New China virus | ን ዓለም ኣዝዩ ኣፍሪሕዋ ዘሎ ሓድሽ ሕማም።

New China virus | ን ዓለም ኣዝዩ ኣፍሪሕዋ ዘሎ ሓድሽ ሕማም።

ቻይና፡ ሓድሽ ሕማም ስርዓተመተናፈሲ ኣብ ዝተራእየላ 11
ሚልዮን ህዝቢ ዝነብረላ ከተማ ዉሃን፡
ምንቅስቓስ ህዝቢ ከም ዝኸልከለት
ተሓቢሩ።
ካብን ናብን እታ ከተማ ዝግበር
ኩሉ ናይ ማካይን፡ ባቡርን መራኽብን
ምንቅስቓሳት – ከም እተኣገደ
ተፈሊጡ።
እቲ ስጉምቲ፡ ኣብታ ከተማ ንፈለማ
ተራእዩ ዘሎ ሓድሽ ሕማም መተናፈሲ፡
ናብ ካልእ ከባቢታት ቻይናን ናብ
ሃገራት ዓለምን ንከይላባዕ ክሕግዝ ከም
ዝኽእል፡ ሰብ መዚ ይሕብሩ።
እዚ ሕጂ “2019-nCoV” ዝብል
መጸውዒ ተዋሂቡዎ ዘሎ – ሳናቡእ
ዘጥቅዕ ሕማም፡ ከም ካልኦት ናይ ሰዓል
ዓይነታት ብ ‘ኮሮናቫይረስ’ ዝጅምር
እኳ እንተኾነ፡ እቲ ቫይረስ ‘ሓድሽ’
ዓሌት ምዃኑ ክኢላታት ገሊጾም።
እዚ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ክላገብ
ዝኽእል ዓይነት ሰዓል፡ ኣብ ቻይና ኣብ
ዝርከባ 25 ክፍላተ-ሃገርን፡ ኣብ ሃገራት
ምብራቕ ኤስያ ኣብ ሓያሎ ሃገራትን
ተባጺሑ ከም ዘሎ ይፍለጥ።
ኣብ ቻይና መዓልታዊ በቲ ሕማም
ዝተለኽፉ ብርክት ዝበሉ ሰባት
ይርከቡ ከም ዘለዉ ዝሕብር ጸብጻብምስ ዝተለኽፉ ሰባት ናይ ቀረባ ርክባት
ገይሮም ከምዝነበሩ ዝተፈልጡ ኣስታት
5900 ሰባት እውን ተመዝጊቦም
ከምዘለዉ የረድእ።
እቲ ተርእዮ፡ ኣብ ከተማ ዉሃን ኣብ
ዝርከብ ዕዳጋ ስጋ ከም ዝጀመረ፡ ኣብቲ
እዋን ጸብጻባት ሓቢሮም ነይሮም።
ኣብ ቻይና ኣቐድም ኣቢሉ – ናብ
ሰብ ሰጊሮም ክቐትሉ ዝኽእሉ ከም
‘ሰዓል ደርሆ’፡ ‘ሰዓል ሓሰማ’ ዝኣመሰሉ
ሕማማት ተራእዮም ከም ዝነበሩ
ዝፍለጥ እኳ እንተዀነ፡ እዚ ሓድሽ
ሰዓል ካብ ምንታይ ከም ዝነቐለ ዘረድእ
ሓበሬታ ኣይተረኽበን።
ኣብ ኣመሪካ፡ ጃፓን፡ ታይላንድን
ደቡብ ኮርያን ሕሙማት ከም
እተረኽቡ ክረጋገጽ እንከሎ፡ ኣብ
ሜክሲኮን ፊሊፒንስ ሓያሎ ጥርጡራት
ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ኣሎ።
ዝቕጽል ቅንያት፡ ብኣማኢት
ሚልዮናት ዝቝጸር ህዝቢ ቻይና፡
ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ቻይናውያን
ምስ ስድራቤት ንምውዓል ካብ
ከተማታት ናብ ዓዲ ጉዕዞ ዝገብረሉ
መዓልታት ብምዃኑ፡ ተርእዮ ናይቲ
ሕማም ኣብ ምንቅስቓስ ህዝቢ ክፈጥሮ
ዝኽእል ስግኣት ኣሰካፊ ከምዝኸውን
ይግመት።