Mexican woman

Mexican woman gives birth on clinic

Mexican woman gives birth on clinic

ኣብ መክሲኮ – ኦውሳካ ኣብ ዝተባህለት ክፍለ-ሃገር፡ ሓንቲ ክትሓርስ ኢላ ናብ ሆስፒታል ዝኣተወት ነብሰ-ጾር ብሰንኪ “ፍንፉን” ዓሌታ ሓካይም ክተሓባበሩዋ ስለ ዘይካኣሉ ብዘይ ረዳኢ ኣብ ቀጽሪ’ቲ ሆስፒታል ክትገላገል ተገዲዳ። እቲ ቀንዲ መዛረቢ ዛዕባ ማዕከናት ዜና መክሲኮ ኮይኑ ዝቐነየ ጉዳይ፡ ንብዙሓት ዜጋታት’ታ ሃገር ምሒር ኣሰንቢድዎምን ኣርሚምዎምን ከምዘሎ’ውን ይግለጽ ኣሎ። ብመሰረት ጸብጻብ ኣሶሸይትድ ፕረስ፡ እታ ኣብ ርሑቕ ገጠር እትቕመጥ ኢምራ ሎፐዝ ዝተባህለት ጓል 29 ዓመት ሰበይቲ፡ ቅልውላው ሕርሲ ምስ ጀመራ’ያ ብበዓል ቤታ ተሰንያ ናብቲ ሆስፒታል ኣምሪሓ። ኮይኑ ግን ዓሌታ ካብቶም ብኹሎም መንግስታት ሰሜንን ደቡብን ኣመሪካ ዝተሃመሹ ቀያሕቲ ህንዳዉያን ደቀ-ባት ብምንባራ፡ ሓካይም መወለዳን ናይ’ቲ ሆስፒታል ኢዶም ዘርጊሖም ክቕበልዋ ኣይመረጹን። ኣብ ክንዳኡ፡ “ሕርስኺ ገና 30 መዓልታት’ዩ ተሪፍዎ ዘሎ” ብምባል ካብቲ ሆስፒታል ክትወጽእ ኣዚዞማ። ወላ’ኳ ሕርሲ ይመጻ ከምዘሎ ደጋጊማ ከተረድኦም እንተፈተነት፡ ንሶም ግን ክሰምዕዋ ፍቓደኛታት ኣይነበሩን። ኣብ መወዳእታ ድማ ብሓይሊ ደፊኦም ካብቲ ክፍሊ መወለዳን ኣውጺኦማ። ብድሕሪ’ዚ ትገብሮ ነገር ስለ ዘይነበራ፡ ኣብ ቅርዓት ናይ’ቲ ሆስፒታል ኣሳፊሓ ብዘይ ረዳኢ ሰብ ክትሓርስ ተገዲዳ። ድሕሪ ናይ ሓያለ ደቓይቕ ጻዕሪ ከኣ ወዲ ተገላጊላ። ኣብቲ ቀጽሪ ካብ ዝነበሩ ሰባት ድማ ነቲ ዘሰቅቕ ዝበልዎ ትርኢት ናይ ሕርሲ ብካሜራ ሰኒዶም ንሓያለ ማዕከናት ዜና’ታ ሃገር ኣካፊሎመን። እቲ ፍጻመ ኣካል’ቲ ኣብታ ሃገር ከም ንቡር ተወሲዱ ዘሎ ዓሌታዊ ኣድልዎን ምፍንፋንን ከምዝኾነ’ዮም ሓያለ ወገናት’ታ ሃገር ዝወቕሱ ዘለዉ። ንሶም ወሲኾም፡ ደቀ-ባት’ታ ሃገር ካብ ኩሉ ዓይነት ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ግሉላት ምዃኖምን ኣብ ሓያለ ከባቢታት’ታ ሃገር እንስሳዊ ኣተሓሕዛ ከምዝግበረሎምን የረድኡ። ኢምራ ወዲ ድሕሪ ምግልጋላ፡ ሳልቫዶር ክትብል ሰምያቶ ኣላ። ትርጉሙ ድማ ‘መድሓኒ’ ማለት’ዩ። “ኣብቲ ረዳኢ ዘይነበረሉ ናይ ሞትን ሕየትን ህሞት ብርግጽ ህይወቱን ህይወተይን ክድሕን ስለ ዝኸኣለ’የ ሳልቫዶር ኢለ ከጠምቖ ዝወሰንኩ” ድማ ትብል።