tigers

Italian man mauled to death by three tigers

Italian man mauled to death by three tigers

ኣብዚ ስእሊ እንዕዘቦም ዘለና ኣናብር ኣብ ከባቢ ከተማ ቱሪን – ሰሜናዊ
ኢጣልያ ዝርከብ መካነ-እንስሳ ዝነብሩ እዮም። እቲ መካነ እንስሳ ኣብዚ ቀረባ
እዋን ብሰንኪ ዘጋጠሞ ፋይናንሳዊ ሕጽረት፡ ኣብኡ ዘለዉ እንስሳታት ጥሜት
ግዲ ተወዲኦም፡ ንሓደ ገዲም ሰራሕተኛ በሊዖሞ።
እቲ ብዕድመ ዝደፍአ ሰራሕተኛ መካነ-እንስሳ፡ ነቶም ኣናብር መግቢ ክህቦም
ብምባል’ዩ፡ ናብ ሰፈሮም ኣትዩ። ሽዑ ንሽዑ ድማ በዚ መጺኣ ዘይበላ ሓራስ
ነብሪ ጎቢጣቶ። ብድሕር’ዚ ሰለስተ ኣናብር በጃጂሎም ክበልዕዎ ተራእዮም።
ኣብቲ ቦታ ምስኡ እትሰርሕ በዓልቲ-ቤቱ፡ ነቲ ዘሰንብድ ፍጻመ ብዝረኣየት
እናእወየት ብኡ ንብኡ ሓገዝ’ኳ እንተጸውዐት፡ እቶም ኣናብር ግን ኣየላበውዎን፤
ብቕጽበት’ዮም ቀቲሎሞ። ሰብኣያ ኣብ ቅድሚ ዓይና ድራር ኣናብር ክኸውን
ከምዝረኣየቶ ድማ ተዛሪባ።
እቲ ወዲ 72 ዓመት ኢጣልያዊ፡ ኣብቲ መካነ-እንስሳ ነዊሕ ዓመታት
ስለዝሰርሐ፡ ነቶም ዝበልዕዎ ኣናብር ካብ ገና ኩራኩር እንከለዉ ጀሚሩ ባዕሉ
ከምዘዕበዮም’ያ በዓልቲ ቤቱ ትገልጽ።