MORNING SURPRISE ON GIRLFRIEND JOFI LOVERS

ኣብ ምሉእ ሂውትኩም ክንደይ ግዜ ደም ለጊስኩም ትኾኑ? ሓልዮትን ልቦናን
ዝመልኦም ሓያሎ ሰባት ብቐጻሊ ደም ብምልጋስ ህይወት ሰባት ከድሕኑ ይረኣዩ
እዮም። እዚ ኣብ ስእሊ እንዕዘቦ ዘለና ሰብኣይ ግን ክንደይ ግዜ ደም ዝለገሰ
ይመስለኩም?
ጀምስ ሃሪሰን’ዩ ዝበሃል። ወዲ 78 ዓመት ኣውስትራልያዊ‘ዩ። በዓል ‘ወርቂ ቅልጽም’
እናተባህለ ዝጽዋዕ ጀምስ ሰሙናዊ ናብ ሆስፒታል ክመላለስ’ዩ ዝረአ። ዕላማኡ ከኣ
ደምን ፕላዝማን ብምልጋስ ህይወት ሰባት ንምድሓን’ዩ። ጀምስ ሃሪሰን ዝሓለፈ 60
ዓመት ምሉእ ከየቋረጸ ደምን ፕላዝማን ለጊሱ። ንሱ ቈልዓ እንከሎ መጥባሕቲ
ሳንቡእ ከምዝገበረ’ዩ ዝገልጽ። ኣብቲ መስርሕ፡ ካብ ሓደ ገባር ሰናይ 13 ከረጺት
ደም ከምዝተዋህቦ ኣቦኡ ከምዝነገሮ ይሕብር። “ብቈልዓይ እንከለኹ፡ ምስ ነብሰይ
ቃል ኣትየ’የ- ለጋሲ ደም ንኽኸውን!” ይብል ንሱ። እኹል ሰብ ብዝኾነ ድማ ቃሉ
ክትግብር ናብ ሆስፒታል ይኸይድ። ሽዑ ድማ’ዩ ኣብ ደሙ ሕማማት ዝከላኸሉ
ፍሉያት ኣንቲቦዲ ከምዝተዓደለ ዝፈለጠ። ኣብ ምሉእ ኣውስትራልያ ከም ናቱ ኣብ
ደሞም ፍሉይ ውህበት ዘለዎም ሰባት 50 ጥራይ ምዃኖም ይግለጽ። ኣብ ሽምግልና
ዝርከብ ጄምስ፡ ልዕሊ ሽሕ ጊዜ ደም ከምዝዓደለ መዛግብቲ ሕክምና ይጠቕሱ።
‘ሃገራዊ ጅግና’ ተባሂሉ’ውን ሽልማት ተቐቢሉ’ዩ። ብመሰረት ሓበሬታ ሚረር፡ ጀምስ
ብዝለገሶ ደም ልዕሊ 2 ሚልዮን ህጻናት ካብ ሞት ከምዝደሓኑ ሓካይም ይገልጹ።

https://www.youtube.com/watch?v=aKAxVTvaqpM