Michael Jackson

Michael Jackson’s face & right hand over the years

Michael Jackson’s face & right hand over the years

ዝኾነናይፕላስቲክመጥባሕቲዕውት
ምስ ዝኸውን፡ ነቲ መጥባሕቲ ዝገበረ
ሰብ ዝሓሸ መልክዕ ከምዝህቦ ዘጠራጥር
ኣይኮነን። ዕውት እንተዘይኮይኑ ግን
ንምርኣዩ ዘስካሕክሕ ፍጹም ዕንወት
ከኸትል ይኽእል’ዩ። ኣብ ማይክል
ጃክሰን ዘጋጠመ ጸገም’ምበኣር ሓደ
ካብ’ቶም ዝኸፍኡ መጥባሕቲታት
ኮይኑ’ዩ ተመዝጊቡ። ማይክል ጃክሰን
ሂወቱ ምሉእ ማእለያ ብዘይብሎም
ሓደ ካብ ዝኸፍኡ መጥባሕትታት
ኣካታዕቲ ነገራት ዝተኸበ’ዩ ነይሩ። ሓደ
ካብ’ዚ ከኣ ኣብ ኣፍንጫኡ ጥራይ
ዘካየዶም 10 መጥባሕቲታት ምጥቃስ
እኹል’ዩ። በዚ ኮነ በቲ ማይክል ጃክሰን
በታ ናይ መወዳእታ ዘካየዳ መጥባሕቲ
ሕጉስ ይንበር ኣይንበር ዝፍለጥ ነገር
የለን። ዘካየዶ መጥባሕቲታት ዕውት
ብዘይምንባሩ ጥራይ ዘስዓበሉ ኣካላውን
ኣእምራውን ሃስያ ማዕረ ክንደይ ምንባሩ
ግን ንምግማቱ ኣየጸግምን።