coronavirus fears

Italy quarantines 16 million people over coronavirus fears

Italy quarantines 16 million people over coronavirus fears

መንግስቲ ኢጣልያ ነቲ ብቕልጡፍ እናተላብዐ ዝኸይድ ዘሎ ብ‘COVID 19’ ዝፍለጥ ለበዳ ቫይረስ ንምክልኻል፡ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል’ታ ሃገር ዝርከብ ኣስታት 16 ሚልዮን ህዝቢ ክውሸብ ከም እተወሰነ ተሓቢሩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኢጣልያ ጁሰፐ ኮንተ፡ ህዝቢ ሰሜናዊ ክፋል ዞባ ሎምባርዲኒን ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ 16 ንኣሽቱ ከተማታትን ክውሸቡ ዝሓለፈ ሰንበት ድሕሪ ምውሳኑ፡ ዛጊት ሓደ ርብዒ ካብ ጠቕላላ ህዝቢ ሰሜናዊ ክፋል ኢጣልያ ካብን ናብን ዘካይዶ ዝነበረ ምንቅስቓሳት ኣቋሪጹ ኣብ ገዛኡ ኮፍ ክብል ተገዲዱ ከም ዘሎ ጸብጻባት የመልክቱ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ዋላ’ኳ እቲ ተመሓላሊፉ ዘሎ ውሳነ ከቢድ እንተኾነ፡ ነቲ ቫይረስ ንምክልኻል ግን ህዝቢ መስዋእቲ ክኸፍል ግድነት ምዃኑ ሓቢሩ። መንግስቲ ኢጣልያ ነዚ ስጕምቲ’ዚ ዝወስድ ዘሎ፡ ቁጽሪ ናይ’ቶም ኣብታ ሃገር ብዝኣተወ ቫይረስ ኮሮና ዝተለኽፉሰባት እናነሃረ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን’ዩ። ዝሓለፈ ቀዳም ጥራይ ልዕሊ ሓደ ሽሕ (1,247) ሓደስቲ ሰባት በቲ ቫይረስ ከም ዝተለኽፉ ሰብ-መዚ ጥዕና’ታ ሃገር ሓቢሮም። ኣባላት ጸጥታ ኢጣልያ፡ ምንቅስቓስ ናይ’ቶም ኣብዘን ዝተጠቕሳ ከተማታት ዝቕመጡ ነበርቲ ብዕቱብ ንምክትታል፡ ኣብ ገደናታት እተን ከተማታት ተዘርጊሖም ከም ዘለዉ እቶም ሰብ-መዚ ብተወሳኺ ኣረዲኦም። ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢጣልያ ዝርከብ ሓያለ መዘናግዒ ቦታታት ብሰንኪ እቲ ለበዳ ክዕጸውን፡ ኣብቲ ከባቢ ኪካየድ ተወጢኑ ዝነበረ ጽምብል በዓላትን ስነስርዓት ቀብሪን ንግዚኡ ክውንዘፍን ዝጸውዐ መንግስቲ ኢጣልያ፡ እቲ ኣመሓላሊፉዎ ዘሎ ናይ ምውሻብ ትእዛዝ ክሳብ 3 ሚያዝያ ክጸንዕ ምዃኑ ሓቢሩ። ኣብዚ ግዜ’ዚ ኣብተን ቫይረስ ኮሮና ዝተራእየለን 98 ሃገራት ብጠቕላላ ልዕሊ 100,000 ክልከፉ ከለዉ፡ ካልኦት ልዕሊ 3 ሽሕ ድማ ብመልከፍቲ ናይቲ ቫይረስ ህይወቶም ስኢኖም ኣለዉ – ብመሰረት ውድብ ጥዕና ዓለም።