crying rooms for women

Japanese hotel offer ‘crying rooms’ for women

ኣብ ቶክዮ – ጃፓን ዝርከብ ሆቴል ዮቲሲባ፡ ደቂ ኣንስትዮ ካብቲ ዘጋጥመን ጸቕጢ ንምግልጋል ሓደ ናይ ብኽያት መደቀሲ ከም ዝኸፈተ ሓቢሩ። ወነንቲ’ቲ ሆቴል ምስ ማዕከናት ዜና’ታ ሃገር ኣብ ዝገበሩዎ ቃለመጠይቕ ከም ዝሓበርዎ፡ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ኣገልግሎት፡ ዕድሚኤን ካብ 20 ክሳብ 40 ዓመት ዝኾነ ደቀንስትዮ፡ ዘለወን ጭንቀትን ሓዘንን ናጻ ኮይነን ዘውጽኣሉን ንብዓተን ምሉእ ለይቲ ዘፍስሳሉን ክፍልታት ኣዳልዮም ኣለዉ። እቲ ብፍሉይ ተዳልዮ ዘሎ ክፍልታት፡ ድምጺ ዘየሕልፍን ንብኽያት ዘተባብዑ ሓጸርቲ ፊልሚታት ዘለዉዎን ኮይኑ፡ እተን ደቂ ኣንስትዮ ንብዓተን ምስ ወድኣ ዝወድይኦ ኣብ ዓይኒ ዝግበር ፍሉይ ማስኬራ እውን ዘማልአ እዩ። ኣብቲ ክፍልታት ንምሕዳር ንሓደ ለይቲ ክሳብ 150 ዶላር ከምዘኽፍል ዝሓበሩ እቶም ዋናታት፡ ክበኽዩ ዝደለዩ ደቂ ተባዕትዮ ክኣትዉ ከምዘይፍቀዶም፡ እቲ ተዳልዩ ዘሎ ኣገልግሎት ንደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ዝተሓዝአ ምዃኑ ኣነጺሮም።