gold coin

makes arrests over theft of giant solid-gold coin

makes arrests over theft of giant solid-gold coin

ኣብ ከተማ በርሊን ዝርከብ ቤተመዘክር ሓደ ኵንታል (100 ኪሎግራም)
ዝምዘን ጽሩይ ወርቂ ከምእተዘምተ
ሓቢሩ።
ኣፈኛ ናይቲ ኣብ ጀርመን ዝርከብ
‘ሙንዝካቢነት’ ዝተባህለ ቤተ-መዘክር
ከምዝሓበሮ፡ እቲ ብመልክዕ ናይ ሓጺን
ሰልዲ ዝተዳለወ ጽሩይ ወርቂ ኣብ ሓደ
ገጹ ምስሊ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ካልኣይቲ
ዝነበሮ እዩ። ናይ 999.99 ሽሓዊት
ጽሬት ወርቂ ድማ ነይርዎ። እቲ ምሉእ
ብምሉእ ብወርቂ ዝተሰርሐ ሓጺናዊ
ሰልዲ፡ ኣብ 2007 ዝተሰርሐ ኮይኑ፡ ካብ
2010 ጀሚሩ ድማ ንምርኢት ክፉት
ኮይኑ ጸኒሑ።
ነቲ ዝምታ ዝፈጸሙ ሰረቕቲ፡ ኣብ
ቤተ-መዘክር በርሊን ሓደ
ኵንታል ጽሩይ ወርቂ ተዘሚቱ
ከባቢ’ቲ ቤተ መዘክር ንዝነበረ ልዑል
ጸጥታዊ ሓለዋ ሰጊሮም፡ ብዘይዕንቅፋት
ውጥናቶም ከሰላስሉ ከምዝኸኣሉ’ዩ እቲ
ኣፈኛ ገሊጹ። ኢድ ናይ ገበናውያን
ውድባት ክህልዎ ከምዝኽእል ድማ
ኣሚቱ።
ፖሊስ ጀርመን፡ ነቶም ኣብ ከተማ
በርሊን 4 ሚልዮን ዶላር ዝዋግኡ ናይ
ዝምታ ተግባራት ዝፈጸሙ ውልቀሰባት
ንምሓዝ ጽዑቕ መርመራ የካይድ
ምህላዉ’ዩ ዘረድእ።
እቲ ናይ ወርቂ ሰልዲ፡ ሰንጣቒቱ 53
ሰንቲሜተር፤ ርጕዱ ድማ 3 ሰንቲሚተር
እዩ። እቶም ሰረቕቲ ኣምኪኾም ክሸጥዎ
ከምዝኽእሉ ድማ ፖሊስ ጀርመን
ጥርጣረታቱ ዘርጊሑ ኣሎ።