Michael Jackson

Michael Jackson | ኣማኢት ሚልዮናት ዶላር ዝእወድ ማይክል ጃክሰን

Michael Jackson | ኣማኢት ሚልዮናት ዶላር ዝእወድ ማይክል ጃክሰን

ኣብ ዓውዲ ሙዚቃን ትልሂትን
ዘይሃስስ ዝና ኣትሪፉ ካብ ዓለም ዝተፈልየ
ኣመሪካዊ ማይክል ጃክሰን ብመንግስቲ
ኣመሪካ ልዕሊ 700 ሚልዮን ዶላር ግብሪ
ከምዝእወድ ተገሊጹ።
ፈደራላዊ ቤት-ጽሕፈት ግብሪን ቀረጽን
ኣመሪካ ናብ ቤት-ፍርዲ’ታ ሃገር ኣብ
ዘቕረቦ ጥርዓን፡ ማይክል ጃክሰን ንዝዉንኖ
ጠቕላላ ሃብቱ ኮነ ኢሉ ካብቲ ልክዕ
ኣትሒቱ ከምዘመዝገቦ ድሕሪ ምምልካት፡
ካብቲ ከየመዝገቦ ዝተረፈ ንብረት ወይ
ሃብቲ ክኸፍለሉ ዝግባኦ ዝነበረ ግብሪ
ተዋህሊሉ ምስ መቕጻዕቱ 702 ሚልዮን
ዶላር በጺሑ ምህላዉ ኣገንዚቡ።
ካብዚ እቲ 505.1 ሚልዮን ዶላር ግብሪ
ክኸዉን እንከሎ፡ እቲ ዝተረፈ 196.9
ሚልዮን ዶላር ድማ ዝተበየነሉ መቕጻዕቲ
ምዃኑ’ውን ኣረዲኡ። እቲ ገንዘብ ኣብ
ዝሓጸረ ግዜ ክኽፈል ከምዘለዎ ከኣ
ኣተሓሳሲቡ። እንተኾነ ኣፈኛ ውርሻ
ጃክሰን፡ እቲ በቲ ቤት-ጽሕፈት ዝሕተትዘሎ መጠን ግብሪ ካብ ግጉይ ቅማረ
ዝተበገሰን ብጭብጢታት ይኹን ብሕጊ
ዘይተደገፈን ምዃኑ ምላሽ ሂብሉ ኣሎ።
ንሱ ወሲኹ፡ ስድራ-ቤት ጃክሰን
ብጠቕላላ 100 ሚልዮን ዶላር ግብሪ
ከምዝኸፈልሉ ኣረዲኡ። ብፈደራላዊ
ቤት-ጽሕፈት ግብሪን ቀረጽን ዝሕተት
ዘሎ መጠን ግብሪ ክኽፈልን ዘይክኽፈልን
ገና በቲ ቤት-ፍርዲ ከምዝውሰን’ዩ ዝግለጽ
ዘሎ።
ብዘይ ኣገባብ ልዕሊ ዓቐን መድሃኒት
ወሲዱ ብ25 ሰነ 2009 ኣብ መበል 50
ዓመቱ ዝሞተ ማይክል ጃክሰን፡ ዋጋ
ቢልዮናት ዶላር ሃብቲ ከምዝገደፈ’ዩ
ዝንገረሉ። ቀንዲ ተጠቀምቲ ወይ ወረስቲ
ናይዚ ሃብቲ’ዚ ድማ ወላዲቱ፡ ሰለስተ
ደቁን ካልኦትን ምዃኖም ይሕበር። ግዙእ
ናይ ወልፊ ሓሺሽ ምንባሩ ዝንገረሉ
ጃክሰን፡ ብጠቕላላ ልዕሊ ሓደ ቢልዮን
ዶላር ዝትመን ሃብቲ ገዲፉ ከምዝኸደ
ይግለጽ።