large families

Mortgages written off for large families

Mortgages written off for large families

ሞርዶቪያ ትበሃል ኣብ ሩስያ ትርከብ
ዞባ፡ ቈልዑ ኣብዚሖም ንዝወልዱ ነባሮ ንገዛ
መስርሒ ካብ ባንክ ዝተለቅሕዎ ገንዘብ
ወይ ገዛ ኣትሒዞም ንዝተለቅሑ ክፋል
ዕዳኦም ከም ትስርዘሎም ምንጭታት
ሩስያዊት ዞባ ብዝሒ ህዝቢ ተተባብዕ
ሓቢሮም።
ንሓደ ቈልዓ ካብቲ ልቓሕ 10
ሚእታዊት ምሕረት ይግበሮ፡ ኣርባዕተ
ቈልዓ ዝወልዱ ግና ካብ ኩሉ ዕደኦም
ናጻ ይወጹ። ነዚ ንምትብባዕ ኣብ ማእከል
ከተማ ናይታ ዞባ ጥንስቲ ኣደን ሰለስተ
ቁልዑን ሒዞም ክኸዱ ዘርኢ ሓወልቲ
ተጸሪቡ ኣሎ። ብልቓሕ ተጨኒቖም
ዝጸንሑ ሓያሎ መጻምድቲ ነዚ ዕድል
ከም ዝጥቀሙሉ ብምግላጽ ብሓጎስ
ተቐቢሎምዎ ኣለዉ።
ካልኦት ሃገራት ምብራቕ ኤውሮጳ
እውን ቈልዑ ኣብዚሖም ንዝወልዱ
ዝተፈላላየ መተባቢዒታት ከም ዝገብራ
ምንጭታት ይሕብሩ።
መራኸቢ ብዙሓን ኤውሮጳ ብኣንጻሩ
ኣብታ ዝወሓደ ህዝቢ ዓለም ዘለዋ ኣፍሪቃ
ብዝሒ ህዝቢ ከም ሓደ ኣስጋኢ ተርእዮ
እናጋነና ከም ዝዛረባሉ ይፍለጥ። ወሊድ
ኣብ ምቍጽጻር ዝነጥፋ ‘ግብረ ሰናይ
ትካላት’ ኤውሮጳ እውን ብርኩታት’የን።