Robotics

Military Robotics and Autonomous Systems

Military Robotics and Autonomous Systems

ብ ልዕሊ ዒራቕን ኣፍጋኒስታንን
ብዘካየደቶም ወራራት ሰፍ ዘይብል
ሰብኣዊን ንዋታዉን ክሳራታት
ኣጋጢምዋ ዝርከብ ኣመሪካ፡ ሓደ
ርብዒ ካብ ተዋጋኢ ሰራዊታ ብሮቦት
ንኽትክኦም መጽናዕቲታት ተካይድ
ምህላዋ ተሓቢሩ።
ሓደ ካብ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት’ታ
ሃገር ዝኾነ ጀነራል ሮበርት ኮን ዝሓለፈ
ሰሙን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ፔንታጎን
ብረትን ዕጥቂን ዓጢቖም ኣብ ጎድኒ
ኣጋር ሰራዊት ዝሰለፉ ተዋጋእቲ ሮቦት
ዝምዕብልሉ መገዲ ሃሰስ ይብል ከምዘሎ
ሓቢሩ። በቲ ወጢንዎ ዘሎ መደብ ድማ፡
ክሳብ ከባቢ 2030 ኣብ ዘሎ ግዜ ካብ 4
ሽሕ ተዋጋእቲ ሰራዊቱ ብውሕዱ ነቶም
ሓደ ሽሕ ብሮቦት ክትክኦም ምዃኑ
ገሊጹ። ብመሰረት’ቲ ጀነራል፡ ፔንታጎን
ሰራዊቱ ብሮቦት ክትክኦም ዝግደደሉ
ዘሎ ምኽንያት ብቐንዱ እቲ ንዕኦም
ኢሉ ዘባኽኖ ዘሎ መጠን ወጻኢታት
ልዕሊ ዓቕሙ እናኾነ ይኸይድ ስለ
ዘሎ’ዩ። ንመሰልጠኒኦም፡ ንምግብናኦም፡
ንሕክምናኦም፡ ንመሃያኦም፡ ንጥሮታኦምን
ካልእን ተባሂሉ ዝግበር ወጻኢታት ኣዝዩ
ብዙሕ ብምዃኑ፡ ዝተዳኸመ ቁጠባ
ኣመሪካ ንኸይበራበር ዕንቅፋት ኮይኑዎ
ምህላዉ ይሕብር።
ፔንታጎን ኣብ ግንባራት ተሰሊፎም
ክዋግኡ ዝኽእሉ ሒደት ሮቦት
ብምምዕባል ዝሓለፈ ዓመት ንፈተነ ናብ
ዓውደ-ውግኣት ዒራቕን ኣፍጋኒስታንን
ልኢኹ ከምዝነበረ’ዩ ዝሕበር። ገለ
ካብቶም ብናይ ርሑቕ መቆጻጸሪ ዝእዘዙ
ሮቦት፡ ብረት ዓጢቖም ክትኩሱ፡ ቦምባታት
ከጻዉዱን ከምክኑን ከምዝተራእዩ ድማ
እቲ ዝተዘርግሐ ዜናዊ ጸብጻብ ወሲኹ
የረድእ።