11000 volts

Meet ‘electric boy’ who baffles scientists by letting 11000 volts

Meet ‘electric boy’ who baffles scientists by letting 11000 volts

ኣብ ሰሜናዊት ግዝኣት ህንዲ ኣብ ዞባ ሃርያና ኣብ ከተማ ሶኒባት ዝርከብ ትሕቲ
ዕድመ መንእሰይ፡ 11 ሽሕ ዋት ሓይሊ ዘለዎ ኤሌክትሪክ ብዘይ ዝዀነ ጉድኣት
ብኣካላቱ ናይ ምምሕልላፍ ክእለት ብምርኣዩ ህዝቢ የገርም ከምዘሎ ተሓቢሩ።
እቲ ዲባንክ ጃንጀራ ዝተባህለ መንእሰይ፡ ናይ ስድርኡ መጎጎ ተባላሽዩስ እናጸገነ
እንከሎ ብጌጋ ኳሬንቲ ዝነበሮ ስልኪ ኤሌክትሪክ ምስ ዓተረ ሓንቲ ጉድኣት ክበጽሖ
ከምዘይከኣለ ተዓዚቡ። ግና ኤሌክትሪክ ናይቲ ኸባቢ ተቛሪጹ ከምዘሎ ስለ ዝመሰሎ
ኣድህቦ ኣይገበረሉን።
ኣብ ካልእ ግዜ እዚ ኣጋጣሚ ምስ ተደግመን ኤሌክትሪክ ናይቲ ከባቢ ይፍኖ
ከምዘሎ ምስ ተረደአን “ገለ ኣለኒ” ኢሉ ክሓስብ ጀሚሩ። ደጋጊሙ ኸኣ ፈተነ።
ድሕሪ እዚ ህዝቢ ናይታ ከተማ ኣብዝተኣከበሉ 11 ሽሕ ዋት ጽዕነት ዘለዎ ኤሌክትሪክ
ብምዕታር ምርኢት ከርኢ ጀሚሩ። ንሓሙሽተ ሚእቲ ስድራቤት ሓይሊ ክህብ ዝኽእል
ኤሌክትሪክ ክዓትር ከም ዝኽእል እውን ይሕብር ምህላዉ ምንጭታት የረድኡ።
እዚ መንእሰይ’ዚ ግና ፍሉይ ተውህቦ ዝተዓደለ ከምዝኾነን ዝዀነ ሰብ ድማ ክፍትን
ኢሉ ኤሌክትሪክ ክዓትር ከምዘይብሉን ድማ በዚ ኣጋጣሚ ነዘኻኽር።