Love:ዝቐረብኩዎ

Love:ዝቐረብኩዎ ወዲ ዕምቝ ዝበለ ሌላ ከይገበርና፡ ጾታዊ ስምዒቱ ክርዊ ጥራይ እዩ ዝደሊ።

ጓል 25 ዓመት፡ ተማሃሪት 12 ክፍሊ እየ። ኣብ መገሻ ይኹን ኣብ ዘለኹዎ፡ ምስ
ኣወዳት እላለ እየ። ሻሂ ክሰቲ ይኹን ከዕልል ዝተቋጸርኩዎም ኣወዳት፡ ቅድሚ ዝኣገረ
ንጾታዊ ርክብ እናሓተቱኒ። በቃ ዝቐረብኩዎ ወዲ ዕምቝ ዝበለ ሌላ ከይገበርና፡ ጾታዊ
ስምዒቱ ክርዊ ጥራይ እዩ ዝደሊ። ሕውነት፡ ምሕዝነት ንመጻኢ ዝኸውን ሓሳብ
ኣየቕርቡን። ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ክመጽእ ዘለዎ ሓሳባት እባ ሓብሩኒ።
ኤደን ደቀምሓረ
ዝቐረብክዮ ወዲ ተባዕታይ፡ ግዜ ከይወሰደ ንጾታዊ ርክብ ዝሓተኪ እንተ ዀይኑ፡
እቲ ጸገም ካብ ኣቀራርባኺ ዝነቅል ኰይኑ ይስመዓና። ምናልባት ንስኺ ብግርህናኺ፡
ወይ ኣብ ሰባት ብዘለኪ ፍቕሪ፡ ዘይተስተውዕልሎም ዓደምቲ ኣቐራርባታት ክህልዉኺ
ይኽእሉ እዮም። ንኣብነት፡ ኣከዳድናኺ ነቲ ንወዲ ተባዕታይ ክስሕብ ዝኽእል ገለ
ክፋል ኣካላትኪ ዘቃልዕ እንተ ዀይኑ፡ ዘረባኺ ብዛዕባ ፍቕሪ፡ ዕርክነት ወድን ጓልን
እንተ ዀይኑ፡ ኣዘራርባኽን ዕላላትክን ንኮሸምሸም (flirting) ዝዕድም ዝመስል እንተ
ዀይኑ፡ ምስ ኣወዳት ኣብ እትህልውሉ እዋን፡ ክንዮ ንቡር ርሕቐት ተጣቢቕኪ
ተዕልሊ እንተ ዄንኪ. . . ብኣኺ ክሳሓቡ ባህርያዊ ብምዃኑ፡ ኣወዳት ሓቲቶምኒ
ኢልኪ ኣይተማርሪ። ዝኸበርኪ ኤደን፡ ቅድሚ ነቶም “ኣሸጊሮምኒ” እትብልዮም ዘለኺ
ዘለዉ ኣወዳት ምኽሳስኪ፡ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ከመይ ከም ዝዀነ ኣስተውዕልሉ።
ወላ’ውን ባህርኺ ክኸውን እንተኸኣለ፡ ኣቀራርባኺ ፈኾስኮስ ዝመስል እንተ ዀይኑ፡
ካብ ሎሚ ንደሓር፡ ዕትብ እንተ በልኪ ይምረጽ። ነቶም ናብ ጾታዊ ምድፍፋእ
ዝመርሑ፡ መንገድታት ባዕልኺ ዕገትዮም። ዝዀነ መደብ ክሳብ ዘይብልኪ፡ ምስ
ወዲ ተባዕታይ፡ ኣብ ኣዝዩ ብሑት ወይ’ውን ጸልማት ኣይትሃልዊ። ልዕሊ ንቡር
ተጣቢቕኪ ኣይተዕልሊ። ኣካላዊ ምትንኻፍ ኣይተብዝሒ ወይ ኣወግዲ። ኣብ ሓጺር
እዋን ወይ ድማ ቀልጢፍኪ ስጡም ርክብ ኣይትመስርቲ። ንደቂ ተባዕትዮ ብቐሊሉ
ትርከቢ ከም ዘይኰንኪ ከተርእይዮም ኣለኪ። እዚ’ውን ተስፋ ምእንቲ ከይቆርጹ
ልዕሊ ዓቐን ኣይትስደድዮ። እተንጸባርቕዮም ሄዋናዊ ባህሪ፡ ወዲ ተባዕታይ ንኽሓተኪ
ዝድርኹ ክዀኑ ስለ ዝኽእሉ፡ ጥንቅቕቲ ኩኒ። ከምኡ እንተ ዄንኪ፡ ዘዝተላለኽዮ
ወዲ ተቐዳዲሙ ክሓተኪ ኣይክእልን እዩ።