stolen

Man says pot in car not his because car was stolen

Man says pot in car not his because car was stolen

ኣብ መይን (ሊቨርሞር ፎልስ)፡ ሓደ ፈገር መንእሰይ ዘይባሊላኡ ሰሪቑ ንዓመታት ክጥቀመላ ድሕሪ ምጽናሕ ብወዝቢ ተታሒዙ። ፖሊስ ናብቲ ከባቢ ዝኣተወ ብዝሒ ዘለዎ ዕጸ-ፋርስ ከ ም ዘ ሎ ሓ በ ሬ ታ ድሕሪ ምርካቦም፡ ነፍሲ-ወከፍ ትሓልፍ ዝነበረት መኪና ደው እናበሉ ጎርጓር ጀሚሮም። ዶግላስ ግሊደን ከኣ ከም ሰቡ እናተሓምበበ ክጓዓዝ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ደው ኣቢሎምዎ። እቲ ነታ ናይ ፖሊስ ትራፊክ ጉጅለ መሪሑ ዝነጥፍ ዝነበረ ሰርጌንቲ፡ ነቲ ወዲ 25 ዓመት ከለልዮ ግዜ ኣይወሰደን። ኣቐዲሙ ብዝሰርሖ ገበን ተኣሲሩን መምርሒ ፍቓዱ ተመንጢሉን ስለዝነበረ። መኪና ምስፈተሽዋ ብዙሕ ዝተረኽበ ኣይነበረን። እቲ ሰርጌንቲ ግን ነቲ ሒዝዋ ዘሎ ሰብ ገበነኛ ምዃኑ ስለዝፈልጦ፡ ብቐሊሉ ክሰግሮ ኣይከኣለን – ኮፍ መበሊ ናይታ መኪና ተኸፊቱ ክጉርጎር ኣዚዙ። መ ኪ ና ብትንትን ምስ ኣበልዋ፡ ማሪዋዋና ዝተባህለ ዕጸ-ፋርስ ተረኺቡ። እቲ መንእሰይ ቀዚዚ ተሪፉ። ምኽንያቱ፡ ንሱ ዝዓደጎ ዘይኮነ ናይቲ ቀንዲ ዋና መኪና እዩ። ግሊደን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ። ብዘይካ ሓቂ ምዝራብ ካልእ ዘዋጽኦ ኣይኮነን። ‘በዚ ገበን’ዚ ካብ ዝሕተት በቲ ቀዳማይ ናተይ ገበን ምሕታት ይሕሸኒ’ ብዝብል ኣተሓሳስባ ከኣ፡ “እዚ ሓሽሽ ናተይ ኣይኮነን፣ እዛ መኪና’ውን ናተይ ኣይኮነትን። ሰሪቐ እየ ክጥቀመላ ጸኒሐ” ክብል ተኣሚኑ። ብድሕሪ’ዚ፡ ፖሊስ ነቲ ዋናኣ እውን ኣብ ካብ ዘለዎ ረኺቦም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣእትዮምዎ። ክልቲኦም ከኣ ነናቶም ሕጋዊ ፍርዲ ይጽበዩ ኣለዉ።