Sleeping Girl

Kare Psychology Kare Psychology | Sleeping Girl on the bed

Kare Psychology Kare Psychology | Sleeping Girl on the bed

ኣብ ውሮክላው (ፖላንድ)
ሓንቲ ናይ ሰለስተ ማናቱ ጥንሲ
ዝነበራ ሰበይቲ፡ ኣብ ሓሙሻይ
ወርሓ ቅልውላው ሕርሲ
ኣጋጢምዋ። በቲ ኩነታት ከኣ
ንሓደ ካብቶም ዕሸላት ከሲራቶ።
ብድሕሪ’ዚ፡ ብሓካይም ጽዑቕ
መርመራ ምስተገብረላ፡ ኣእጋራ
ንላዕሊ ኣንቃዕሪራ ክትድቅስ
ኣዚዞምዋ። ን75 መዓልታት
ኣእጋራ ከየውረደት ድሕሪ
ምጽናሕ ከኣ ዝሓለፈ ሰሙን
ማንታ ቈልዑ ተገላጊላ።
ብመሰረት ጸብጻብ መርበብ
ሓበሬታ thenews.pl፡ እቶም
ንልዕሊ ክልተ ወርሒ ኣእጋራ ንላዕሊ ገይራ ዝደቀሰት ሰበይቲ
ሓካይም ነታ ኣደ ዘጋጠማ ናይ
ምጭባጥ ተርእዮ ክፍውስዎ
ክኢሎም ኢዮም።
ይኹን’ምበር፡ እተን ዝተረፋ
ዕሸላት ብህይወት ናይ
ምቕጻል ዕድል ክረኽባ
እንተኾይነን፡ እታ ሰበይቲ
ጎቦ ኮይና እንከላ፡ ብዘይ
ዕረፍቲ ኣእጋራ ንላዕሊ
ክጥምቱ ነይሩዎም።
ንኩነታት ናይታ ኣደ
ካብ መጀመርታ ክሳብ
መወዳእታ ዝተኸታተለ
ፕሮፌሰር ማርየጽ ዚመር፡
ጆዋና ክሪጽቶኔክ ነቲ ብሓካይም
ዝተዋህባ ከቢድ ትእዛዝ ብግቡእ
ስለዝተግበረት፡ እተን ማናቱ –
ኢጋን ኢግናሲን ምስ ምሉእ
ጥዕንአን ከምእተወልዳ ሓቢሩ።
“ጆዋና ከቢድ ሓደጋ
ኢያ ወሲዳ። ድሕሪ ዝነኣድ
ተወፋይነት ከኣ ክልተ ፍቱዋት
ህጻናት ረኺባ” ይብል ንሱ።