Netanyahu slammed

Netanyahu slammed for spending $127,000 on bed for flight

Netanyahu slammed for spending $127,000 on bed for flight

ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል በንያሚን ነታንያሁ፡ ኣብ ስነ-ስርዓት ቀብሪ ናይ’ታ ቅድሚ ሒደት ሳምንቲ ዝሞተት ብሪጣንያዊት መራሒት-ነበር ማርጋሬት ታቸር ንምስታፍ ምስ በዓልቲ ቤቱ ካብ ቴልኣቪቭ ናብ ሎንደን ኣብ ዘካየዶ ናይ ኣርባዕተ ሰዓታት ጉዕዞ፡ ንኽድቅስ ኢሉ 127 ሽሕ ዶላር ከምዘባኸነ ማዕከናት ዜና’ታ ሃገር ኣጋዊሐን። ብመሰረት’ተን ማዕከናት ዜና፡ ነታንያሁ ቅድሚ ናብቲ ቀብሪ ምንቃሉ እታ ዝጓዓዘላ ነፋሪት ንዕኡን ንሰበይቱን ዘደቅስ ፍሉይ ናይ ምቾት ክፍሊ (ጋቢና) ግድን ክህልዋ’ዩ ሓቲቱ። ሰራሕተኛታቱ ድማ ነቲ ትእዛዝ ብምኽባር 123 ሽሕ ዶላር ሰሊዖም እቲ ዝደልዮ ዓይነት መደቀሲ ጋቢና ብምስራሕ ኣብታ ነፋሪት ከምዝገጣጠም ገይሮምሉ። ከምቲ ዝደለዮ ድማ ኣብኡ ምስ ሰበይቱ ደቂሱ ሎንደን ኣትዩ። እቲ መራሒ ሃገር ከምዚ ክገብር ዝወሰነሉ ምኽንያት ኣብቲ ሓያለ ሰዓታት ከምዝወስድ ዝገምገሞ ስነ-ስርዓት ቀብሪ ናይ’ታ መራሒት ነበር ንኸይታኸስ ኢሉ’ዩ። ኮይኑ ግን፡ እቲ ዘባኸኖ ገንዘብ – ገንዘብ መንግስቲ ብምንባሩ ኣብ ህዝቢ ሓያል ቁጥዐ ከየለዓዓለ ኣይተረፈን። እታ ሃገር ኣጋጢምዋ ንዘሎ ናይ ኣስታት 11 ቢልዮን ዶላር ሕጽረት ባጀት ንምቅላል መንግስቲ ንማሕበራዊ ኣገልግሎታት ዝስልዖ ዝነበረ ባጀት ክቖርጽን መጠን ዝስልዖ ቀረጽ ድማ ክብ ከብሎን ምዃኑ ኣብ ዝእዉጀሉ ዘሎ እዋን፡ ነታንያሁን ስድራ-ቤቱን ዘይተኣደነ ገንዘብ መንግስቲ የባኽኑ ምህላዎም’የን ማዕከናት ዜና’ታ ሃገር ዝሕብራ። በዚ መሰረት፡ ነታንያሁን በዓልቲ-ቤቱን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ ብጠቕላላ ልዕሊ 1. ክሕሽሹ እንከለዉ፡ ካብኡ እቲ 134 ሽሕ ዶላር ንመግብን እንግዶትን፡ 335 ሽሕ ዶላር ንጽሬትን ጽገናን፡ 31 ሽሕ ዶላር ንዕድጊ ናውቲ ክሽነን ሳሎንን፡ 19 ሽሕ ዶላር ድማ ንክዳውንትን መመሸጥን ኣባኺኖሞ። ዓመታዊ ‘ጆላተ’ ንዝዓይነቱ መግቢ ጥራይ 2,700 ዶላር ዘባኽን ነታንያሁ፡ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ናብ ቻይና ኣብ ዘካየዶ ወግዓዊ ዑደት 31 ሰባት ከሰንይዎ እንከለዉ፡ ካብኣቶም እቶም ክልተ ንበዓልቲቤቱን ክልተ ደቁን ጥራይ ዝከታተሉ ከደምቲ ምንባሮም እተን ማዕከናት ዜና ወሲኸን ይሕብራ።
5 ሚልዮን ዶላር ገንዘብ መንግስቲ