Love

Love “ፍቕሪ ትኸዶዶ ወይስ ይመጽኣካ?”

Love “ፍቕሪ ትኸዶዶ ወይስ ይመጽኣካ?”

ጓል 20 ዓመት’የ። እመኑኒ ኣይትእመኑኒ
ክሳብ ሕጂ ፍቕሪ ዝበሃል ኣይሓዘንን። ንዓይ
ዘጨንቐኒ ዘሎ ድማ ክሳብ ሕጂ ከፍቅር
ዘይምኽኣለይ’ዩ። አፍቅረኪ’የ ዝብሉኒ
ብዙሓት እዮም። ኣነ ግን ፍቕሪ ዝበሃል
ኣይቀረበንን። ስለዚስ ፍቕሪ ባዕልኻ ዲኻ
ትኸዶ ወይስ ባዕሉ እዩ ዝመጽኣካ?
ሰምሃር ካብ ዓዲ ሰጒዶ

ዝኸበርኪ ሰምሃር፡ ወላ’ኳ ጓል 20
ዓመት እንተ ዀንኪ፡ ክሳብ ሕጂ
ብፍቕሪ ስለ ዘይተረታዕኪ፡ ከም
ዘይንቡር ክትወስድዮ የብልክን። ጓል
ሄዋን ኣብ ክንድ’ዚ ዓመታ ከተፍቅር
ኣለዋ ዝብል ቀዋሚ መምርሒ የለን።
ፍቕሪ መብዛሕትኡ እዋን ኣብ’ቲ
ውዑይ ዕድመ ዘጋጥም እንተ ዀነ’ኳ፡
ደረት ዕድመ ዝውስኖ ግን ኣይኰነን።
ኣብ ዝበዝሕ እዋን ፍቕሪ ብምልምማድ
ወይ ብሓያል ተምሳጥ እዩ ዝጅምር።
እዚ ድማ ኣብ ሓጺር ወይ ዝተናውሐ
ክስተትን ግዜን ክኸውን ይኽእል። ንስኺ
ድማ፡ ምናልባት ምስ ፍሉይ ሰብ ናይ
ምልምማድ ኣጋጣሚታት ኣይረኸብክንትዀኒ። እንተ ኣጋጠመኪ’ውን እቲ
ሰብ ኣይመሰጠክን ክኸውን ይኽእል።
ምናልባት ኣእምሮኺ ብኻልኦት
ንህይወትኪ ወሰንቲ ዝዀኑ ነገራት
ተባሒቱ እንተ ሃልዩ ድማ፡ ኣብ ቀረባኺ
ንዝርከቡ ደቂ ተባዕትዮ እኹል ኣድህቦ
ትገብርሎም የለኽን ትዀኒ። ነቲ ኣብ
ኣእምሮኺ ዘሎ “ወዲ ተባዕታይ ከም’ዚ
ክኸውን ኣለዎ” ዝብል እምነት ዝበቅዕ ወይ
ዝቀራረብ ወዲ ተባዕታይ ኣይተራእየክን
ክኸውን’ውን ይኽእል። ስለ’ዚ ኣብ’ዚ
እዋን’ዚ ፍቕሪ ስለ ዘይተታሓዝኪ
ዘጨንቕ ምኽንያት የብልክን። እንተ
ክትከድዮ እንተ ክመጽኣኪ ግዜኡ ዝጽበ
ፍቕሪ ኣብ ቅድመኺ ኣሎ።