Vertical Cemetery

Italy Will Build Vertical Cemetery

Italy Will Build Vertical Cemetery

መንግስቲ ኢጣልያ፡ ምዉታት ኣብ ክንዲ
ንጋድም ንትኹል ዝቕበሩሉ ፍሉይ መካነመቓብር ንምድኳን መደብ ሓንጺጹ ከምዘሎ
ተገሊጹ፣
ብመሰረት ጋዜጣ ቴለግራፍ፡ እቲ ኣብ ብሎኮ
ከተማ ቬሮና ክድኮን መደብ ተታሒዝሉ ዘሎ
ሓድሽ መካነ-መቓብር 35 ደርብታት ዘለዎ
ልዕሊ 100 ሜትሮ ቁመት ዝዉንን ግምቢ
ኮይኑ፡ ኣብ ዉሽጡ ክሳብ 60 ሽሕ ዝኣክል
ሬሳታት ንትኹል ከአንግድ ዓቕሚ ዘለዎ እዩ፣
በዚ ድማ እቲ መደብ ኣብ ህዝቢ ተቐባልነት
ረኺቡ ውጽኢታዊ ኮይኑ ምስ ዝርከብ ናብተን
ብሕጽረት ንመቓብር ዝኸዉን ቦታ ዝሽገራ ዘለዋ
ካልኦት ከተማታት’ታ ሃገር ክሰፍሕ ምዃኑ’ዮም
ሰበ-ስልጣን ኢጣልያ ዝሕብሩ ዘለዉ፣
እንተኾነ፡ ሰበ-ስልጣን ምምሕዳር ናይ’ታ
ከተማ ነቲ መደብ ብኽፉት ልቢ ኣይተቐበልዎን
ዘለዉ፣ ወላ’ኳ ከተማኦም ንመቓብር ዝኸዉን
ተረፍ ቦታ ከምዘይብላ እንተሓበሩ፡ ነበርቲ’ታከተማ ግን ኣብቲ ክህነጽ ተመዲቡ ዘሎ
ሓድሽ መካነ-መቓብር ክቕበሩ ድሌት ዘለዎም
ከምዘይመስሉ የረድኡ፣ ቬሮና፡ ውሩይ እንግሊዛዊ
ደራሲ ሸክስፒር ናይ ሮሚዮን ጁሌትን ዛንታ
ፍቕሪ ዝሃነጸላ ከተማ ብምዃና፡ ኢጣልያዉያን
“ናይ ፍቕሪ ከተማ” እናበሉ’ዮም ዝጽውዕዋ፣
ብዘይካ’ዚ፡ ኣብታ ከተማ ዓመታዊ ብማእከላይ
ገምጋም 2,700 ዝኣኽሉ ሰባት ከምዝሞቱ
ይሕበር፣
ጸብጻባት ከምዝመልክትዎ፡ ምስ ምውሳኽ
ብዝሒ ህዝቢ መጠን ሞት’ውን እናወሰኸ
ይኸይድ ብምህላዉ፡ “መሬት ንምቑጣብ
ምዉታት ንትኹል ክቕበሩ” ዝብል ሓሳብ
ብደረጃ ዓለም ኣድህቦ እናረኸበ ይኸይድ ኣሎ፣
ድሮ’ኳ ኣብ ከተማ ሳንቶስ – ብራዚል ‘ዝኽሪ
ኔክሮፖለ ኢኩመኒካ’ ዝተሰምየ በዓል 32 ደርቢ
ግምቢ ተሃኒጹ ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ ይርከብ
ኣሎ፣ ህንዲ’ውን ንፍልልያት ሃይማኖታዊ
እምነት ህዝባ ኣብ ግምት ዘእተወ ተመሳሳሊ
ግምቢ ኣብ ከተማ ሙምበይ ንምህናጽ መደብ
ሓኒጺጻ ከምዘላ’ዩ ዝሕበር፣ ብዘይካ ህንዲ፡ እታ
ልዕሊ 8 ሚልዮን ህዝቢ ሒዛ ኣብ ኣዝዩ ጸቢብ
ስፍሓት መሬት ተቐሚጣ ምህላዋ ዝንገረላ
እስራኤል’ውን ምዉታት ንጋድም ምቕባር
ፈጺሙ ከምዘየዋጽኣ ኣሚና ተመሳሳሊ ስጉምቲ
ንምውሳድ ኣብ ምድላው ከምእትርከብ
ይግለጽ፣ ብመሰረት ማዕከናት ዜና’ታ ሃገር፡ ካቢነ
መሃንድሳት’ታ ሃገር ነፍሲ-ወከፉ 21.3 ሜትሮ
ቁመት ዝዉንን 30 ግምብታት ኣብ ኣፍ-ደገ
ከተማ ቴልኣቪቭ ንምህናጽ ናይ ቅየሳ ስራሕ
ኣጻፊፎም ኣለዉ፣