NASA

Maine’s Jessica Meir Makes History As Member Of NASA

Maine’s Jessica Meir Makes History As Member Of NASA

ኣመሪካዊት ጠፈርተኛ ክሪስቲን ኮች፡
ኣብ ጠፈር ዝነውሐ ግዜ ዘመዝገበት ጓልኣንስተይቲ ብምዃን፡ ክብሪ ወሰን ሰቢራ
– ትማሊ ናብ ምድሪ ክትምለስ ትጽቢት
ክግበር ከም ዝወዓለ ተሓቢሩ።
ክሪስቲን ኮች፡ ኣብ ህዋ ዓለምና ዘዘንቢ
ኣብ ዘሎ ዓለም-ለኻዊ መደበር ምርምር
ጠፈር፡ ናብ ሓደ ዓመት ዝቃረብ ግዜ ከም
ዝጸንሐት ጸብጻባት ኣረዲኦም።
ክሪስቲን ምስ ክልተ ካልኦት
ጠፈርተኛታት፡ ኣብ ካዛኪስታን ኣብ
ዝርከብ ጎላጉል ብጋንጽላ እናተሓገዙ
ክዓልቡ ንትማሊ ትጽቢት ነይሩ።
ሓደ ካብቶም ጠፈርተኛታት
ብኤውሮጳዊ ሕብረት ዝተላእከ ‘ሉካ
ፓርሚታኖ’ ክኸውን እንከሎ፡ እቲ ካልኣይ
ከኣ ሩስያዊ ‘ኣለክሳንደር ስኮቮርሶቭ’ ከም
ዝዀነ ተፈሊጡ።
ኣቐድም ኣቢሉ፡ 289 መዓልታት ኣብ
ጠፈር ብምጽናሕ ብኣመሪካዊት ፐጊ
ዋትሰን ተታሒዙ ዝጸንሐ ክብረ ወሰን፡
ብክሪስቲ ኮች ተሰይሩ ኣሎ።
እታ ጠፈርተኛ ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ምስ ካልእ ጓል-ኣንስተይቲ ጠፈርተኛ
ካብቲ መደበር ወጻኢ ኣብ ህዋ ብእግሪ
ብምስጓም እውን ብቐዳምነት ከም
እትጽዋዕ ይፍለጥ።
እታ ጠፈርተኛ፡ ትማሊ ናይ ሰለስተ
ሰዓትን ፈረቓን ናብ ምድሪ ዘብጽሕ ጉዕዞ
ቅድሚ ምጅማራ፡ ብተሌፎን ተሓቲታ
ኣብ ዝሃበቶ መልሲ፡ “ኣብ ስሕበት ኣልቦ
ሃዋህው ሰፈፍ ብምባልን እናነጠርካ
ምንቅስቓስን ዘለዎ መቐረት” ዘይርሳዕ ምዃኑ ገሊጻ።
ብምህንድስና ካብ ዩኒቨርሲቲ
ዝተመረቐት ክሪስቲን፡ ንመጻኢ ግዜ ኣብ
ጠፈር ኣብ ዝካየድ ምርምር፡ ደቂ-ኣንስትዮ
ዘለወን ተሳትፎ ከዕቢ ዝኽእል ተመኵሮ
ከተመሓላልፍ ከም እትደሊ ገሊጻ።
ንመጀመርታ ግዜ ናብ ህዋ ዝተጓዕዘት
ጓል-ኣንስተይቲ፡ ኣብ 1963 ኣብ ክቢ ምድሪ
ዑደት ንምግባር – ንበይና ዝተወንጨፈት
ሩስያዊት ቫላንቲና ተረሽኮቫ እያ።