Proposes Girl

Man Proposes Girl With A Gown Made Up of 9999 Roses

Man Proposes Girl With A Gown Made Up of 9999 Roses

ኣብ ዓለም ብዙሕ ዘገርሙ ኣገባባት መርዓ ኣለዉ። መጽሔት ደይሊ ሚረር ግና እቶም ዛጊት ኣዝዮም ኣገረምቲ ተባሂሎም ተሰኒዶም ዘለው እዞም ዝስዕቡ ምዃኖም ትጠቅስ፦ – ታይላንዳዊ ቻዲሊ ዲቪ፡ እታ ንልዕሊ ዓሰርተ ዓመት ብፍቕሪ ዝቐጸለት ኣፍቃሪቱ ብሓደጋ መኪና ብሞት ምስ ተፈልየቶ፡ ነቲ ኣብ 2012 ክፍጸም ዝተመደበ መርዓ፡ ኣብ ዓቢ ሆቴል ከም ዝፍጸም ገይሩ። እዚ መርዓ ዘይንቡር ዝገብሮ፡ ቻዲሊ ምስ ሬሳ ኣፍቃሪቱ ነበር ቃል ኪዳን ምእሳሩ’ዩ። – ንኣይቨል ታወር ሚሒርዘፍቀረት ፈረንሳዊት ምስኡ ቃል ኪዳን ብምእሳር፡ ስማ ናብ ኣሪካ ላቱር ኣይቨል ለዊጣቶ። – ሓደ ጃፓናዊ ኣብ 2009 ምስ’ታ ኣብ ጸወታ ገይም ኣዝያ ዝማረኸቶ “ኒኒ ኣኒጋዛኪ” እተባህለት ገጸ ባህሪ ቃል ኪዳን ኣሲሩ። – ቺ ሁዋን ዝተባህለ ቻይናዊ መንእሰይ፡ እታ ኣመና ዘፍቅራ ዝነበረ ዓርኩ ምስ ራሕራሕቶ፡ “ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ጠላማት’የን” ብምባል፡ ኣብ ጽንብል ሓድሽ ዓመት 2007 ምስ ነብሱ ቃል ኪዳን ፈጺሙ።