News

New News ብዘራጊቶ ዝተወስደት ቈልዓ

New News ብዘራጊቶ ዝተወስደት ቈልዓ

ሓንቲ ጓል 9 ዓመት ቻናዊት፡ ኣብ ሓምለ 1992 ኣብ ሶንጂያን ዝተባህለ ዞባ ሻንጋይ ቻይና እናተጻወተት እንከላ ሃንደበት ብዝተላዕለ ዘራጊቶ ተንሳፊፋ ልዕሊ 3 ኪሎ ሜትሮ ተጓዒዛ፡ ብዙሕ ዝጥቀስ ማህሰይቲ ከይወረዳ ኣብ ጫፍ ናይ ሓደ ገረብ ተንጠልጢላ ብምትራፋ ዘገርም ፍጻሜ ኮይኑ ተመዝጊቡ ኣሎ።ብመሰረት ጸብጻብ ‘wire’ ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ፡ ኣብ ግንቦት 1986 እውን ኣብ ሃሚ ዝተባህለ ኣብ ምዕራብ ቻይና ዝርከብ ቦታ 13 ቈልዑ ብዘራጊቶ ተጸይሮም ን19 ኪሎ ሜትሮ ድሕሪ ምንስፋፍ ኣብ ሑጻ ዝመልኦ ኣጻምእ ስለዝወደቑ ብምሉኦም ብህይወት ከምዝሰረሩ ይግለጽ።