HIV

New injectable HIV treatment to kick off next year

New injectable HIV treatment to kick off next year

ብመልክዕ መርፍእ ክውሰድ ዘኽእል ፈተነታት ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃኡ ከም ዘብጸሐት ተሓቢሩ። ኣብ ክንዲ እቲ መዓልታዊ ብከኒና ዝውሰድ ፈውሲ፡ ኣብ ክልተ ወርሒ ሓንሳእ ብመርፍእ ዝውሰድ ብምዃኑ፡ ካብ ህዝቢ ደገፍን ተቐባልነትን ይረክብ ከምዘሎ ተፈሊጡ። እቲ መድሃኒት፡ ክሊኒካዊ ፈተነታት ይግበረሉ ከምዘሎ ዝገለጸ ኮሚሽን ኤይድስ ኡጋንዳ፡ ካብ ዝቕጽል ዓመት ናብ ዕዳጋ ከም ዝወርድ ሓቢሩ። መድሃኒት ኤይድስ ዝወስዱ ሰባት፡ መዓልታዊ ከኒና ክውሕጡ ዘስዕበሎም ሰዓታት ናይ ምቍጽጻር ስክፍታ ዘወግድን፡ ናይ ክልተ ወርሒ ዕረፍቲ ዝህብን ፈውሲ ብምዃኑ፡ ብተገልገልቲ ደገፍ ረኺቡ ኣሎ። ክሳዕ 2018 ኣስታት 1. ኡጋንዳውያን በቲ ቫይረስ ተለኺፎም ኡጋንዳ – ብመርፍእ ዝውሰድ ጸረ-ኤችኣይቪ ይምዕብል ግዳያት ሰዓል ኮቪድ-19 ኣብ ውሽጢ ቻይና እናጐደለ ይኸይድ ከምዘሎ ኣብ ዝሕበረሉ ዘሎ ግዜ፡ ካብ ቻይና ወጻኢ ኣብ ካልኦት ሃገራት እናወሰኸ ይመጽእ ምህላዉ ተሓቢሩ። ኣብ ኢጣልያ፡ ብሰንኪ እቲ ሕማም ናይ ዝሞቱ ቁጽሪ 79 ከምዝበጽሐ ምንጭታት ይሕብሩ። ሃገራት ዓለም ነቲ ሕማም ኣብ ምቍጽጻር በበይኑ ስጉምትታት ክወስዳ እኳ እንተጸንሓ፡ ብግናዕ ኢድ ሰላምታ ምልውዋጥ ክተባባዕ ከም ዘይብሉ እውን ካብ ሓያሎ ወገናት ይቃላሕ ከምዘሎ ይፍለጥ። ሰዓል ኮቪድ-19 ናይ መተናፈሲ ሕማም ከም ምዃኑ፡ ቀንዲ መመሓላለፊኡ ብምህንጣስን ምስትንፋስን ከምዝዀነ ይግመት። እንተዀነ ግና፡ ምንጭን መበገስን ናይቲ ሕማም ብግልጺ ክሳብ ኣብ መንጎ ሩስያን ኣመሪካን ዝጸንሐ ስምምዕ ምቍጽጻር ተወንጨፍቲ ኣጽዋራት ዝፈርሰሉ መዓልታት እናተቓረበ ኣብ ዝመጽኣሉ ዘሎ ግዜ፡ ሓያሎ ካልኦት ሃገራት ዝተጸምበራኦ ሓድሽ ስምምዕ ክፍጠር ኣመሪካ ትጽውዕ ከምዘላ ምንጭታት ሓቢሮም። ኣመሪካ፡ ኣብ ስምምዕ ምንካይ ኣጽዋር ተሳቲፋ ዘይትፈልጥ ቻይና፡ ኣብዚ ሓድሽ ናይ ምቍጽጻር ስምምዕ ክትሳተፍ ጸዊዓ ኣላ። ሩስያን ኣመሪካን ኣዕናዊ ኣጽዋራት ኣብ ምምዕባል ካብ ምቅድዳም ዝኽልክል ስምምዕ ተፈራሪመን ድሕሪ ምጽናሕ፡ እቲ ስምምዕ ዝወድቀሉ ዓመት 2021 ብምቕራቡ፡ ሓድሽ ስምምዕ ክግበር ኣመሪካ ትጽውዕ ምህላዋ ምንጭታት ይሕብሩ። ኣብ መንጎ ፕረዚደንት ኣመሪካ-ነበር ባራክ ኦባማን ፕረዚደንት ሩስያ-ነበር መድቨደቭን ኣብ 2010 ዝተገብረ ስምምዕ፡ ክልቲአን ሃገራት ነፍሲ-ወከፈን ካብ 1500 ዝበዝሕ ቦምባ ኑክሌር ከየጻውዳ ዝኽልክል እዩ ነይሩ። ማእከላይ ርሕቀት ዝጐዓዙ ተወንጨፍቲ ከም ዝነበሩ ዝሕብሩ ጸብጻባት፡ 23 ሽሕ ምስቲ ሕማም ብዝተኣሳሰረ ሕማማት ከም ዝሞቱ የረድኡ። ካብ ሓፈሻዊ ብዝሒ ህዝቢ እታ ሃገር ኣስታት 9 ሚእታዊት ደቂ-ኣንስትዮ፡ 4. ደቂ-ተባዕትዮ፡ ተሸከምቲ ኤችኣይቪ ከም ዝዀኑ፡ እቶም ጸብጻባት የመልክቱ። ኡጋንዳ፡ ኣብ ምክልኻል ዝርጋሐ ኤችኣይቪ ኣብ እተበርክቶ ንጥፈታት ብኣብነት ካብ ዝጥቀሳ ሃገራት ክትከውን እንከላ፡ ብከኒና ዝውሰድ መከላኸሊ ከተፍሪ ምጽንሓ ይፍለጥ። ተጠቀምቲ መድሃኒት፡ ኣብ ሓደ እዋን መዓልታዊ ክሳብ 20 ከኒና ዝበጽሕ ብሰዓታት እናመቓቐሉ ይወስዱ ከምዝነበሩን፡ ኣብዚ እዋን ግና እቲ ዝበዝሕ ሰብ መዓልታዊ ሓንቲ ከኒና ጥራይ ከም ዝወስድን የረድኡ።
4 ሚልዮን 3 ሚእታዊት ድማ