓደኣብ ርሻን ተሰቒሉ ዝትኵስ ዝነበረ ጨማታይ ዝተፈነወት ጥይት ኣብ ርእሱ ተሸኽተት። እታ ጥይት ሽክናኡ ኣንኲላ ግና ናብ ሞት ዘብጽሕ ዕምቈት ከየብጽሐት ተቐርቂራ ተሪፋ። ሓኪም ቅድሚ 24 ሰዓታት ክትወጽእ ከም ዘይብላ ስለ ዝኣመነላ ኣቡ ኣሕመድ ብምሉእ ጥዕናኡ፡ ግና ብኸምዚ ኣብ ስእሊ ዝረአ ኩነታት፡ ውዒሉ ሓዲሩ።