New Information

New Information | ኣገዳስን ሓድሺን ሓበሬታ

New Information | ኣገዳስን ሓድሺን ሓበሬታ

ሎሚ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያተአብ ሃገረ ሱዳን ክፍሊ ወጻእተኛታት ብዛዕባ ክሎም ኣብ ሱዳን ዝነብሩ ወጻእተኛታት ዝምልከት ሓዲሽ ሓበሬታ ኣውጺኡ ኣሎ።
እቲ ተዝርሂሒ ዘሎ ሓበሬታ ከም ዘሎዎ ናባኹም ነብሎ፡

ካብ ዕለት 01/03/2020 እቲ ንግዜኡ ደው ኢሉ ዝነብረ ግፋ :መንበሪ ፍቓድ ዘይ ብሎምን መንበሪ ፍቓድ ዘይ የሐደሱን ወጻእተኛታ ብዝተወደ ኣገባብ ክጅመር ኢዩ ::
ከምኡ እውን መንበሪ ፍቓድ ሃልይዎም ብዘይ ናይ ስራሕ ፍቓድ ዝሰርሑ ወጻእተኛታት እውን ዝዓለመ’ዩ ካብ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቀሰ ዕለት ኣብ ናይ ስራሕ ቦታታት ብምምጻእ ሕጋዊ ፍቓድ ስራሕ ምህላውኩም ከረጋግጹ’ዮም ።

ስለዚ ንኩሉኹም ነበርቲ ሱዳን ካብ 01/03/2020 ኣብ ምንቕስቓሳትኩም ጥንቃቐ ክትገብሩ ንላቦ ። ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ኩሉ ምንቅስቓስኩም መንበሪ ወረቐት ( ብጣቓ) እቶም ወነንቲ ትካላት ወይ ሰራሕተኛታት ዝኮንኩም ድማ ናይ ስራሕ ፍቓድ ወረቐት ካብ ትካልኩም ኣይ ትፍለይዎ።