Cleveland Women

Missing Cleveland Women Found Alive

Missing Cleveland Women Found Alive

ኣብ 2003 ኣብ ክሊቭላንድ – ኦሃዮ
ዝነብራ ሰለስተ መንእሰያት ካብ ቤት
ትምህርቲ ምስተጨውያ፡ ዝሓለፈ 10
ዓመት ፍጹም ደሃየን ጠፊኡ’ዩ ጸኒሑ።
ፖሊስ ኣመሪካ ምስ ኩሉ ዘመናዊ
መሳርሒታቱ ደልዩ ክረኽበን ስለዘይከኣለ
ድማ ወለደን ክቕብጹወን ተገዲዶም።
ኣማንዳ በሪ ጓል 16 ዓመት፡ ጂና
ዲጂሰስ ጓል 14 ዓመት ከምኡውን ሚሸላ
ናይት ጓል 19 ዓመት እንከለዋ’የን ካብ
ቤት ትምህርቲ ዝተጨውያ። ናብ ዝቐጸለ
ዓመታት ድማ ደሃየን ሽታ ማይ ኮይኑ
ጸኒሑ።
ፖሊስ ደልዩ ምስቀበጸ፡ ሬሳታተን
ስለዘይተረኽበ’ምበር፡ ወለደን ይኹኑ
መቕርበን ብህይወት ክረኽብወን ሓሲቦም
ኣይፈልጡን ነይሮም።
ከምዚ ኩነታት እናቐጸለ ሓደ ምሸት
ናብ ፖሊስ ተደወለ። “ኣነ ኣማንዳ እበሃል፤
ቅድሚ 10 ዓመት ዝጠፋእኩ’የ” ንዝብል
ድምጺ ዝሰምዐ ተረኛ መኮንን ፖሊስ
ክኣምን ከምዘይከኣለ’ዩ ዝዛረብ። ብዝኾነ፡
ነቲ ሓበሬታ ብዕቱብ ርእዩ ዝተንቀሳቐሰ
ፖሊስ ህጹጽ ስርሒት ብምክያድ
ንሰለስቲአን ግዳያት ኣድሒኑወን።
ሕጂ ጓል 26 ዓመት ኮይና ዘላ ኣማንዳ
ምስ ጓል 6 ዓመት ጓላን ክልተ ብጾታን
ኣማስያኡ ካብቲ ን10 ዓመት ዝተሓየረትሉ
መንበሪ ገዛ ናጻ ወጺኣ።
እተን ግዳያት ኣብ ውሽጢ’ታ ዝነብራላ
ከተማ ተሓዪረን ምንባረን ድሒረን’የን
ፈሊጠን። ንሳተን ኣብ ሓደ መንበሪ
ገዛ ተዳጒነን ነዊሕ ዓመታት ከሕልፋ
እንከለዋ፡ ሓንቲ መዓልቲ’ውን ትኹን ደገ
ወጺአን ኣይፈልጣን’የን።
ነቲ ኣብ ክሊቭላንድ – ኦሃዮ ዝተፈጸመ
ዘሰንብድ ተግባራት ዝፈጸሙ ሰለስተ
ኣሕዋት ምዃኖም ፖሊስ ይጥርጥር።
ሓደ ካብኣቶም መራሒ ኣውቶቡስ
ተማሃሮ ኮይኑ፡ ሰለስቲኦም ጥርጡራት
ኣብ ቀይዲ ከምዝርከቡ ፖሊስ ይገልጽ።
እቲ ዝገርም፡ ብዛዕባ’ቲ ቅድሚ 10
ዓመታት ዝተፈጸመ ዘሕዝን ጭውያ ዝገልጽ ኣብ ጋዜጣ ናይታ ከተማ
ዝርዝራዊ ሓበሬታ ዘስፈረ ጋዜጠኛ፡ ወዱ
ነቲ ከም መራሕ ኣውቶቡስ ኮይኑ ክሰርሕ
ዝጸንሐ ጥርጡር ምዃኑ’ዩ። እንተኾነ እቲ
ጋዜጠኛ ብዛዕባ ተግባራት ኣቡኡ ይፈልጥ
ምንባሩን ዘይምንባሩን ዛጊት ዝተነጸረ
ጉዳይ የለን።