Azhar

NIA may name Azhar in Pathankot chargesheet

NIA may name Azhar in Pathankot chargesheet

ፍሬን ሴላክ ኣብ 1929 ዝተወልደ ክሮሺያዊ ናይ ሙዚቃ መምህር’ዩ። እቲ ዘገርም ፍሬን ከም መምህር ኰይኑ ዘይኰንስ፡ ብተደጋጋሚ ካብ ዘጋጠሞ ናይ ሞት ሓደጋታት ድሒኑ ብህይወት ክሰርር ምኽኣሉ’ዩ ዝያዳ ዝፍለጥ። ኣብ ጥሪ 1962 ሴላክ ካብ ሳራየሾ ናብ ዱብሮቭኒክ ብባቡር እናተጓዕዘ እንከሎ፡ ባቡር ካብ መስመራ ወጺኣ ናብቲ በረድ ዝሸፈኖ ፈለግ ኣትያ ብምግጫዋ፡ ብኡ ንብኡ 17 ሰባት ክሞቱ እንከለው፡ ብዙሓት ካልኦት ድማ፡ ነባሪ ስንክልና ዘስዓበ ከቢድ ስንክልና ወሪድዎም። ሴላክ ግን፡ ብዘይካ መስበርቲ ናይ ሓንቲ ቅልጽሙን ንኣሽቱ ልሕጻጻትን ኣስጋኢ ኩነታት ኣየጋጠሞን። ኣብ ዓመቱ እንደገና፡ ብነፋሪት ካብ ዛግረብ ናብ ሪየካ እናተጓዕዘ እንከሎ፡ ማዕጾ ጋቢና ናይ’ታ ነፋሪት ተጐልዒሙ ስለ ዝኸደ፡ ካብ’ታ ነፋሪት ክወድቕ ተቐሰበ። ኣብዚ’ውን 19 ሰባት ክሞቱ እንከለው፡ ሴላክ ዝጥቀስ መጉዳእቲ ከይወረዶ ብህይወት ሰሪሩ።ኣብ 1970 እውን ዝዝውራ ዝነበረ መኪና ፖምፖ ኣበላሽያ ብሓዊ ክትባራዕ እንከላ፡ ጋቢና ከፊቱ ብምህዳም ኣምለጠ። ኣብ 1973 እውን ካብ ተመሳሳሊ ሓደጋ ኣምሊጡ’ዩ። ኣብ 1995 ብናይ ከተማ ኣውቶቡስ ተጋጭዩ ብፈኲስ ማህሰይቲ ተገላጊሉ። ኣብ 1996 መኪና እናዘወረ እንከሎ፡ ንቕድሚኡ ትመጽእ ዝነበረት ናይ ጽዕነት መኪና፡ ከምልጥ ክብል ብዘይ ልቡ ናብ ገደል ጸዲፉ። ንሱ ብተኣምራታዊ ኣጋጣሚ ኣብ ገረብ ተንጠልጢሉ ምስ ተረፈ፡ መኪንኡ ንታሕቲ 91 ሚትሮ ኣንከራርያ ተቓጸለት። ኣብ 2003 ግን መከራኡ ኩሉ ዘብቅዐ ክመስል ናይ 1,000,000 ዶላር ሎተሪ በጽሖ። ብዛዕባ’ዚ ክዛረብ እንከሎ ሴላክ፡ ‘እዚ ኩሉ ዓመታት ኣምላኽ ኣብ ልዕለይ ኰይኑ ይሕልወኒ ከም ዝነበረ’ዩ ዝርደኣኒ። ዓለም ምናልባት ቅርሱስ ክትብለኒ ትኽእል’ያ። ኣነ ግን፡ ኣዝየ ዕድለኛ ምዃነይ እየ ዝፈልጥ፡’ ክብል ሎተሪ ምስ በጽሖ ተዛሪቡ።