Morocco arrests

Morocco arrests 12 suspects over teen’s

Morocco arrests 12 suspects over teen’s

ኣብዚ ቕንያት’ዚ ኣብ ሞሮኮ ዝተፈጸመ ገበን መዛረቢ ማዕከናት ዜና ኮይኑ።
ከዲጃ ዝተባህለት 17 ዓመት ዝዕድሚኣ ጓለንስተይቲ ኣብ መስኮት ተለቪዥን ቀሪባ
ኣብ ልዕሊኣ ብዛዕባ ዝወረደ ገበናት ቃለ-ምስክርነታ ድሕሪ ምዝርዛራ፡ ብኣሽሓት
ዝቚጸሩ ዜጋታት ቍጠዐኦም ይገልጹ ኣለዉ። ካብ ከተማ ‘ኡላድ ኣያድ’ ቅድሚ
ክልተ ወርሒ’ያ ብጉጅለ ገበነኛታት ተጨውያ ዝተወስደት። በቶም ገበነኛታት ድማ
ጾታዊ ዓመጽ ወሪዱዋ። 13 ሰብኡት ብጉጅለ ከምዝዓመጹዋን እዚ ከይኣክል ኣካላታ
ብሽጋራ ኣቃጺሎማ፡ ኣገዲዶም ኣብ ኢዳ፡ ኣእጋራ፡ ክሳዳን ሕቖኣን ንሳ ዘይትደልዮ
ውቃጦታት ድማ ወቂጦማ። እታ ጓለንስተይቲ ንዝወረዳ ግፍዕታት ብድፍረት ኣብ
ተለቪዥን ቀሪባ ክትዝርዝሮ እንከላ፡ “ነዚ ግፍዕታት ክገልጾ ዝወሰንኩ፡ ገበነኛታት
ግቡእ ፍርዶም ንኽረኽቡ ብምሕላን’የ” ኢላ። ብድሕሪ’ዚ ኣብ ልዕሊ’ታ ጓለንስተይቲ
ብዝወረደ ስቓይን ግፍዕን ዝተቘጥዑ ኣሽሓት ዜጋታት ሞሮኮ፡ ጭርሖታት ብምሓዝ
ኣብ ጎደናታት ብምውጻእ ገበነኛታት ተታሒዞም ክፍረዱ ክጽውዑ ተራእዮም።
ብዙሓት ተጠቐምቲ መርበብ ሓበሬታ ድማ “ደገፍቲ ከዲጃ ኢና” ብምባል ናብ
ንጉስ ሞሮኮ መሓመድ ራብዓይ ኣብየቱታኦም ኣቕሪቦም። ነታ ግዳይ ድማ ህጹጽ
ሕክምናውን ስነ-ኣእምሮኣውን ሓገዛት ክግበረላ ጸዊዖም።
ዝሓለፈ ዓመት ኣብያተ ፍርዲ ሞሮኮ ኣስታት 1600 ጉዳያት ጾታዊ ዓመጽ
ከምዝሰምዓን እቲ ኣሃዝ ምስ ናይ ቅድሚኡ ዓመት ብምንጽጻር ብዕጽፊ ከምዝወሰኸን
ጸብጻብ ኤ.ኤፍ.ፒ ሓቢሩ።