interview

interview with eritrean artist

interview with Eritrean artist

“በቲ ዘለካ ክትሰርሕ ምብጋስ
ተባላሓቲ እዩ ዝገብረካ”
ተዋሳኢት፡ ሞዴል፡ ዲዛይነር ዊንታ ገረዝጊሄር

ክሳብ ሕጂ ኣብ ብዙሓት ፊልምታት ተዋሲኣ ኣላ።
ብውሕዱ ኣብ ልዕሊ 50 ፊልምታት። ኣብ ዓውዲ ፋሽን
ሸው እውን ንሓያለ ዓመታት ከም “ሞዴል” ኮይና ሰሪሓ።
ኣብ ቅዲ ኽዳን እውን ሰናፍ ኣይኮነትን። ንሓያለ ስነጥበበኛታት ስራሓታ ዘካፈለት ዲዛይነር እያ። ብውልቃ
“ፋሽን ሸው” ብምድላው እውን ኣብቲ ዓውዲ ዘለዋ
ብቕዓት ኣመስኪራ’ያ። ኣብ’ቲ ንሳ ትነጥፈሎም ዓውድታት
ስነጥበብ፡ ዲስፕሊን መለለይኣ ምዃኑ መሳርሕታን
ኣስራሕታን ይምስክሩ።
ህብብቲ ተዋሳኢት፡ ሞዴልን ዲዛይነርን ዊንታ ገረዝግሄር፡
ኣብ ኣስመራ ተወሊዳ፡ ዓብያ። መባእታን ማእከላይን
ደረጃ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰምበል፡ 2ይ ደረጃ ኣብ ቤት
ትምህርቲ ባርካ ድሕሪ ምክትታል፡ናይ 12 ክፍሊ ትምህርታ
ንምዝዛምን ሃገራዊ ግቡኣ ንምክያድን ናብ ሳዋ ወሪዳ።
ድሕሪኡ ኣብ ኢንስቲትዩት ስማፕ ብዓውዲ ትምህርቲ
ምሕደራ ናይ ክልተ ዓመት ስልጠና ብምውሳድ ኣብ 2016
ብዲፕሎማ ተመሪቓ። ናይ ሎሚ ጋሻና ጌርናያ ኣሎና።

• ኣብ ተዋስኦ እንታይ ዓይነት
ገጸባህሪ’ዩ ዝብረሃኪ፧ ኣፍቃሪት፡
ተፈቃሪት ወይሲ ናግራም፧
ፈቃር ምበልኩ። ፈቃር ኮይነ ክዋሳእ
ደስ እዩ ዝብለኒ። ኩሉ ሰብ ዝብህጎ ስለ
ዝኾነ ድማ ናተይ ድሌት ዝተፈልየ
ኣይመስለንን። ከም ተዋሳኢት ግና
ኩሉ ዓይነት ገጸባህሪ ተላቢሰ ክዋሳእን
ዓቕመይ ከመስክርን ባህ እብለኒ እዩ።
ከምኡ እዩ ኸኣ ክኸውን ዘለዎ።
ምኽንያቱ ህይወት ንባዕላ ብዙሕ ገጸ
ባህሪ ዘለዋ ስለዝኾነት።
• ነግራም ኴንኪ ክትዋስኢ`ኸ ደስ
ምበለኪ፧ ሓቂ ተዛረቢ
“በቲ ዘለካ ክትሰርሕ ምብጋስ
ተባላሓቲ እዩ ዝገብረካ”
ተዋሳኢት፡ ሞዴል፡ ዲዛይነር ዊንታ ገረዝጊሄር
እንጅ. ሚኪኤል በርሀ
(ሰሓቕ) … ከምቲ ኣቐዲመ
ዝበልኩኻ ከም ተዋሳኢት መጠን
ዝተዋህበኒ ዓይነት ገጸባህሪ ክላበስ እየ
ዝደሊ።
• በሊ ናብ ስርሓትኪ ንመለስ።
ክሳብ ሕጂ ኣብ ክንደይ ፊልምታት
ሰሪሕኪ ኣለኺ፧
ልዕሊ 50 ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ፉቸር፡
ተኸታታሊ ፊልምታት፡ ናይ መድረኽ
ድራማታትን ሰሪሐ ኣለኹ።
• ገለ ካብኡ፡ ዋላ ብተኸታተልቲ
ፊልምታት ክንጅምር
ኣብ’ተን ብነፍሲሄር ኢሳይያስ ጸጋይ
ተደሪሰን ዝተኣልያ ፊልምታት “ጉያ”ን
“ትማሊ”ን፡ ኣብ’ታ ንብዙሕ ኩርናዓት
ህይወት እትፍትሽ ፍርያት ደበሳይ
ወልዱ ዝኾነት ፊልም “ጸጸር”፡ ኣብታ
ንነዊሕ ክፋላት ዝተራእየት “ንጣብ
ዝኽሪ ዘመን” ዘርእስታ ፍርያት ፍትዊ
ተኽለማርያም (ዲሰሎ) ዝኾነት ንቓልሲ
ህዝቢ ኤርትራ እትገልጽ ፊልም
እውን ሰሪሐ ኣለኹ። ኣብ’ዛ ሕጂ ኣብ
ኤሪ-ቲቪ ትርአ ዘላ ብደበሳይ ወልዱ
እተደርሰት “ማጨሎ” ዘርእስታ`ውን
እዋሳእ ኣለኹ። ካልኦት ኣብ ከም በዓል
“ሃኒ”፡ “ህያብ ፍቑራት”፡ “ባንከይ”፡
“ጆሲ”፡ “ይቕረ ንመን፧”፡ “ባህጊ”፡
“መብራህቲ”፡ “ቤትናኳ ዓለም’ያ”

ወዘተ. እውን ሰሪሐ ኣለኹ። እቲ
ዝርዝር ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ነየናይ
ጠቒሰ ነየናይ ከም ዝገድፎ ከማን
ተሓዋዊሱኒ እዩ ዘሎ። ግና ነዘን ኣብ
ላዕሊ ዝጠቐስክወን ስርሓት ከም ኣብነት
ክንወስደን ይከኣል እዩ። ገና ብሕጂ
ኣብ ዝዝርጋሕ ሓያለ ፊልምታት እውን
ሰሪሐን እሰርሕ ኣለኹን።
• ናይ መድረኽ ድራማ`ኸ ትሰርሒ
ዲኺ፧
እወ። ኣብ ብዙሓት ናይ መድረኽ
ድራማታት ሰሪሐ ኣለኹ። ኣብ
ሃገራውያን በዓላት ከም 24 ግንቦት፡
ሃገራውያን ፈስቲቫላት ማለት
ኣብ ኤክስፖን ሳዋን ድማ ብዙሕ
ድራማታት ሰሪሐ ኣለኹ።
• ናይ መድረኽ ድራማ’ዶ
ይብርትዕ ወይስ ፊልም፧
ክልቲኡ ዓውድታት ክትሰርሖ፡
ሓይልን ተወፋይነትን ይሓተካ እዩ።
ካብኡ ናብኡ ግና ናይ መድረኽ
ድራማ ዝያዳ ጥንቃቐ ዝሓትት ዓውዲ
ብምዃኑ ቅሩብ ብርትዕ ይብል።
ምኽንያቱ፡ መድረኽ ምስ ተዓዘብትኻ
ብቐጥታ ፊት ንፊት እትራኸበሉ
ዓውዲ ስለዝኾነ።
• ኣብ ዝተፈላለዩ ተንቀሳቓሲ ስእሊ
(ቪድዮ ክሊፕ) እውን ርእየኪ ኣለኹ።
ኣይተጋገኻን፡ ኣብ ብዙሕ ቪድዮ
ክሊፕ ሰሪሐ ኣለኹ። ንኣብነት፥ ሮዛ፡
ለምለም ዳስ፡ ንዓኺ ሒዘ፡ እሱር ፍቕሪ፡
ቁኖን ካልኦትን ክንጠቅስ ይከኣል እዩ።
• ተዋሳኢት ምዃንኪ የዕግበኪ`ዶ፧
ስለምንታይ፧
ኣዝዩ እምበር። ሞያይ ስለዝኾነ።
ብተወሳኺ`ውን ካብ ልበይ
ስለ ዘፍቅሮ። ልዕሊ ኹሉ ኸኣ
ንሕብረተሰብ ዓብዪ መልእኽቲን
ትምህርቲን እተመሓላልፈሉ ሞያ
ስለዝኾነ።
• ሓያለ ፊልምታት ሰሪሕኪ ኣለኺ።
ሓደስቲ ተዋሳእቲ ካባኺ ክመሃርዎ
ዘለዎም ነገር እንተልዩ፧
ካባይ!!?
• እወ ካባኺ።
ኣብ ከምኡ ደረጃ ዝበጻሕኩ እኳ
ኣይመስለንን። ምኽንያቱ
ኣነ ገና ካብ’ቶም ዓበይቲ
ስነ-ጥበበኛታት ሃገርና
እናተማሃርኩ ዝኸይድ ዘለኹ
ሰብ እየ። ካብ በልካ ግና፡
እቶም ናብ’ዚ ዓውዲ ሕጂ
ዝጽንበሩ ዘለዉ ሰባት ስነ-ጥበብ
ብፍላይ ድማ ተዋስኦ ብዙሕ
ዋጋ ዝሓትት ሞያ ምዃኑ
ፈሊጦም ክኣትውዎ ደስ
ምበለኒ።
• ብኸመይ ኢኻ ንፉዕ
ተዋስኣይ ትኸውን፧ ካብ ጻዕሪ
ድዩ ወይስ ተውህቦ፧
ናይ ተውህቦ ጉዳይ ኣብ
ቦትኡ እንድዩ፡ ማለት ተውህቦ
ኣብ ተዋስኦ ኣገዳስን ዓቢ ቦታ
ዝወሃቦን እዩ። ብተወሳኺ ግና
ብፍቕሪ ምስ ትሰርሖ ኣዚኻ
ንፉዕ ተዋስኣይ ክትከውን
ኣየጸግምን እዩ። ዋላ ናይ
ብሓቂ ተውህቦ ይሃልኻ፡ ጻዕርን
ተገዳስነትን እንተ ዘይሓዊስካሉ ግና
ትርጉም የብሉን። እቲ ወሳኒ ተውህቦን
ጻዕርን ተገዳስነትን ምስ ዝወሃሃድ’ዩ።
• ህቡባት ሰባት ብዙሕ ክሽገሩ
ነስተውዕል ኢና። ጥቕምን ጉድኣትን
ህቡብነት ከመይ ምገለጽክዮ፧
በቲ ጥቕሙ ክጅምረልካ። ህቡብ
ምስ ትኸውን ኩሉ ሰብ እዩ ዝፈልጠካ።
ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ድማ
ማሕበራዊ ክብሪ ትረክብ። ብዓቢኡ
ድማ ደገፍትኻ ብዙሕ ሞራላዊ
ፍቕሮም ይልጉሱልካ እዮም። በዚ
ተተባቢዕካ ድማ ዝያዳ ንኽትሰርሕ
ሓይሊ ይኾነካ። እዚ ድማ ካብ’ቲ
ዝዓበየ ጸጋ ናይ ህቡብነት እዩ።
እቲ ጸገም ግና ኩሎም ዝገበርካዮም
ነገራት ተጠመትቲ እዮም። መምዘኒኻ
ኮይኖም ድማ የሸጉርኻ። ንኣብነት
ናተይ ንውሰድ። ብዙሓት ሰባት ነታ
ኣብ እስክሪን እትርአ ዊንታን ነዛ ሕጂ
ቃለ መሕትት ትገብረላ ዘለኻ ዊንታን
ፈላልዮም ዘይርእይወን ኣለዉ። እዛ
ቃለ መሕትት ትገብር ዘላ ዊንታ
ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት በታ ኣብ
እስክሪን ንዝተዋህባ ገጸባህሪ ወኪላ
ክትሰርሕ እትርአ ዊንታ ትግምገም
እያ። ሓቂ ንምዝራብ ነዛ ቃለ መሕትት
ትገብረላ ዘለኻ ዊንታ ውሑዳት እዮም
ዝፈልጥዋ።
• ብጭቡጥ ንስኺ`ኸ ብናይ
ህቡብነት ሕማም ተጸሊኺ ዲኺ፧
ብዝረኸብካዮ ህቡብነት ትሰክርን
ትሓምምን እንተዄንካ ባዕልኻ
ኣንጻር’ቲ ዘህበበካ ሕብረተሰብ ትሰርሕ

ኣለኻ። ህቡብነትካ’ውን ብኡ መጠን
ይሃስስን ይጠፍእን እዩ። ንዓይ እዚ እዩ
መረዳእታይ። ከምዚ ቀዲመ ክገልጸልካ
ዝፈተንኩ፡ እታ ናይ እስክሪን ዊንታ
ብጌጋ መረዳእታ ጽቡቕን ሕማቕን
እምበር ትበሃል።
• ዝሰርሐ እዩ ዝሕመ ዝብል ኣበሃህላ
ኣሎ መስለኒ…
ብርግጽ ኣሎ። ነዚ ኣበሃህላ ድማ
ይሰማማዓሉ እየ። ሓደ ሓደ ግዜ
ሕሜት፡ ትሰርሕ ከም ዘለኻ ዘርኢ
ምልክት እዩ። ሰባት ኣብ ልዕሊ ዝሞተ
ከልቢ እምኒ ኣይስንድዉን እዮም።
• ብዙሓት ሰባት ሓጋዚት፡ ጥዑም
ባህሪ ትውንኒ ምዃንኪ ክዛረቡ
ሰሚዐ’ለኹ። ኣብ`ዚ እንታይ ርእይቶ
ኣለኪ፧
መጀመርታ ነቶም ብኸምዚ መልክዕ
ዝገለጹኒ ክብረት ይሃበለይ ክብሎም
እፈቱ። ካብ ንነብሰይ ኣነ ከምዚ እየ
ኢለ ዘድንቕን ርእይቶ ዝህብን፡ ሰባት
ባዕሎም ‘ተገለጹኒ ‘ሓይሽ መስለኒ።
• ኣብ ተዋስኦ ትላበስዮ ገጸ-ባህሪ፡
ኣብ’ቲ ሓቀኛ ህይወትኪ ጽልዋ
ኣምጺኢልኪ`ዶ ይፈልጥ፧
እወ ጽልዋ ኣለዎ። ኣቐዲመ`ውን
ክትንክፈልካ ፈቲነ ነይረ። ገለ ገለ ሰባት
ነቲ ኣብ ተዋስኦ ተንጸባርቖ ባህርያት
ከም ሓቀኛ ባህሪኻ ገይሮም ብምቝጻር፡
ብኡኡ ዝፈርዱኻ ኣለዉ። እዚ ከምዚ
ዓይነት ፍርዲ ብመሰረቱ ጌጋ እዩ። እቲ
ጽቡቕ ነገሩ ግና ነቲ ገጸባህሪ ክሳብ
ክንደይ ከም ዝተላበስካዮ ዘርእየካ ሓደ
ኣብነት ብምዃኑ ዘሐጉስ እዩ። ብዙሓት
ለባማት ሰባት`ውን ኣለዉ፡ ነቲ ገጸባህሪ
ከም ዝተላበስካዮ ፈሊጦም ዘተባብዑኻ።
• ብተዋስኦ ክትበጽሕዮ እትደልዪ
ደረጃ፧
ኣነ ምስ ነብሰይ ክወዳደር እዩ ደስ
ዝብለኒ። በዚ ምኽንያት ነብሰይ ካብዚ
ዘላቶ ደረጃ ዓብያ ክርእያ ክቱር ባህጊ
እዩ ዘለኒ። ነዚ ባህጊ ክዉን ንምግባሩ
ድማ እጽዕር ኣለኹ። ብዘይምስልካይ
ድማ ናብ’ቲ ዝበረኸ ደረጃ ክበጽሕ
ክጽዕር እየ።
• በሊ ናብ ዓለም ሞዴልን ዲዛይንን
ንመለስ። ሓደ ሰብ ዲዛይን እንታይ
ማለት እዩ እንተ ዝብለኪ ብኸመይ
መረዳእክዮ፧
ብዓቕማይ ክምልሰልካ ክፍትን።
ንዓይ ከም ዝርደኣኒ፡ ፋሽን ዲዛይን
ኣዝዩ ገፊሕ ዓውዲ እዩ። ብሓፈሻ
ግና ሓደ ክፋል ናይ ስነ-ጥበብ (ኣርት)
ኮይኑ፡ ሓሳብካን ስምዒትካን ኣብ
ኣጭርቕቲ ብምንጽብራቕ ምዕሩግን
ሰሓብን ክዳን ከተዳሉ ከለኻ እዩ።
• ብመንገዲ ዲዛይን ዝተፈልየ
መልእኽቲ ከተሕልፍ ትኽእል`ዶ፧ ወይ
ስምዒታትካ ክትገልጽ ትኽእል`ዶ፧
ብርግጽ እምበር። ዲዛይን ልክዕ
ከምቶም ካልኦት ክፋላት ስነ-ጥበብ
ስምዒታትካ ክትገልጸሉ ደስ ዝበለካ
መልእኽቲ ከተመሓላልፈሉን እትኽእል
ዓውዲ እዩ። ንኣብነት ኣነ ኤርትራዊት
ምዃነይ መልእኽቲ ከሕልፍ እንተ
ደልየ፡ ንኤርትራዊ ባህልታት ዝውክሉ
ዲዛይናት ብምድላው ሓንቲ ቃል
ከየምሎቕኩ ዘድልየኒ መልእኽቲ
ከሕልፍ ኣየጸግመንን እዩ።
• ኣብ ዓለም ዲዛይን ዘጋጠመኪ
ፍሉይ ኣጋጣሚ እንተ`ሎ፧
ክሳብ ሕጂ እኮ ፍሉይ ነገር
ኣጋጢሙኒ ኣይፈልጥን እዩ።
• ዲዛይን ምግባር መዓስን ብኸመይ
ኢኺ ጀሚርክዮ፧
ቈልዓ ከለኹ ዝጻወተለን ዝነበርኩ
ባምቡላታት ባዕለይ እየ ክዳን
ዝሰፍየለን ነይረ። በቲ ሽዑ ግዜ ዲዛይን
እንታይ ምዃኑ ኣፍልጦ ኣይነበረንን።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ክሓስቦ ከለኹ፡
ዲዛይን ምግባር ካብኡ ዝነቐለ ኮይኑ
እዩ ዝስመዓኒ። ምስ ዓበኹ ድማ
ብዝተኻእለኒ መጠን ኣብ ነብሰይ
ከተግብሮ እፍትን ነይረ እየ። ብዝያዳን
ኣበርቲዐ ክሰርሓሉ ዝጀመርኩሉ ግዜ
ግና ድሕሪ`ታ ናይ መጀመርታ ኣብ
ፋሽን ሸው ዝተሳተፍኩላ ዕለት እዩ
ዝጅምር።
• ነቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ፋሽን ሸዋት
ከም ሞዴል ኴንኪ ዝተሳተፍክዮም
መደባት ኣብ ዝተፈላለዩ ቅድሚ
ሕጂ ዝገበርክዮም ቃለ መሕትታት
ገሊጽክዮም ስለ ዝኾንኪ ሕጂ ኣድህቦና
ናብ`ቲ ዲዛይን ናይ ምግባር ዓቕምኺ
ኢና ከነተኩር። ጥቕምን ረብሓታትን
ናይ ዲዛይን ከመይ ትገልጽዮም፧
ሓደ ካብ’ቲ ዓቢ ጥቕሚ ናይ
ዲዛይን፡ ዝሰራሕካዮ ስራሕ ኣብ
መፈጸምትኡ በጺሑ ክትርኢ ከለኻ
እዩ። ናይ ብሓቂ ኣዚኻ ኢኻ ትሕጎስ።
ካብኡ ሓሊፉ ግና ብዙሕ ረቢሐሉ
እየ ክብል ኣይደፍርን እየ። ምኽንያቱ
ዝሓተካ ዋጋን ገንዘብን ኣዝዩ ከቢድ
ስለ ዝኾነ።
• ዘለዎ ብድሆታት፧
ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ብሞያ ዲዛይን
ኣዝዩ ብዙሕ ክትገብሮ ትደልዮ ነገር

ይመጸካ እዩ። ግና ብዙሓት ነገራት
ስለ ዝሓጽሩኻ ከይገበርካዮ ትትርፍ።
ናይ ኣጫርቕ ሕጽረት፡ ናይ ገንዘብ
ጸገማትን ካልኦትን ድማ ዓበይቲ
ብድሆታት ናይቲ ሞያ ኮይኖም
ይስምዑኒ። ግና በቲ ዘለካ ክትሰርሕ
ምብጋስ ተባላሓቲ እዩ ዝገብረካ።
• ምስ’ዚ ሞያ ዝተኣሳሰሩ
ስልጠናታት ወይ ትምህርታት ወሲድኪ
ትፈልጢ`ዶ፧
ኣብ 2012 ብሄለን ዝተባህለት ካብ
ዓዲ ጥልያን ዝመጸት ዲዛይነር ናይ
ሽዱሽተ ወርሒ ስልጠና ወሲደ ነይረ።
ብድሕሪኡ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ
ብርክት ዝበሉ፡ ካብ ወጻኢ ሃገር
መጺኦም ኣብ ሃገርና ኣብ ዝሃብዎ
ስልጠናታት ተሳቲፈ ኣለኹ። ከም
ልምዲ`ውን ምስ`ዚ ሞያ ዝተኣሳሰሩ
ፊልምታትን ጽሑፋትን ብብዝሒ
እከታተል እየ።
• ተድንቕዮም ናይ ዓለምና
ዲዛይነራት፧
ብናይ ሃገርና`ዶ ክጅምር፧ ናይ ሃገርና
ዲዛይነራት ኣዝየ እየ ዘድንቖም። ኣብ
ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ምስ ብዙሓት
ዲዛይነራት ሰሪሐ ኣለኹ። ናይ ብሓቂ
ድማ ጸለውትን ምቕሉላትን እዮም።
ብዓለም ደረጃ ክዛረብ እንተ ኾይነ
ግና ንህብብቲ ፈረንሳዊት ጋብሪኤላ
ቦንሄር (Gabriella Bonhear Coco
Chanel) እትበሃል ዲዛይነር እየ
ዘድንቕ። እዛ ብህይወት ዘየላ ሓያል
ዲዛይነር፡ ካብ’ቶም ኣብ ዓለም ዲዛይን
ልዑል ለውጢ ከም ዘምጸአት ዝእመነላ
ዲዛይነር እያ።
• ኣብ ዓለም ዲዛይንን ሞዴልን
ዝተሓጎስክላ ወይ ዝሓረቕክላ ዕለት፧
ካብ ዝገርመካ ፈታዊት ጽቡቕ
ድኣ ከይትብለኒ እምበር፡ ብፍሉይ
ዝተሓጎስኩላ ዕለት እየ ዝዝክር።
• በሊ እታ ዕለት መዓስ እያ ነይራ
የዕልልና።
እታ ዕለት፡ እታ ብ `ዊንታ ሸው`
ኢለ ዝሰመኹዋ ናይ ዲዛይን ስርሓተይ
ናብ ህዝቢ ዘቕረብኩላ መዓልቲ እያ
ነይራ። እታ ዕለት 22 ታሕሳስ 2018
እያ ነይራ። ኣብታ ዕለት ካብ ግምተይ
ወጻኢ ዝኾነ ብዝሒ ህዝቢ እዩ ኣብቲ
ስነ-ስርዓት ተረኺቡ። ብርክት ዝበሉ
ስነ-ጥበበኛታት፡ ዕዱማት ኣጋይሽ ኮታ
ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት እዮም ኣብቲ
ምርኢት ተሳቲፎም። ነቲ ዝነበረ
ህሞትን ናይ ሓጎስ ስምዒተይ ሕጂ
ክገልጾ ቁሩብ የጸግመኒ እዩ። በዚ
ኣጋጣሚ ድማ ነቶም ኣብታ ዕለት
ኣማዕሪጎምኒ ዝወዓሉ ስነ-ጥበባውያን
መሳርሕተይ፡ ደገፍተይ፡ ፈተውተይን
ካልኦትን ካብ ልቢ የመስግኖም።
• ናትካ ሸው ከተዳሉ እንታይ
ጻዕርታት እዩ ዝሓተካ፧
ብዓቕመይ ክምልሰልካ ክፍትን።
ቅድም ቀዳድም ናይ ከምኡ ሓሳብ
ክህልወካ ኣለዎ። ቀጺልካ ነቲ
ዘበገስካዮ ሓሳብ ግዜ ብምሃብ ትርእዮን
ትኽልሶን። ድሓር ምብጋስን ናይ
ገንዘብ ቀረባትን እዩ ዘድልየካ። እቲ
ዝዓበየ ግና ተበግሶ ምውሳድ’ዩ።
ከይተበግስካ ዝኸውን ነገር ስለዘየለ።
• ኣብ ተንቀሳቓሲ ስእሊ (ቪድዮ
ክሊፓት) ምስ ዲዛይን ዝተኣሳሰሩ
ዘሰላሰልክዮም ንጥፈታት፧
መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ’ቶም ኣነ
ዝሰራሕክወን ቪድዮ ክሊፓት
ዝወድዮ ክዳውንቲ ባዕለይ ዘዳለኽዎ
እዩ። ንዝተፈላለዩ ደረፍቲ’ውን ኣብ
ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ባዕለይ ዲዛይን
ዝገበርኩሎም ኣለዉ።
• ኣብ “ዊንታ ሸው” ብዙሓት
ሞዴላት ደቂ ኣንስትዮ ርእየ ኣለኹ።
እዘን ሞዴላት ብኸመይ ኢኺ
መሪጽክየን፧
እወ ሓቅኻ ኣለኻ። ኣብ’ታ
ብውልቀይ ዘዳለኽዋ ምርኢት ቅዲ
ክዳን ብዙሓት ሞዴላት ኣሳቲፈ
ኣለኹ። ቀዳማይ ነገር ምስ’ዘን ኣብቲ
ምርኢት ዝረኣኻየን ሞዴላት ነዊሕ
ዓመታት ብሓንሳብ ሰሪሕና ኢና።
ብተወሳኺ’ውን ልዑል ተመኩሮ
ዘለወን ብሉጻት ሞዴላት እየን። ነዚአን
መምረጽየይ ምኽንያት ክዛረብ እንተ
ኮይነ ድማ፡ ሓንቲ ክዳን ዲዛይን
ክትገብር ከለኻ ነታ ክዳን መን ዝያዳ
ከም ዝጎልሓ ይረደኣካ እዩ። በዚ
ኣጋጣሚ ኣብቲ ዘዳለኽዎ ሸው
ኣማዕሪገናኒ ዝወዓላ ካብ ልቢ
አመስግነን።
• ካብ ተዋስኦን ዓውዲ ፋሽን
ሸውን ሓዲኡ ምረጺ እንተ
ትበሃሊ፧
እውይ ኣታ እንታይ ገበርኩኻ
ወደይ። በቃ ምስ ስርሐይ
ከተባእሰኒ ደሊኻ!?
• ኣጆኺ ኣፍ ኣውጺኡ
ኣይከሰክን እዩ። ንሓዲኦም
ክትቀትልዮ ፍቓድ ሂበኪ ኣለኹ።
እዋእ ኣነ ክውስኸሎም
እናበልኩስ፡ ንስኻ ድማ ሓንቲ
ከተጉድል።
• ድሓን በሊ ገዲፈዮ ‘ለኹ።
ካልእና ነዕልል። ተዋስኦን ሞዴልን
ካብ ገጽ ዓለም እንተዝሕከኹ፡

ናብራኺ ብምንታይ ምመራሕኪ፧
(ሰሓቕ)። እዋእ…! ካብ ቀዳማይካ
ዳሕራይካ ይገድድ።
• ኢሂ በርቲዓትኪ ድያ፧
ኣዝዩ። ፍጹም ክኸውን ዘይብሉ ነገር
እዩ።
• መልስለይ ድኣ፧
ሓቂ ንምዝራብ፡ ሓሲበሉ’ውን
ኣይፈልጥን እየ።
• ሰለስተ ካብ ባህ ዝብሉኺ ባህርያት
ሰባት፧
ሓቀኛ፡ ፈቃር፡ ንነብሱ መሲሉ
ዝኸይድ ሰብ።
• ካብ ዝጽልኡኺ ባህርያት ከ፧
ሓሳዊ፡ ሓማዪ፡ ቀናእ! ሓንቲ
ክውስኸልካ – ሓሳድ ከኣ።
• በሊ ከተመስግኒ ዕድል ክህበኪ፧
ኣነ ዕድለኛ እየ። ብልክዕ ሞያይ
ዝርድኡለይ ማዕረይ ነቲ ሞያይ
ዘፍቅርዎ ስድራ ኣለዉኒ። ወለደይ፡
ኣብ ውሽጥን ደገን ዝርከቡ ኣሕዋተይ
ኩሉ ግዜ ኣብ ጎነይ ምስ ኮኑ እዮም።
ብገንዘብ፡ ብሞራል፡ ብሓሳብ ወትሩ
ሓገዞም ምስ ኣበርከቱለይ እዮም።
በዚ ኣጋጣሚ ድማ ነዞም ክቡራት
ስድራይ ከመስግን እፈቱ። ኩሎም ናይ
ጥበብ መስርሕተይን ደገፍተይን ድማ
አመስግኖም። ብዓቢኡ ድማ ንኹሉ
ህዝቢ ኤርትራ። ንመጽሔት መንእሰይ
ከኣ`ባ።
ርእይቶ ስነ-ጥበበኛታት
ብዛዕባ ዊንታ ገረዝግሄር
ደራስን ጋዜጠኛን ደበሳይ ወልዱ
ምስ ዊንታ ኣብ ብዙሕ ስነ-ጥበባዊ
ስርሓት ተራኺብና ኣለና። ኣብ ስራሓ ድማ
ዕትብትን ሞያዊ ፍቕሪ ዘለዋን ኮይና እየ
ረኺበያ። ልዕሊ ኹሉ ኸኣ ዲስፕሊና። እዚ
ናይ ሎሚ ሸው ድማ ንዊንታ ብብዙሕ
ሸነኻቱ እዩ ዝገልጻ – ንህርኩትነታ፡
ዘይሕለል ጻዕራ፡ ተወፋይነታ ዝገልጽ ኮይኑ
እየ ረኺበዮ።
ደራሲት፡ ኣላይትን ተዋሳኢትን ወይኒ
ተወልደ
ዊንታ ካብ’ተን ብስነ ስርዓታ ዝፈለጥኩዋ
ሓንቲ እያ። ስነ-ጥበብ ብስነስርዓት
ክትሰርሖን ክትከዶን ዘለካ ዓውዲ እዩ።
ዊንታ ድማ ስነ-ጥበባዊ ስርሓታ ብልዑል
ዲስፕሊን እትሰርሕ ስነ-ጥበበኛ እያ።
ደራሲትን ኣላይትን ሰላም ጎይትኦም
(ሻሎም)
ዊንታ ከም ኣርቲስት ልዑል ናይ ግዜ
ኣኽብሮትን ዲሲፕሊንን ዘለዋ ተዋሳኢት
እያ። ብሓፈሻ ዊንታ ኣብ ምእላይ ብዙሕ
ዘይተጸግመካ ሃብሮም ተዋሳኢት እያ።
ድምጻዊት ሰምሃር የውሃንስ
ዊንታ ጥበብ እያ። እዚ ማለት ዊንታ ኣብ
ተዋስኦ ዓቕሚ ኣለዋ፡ ክዳን ዲዛይን ትገብር፡
በዚ ድማ ናታ ሸው ተዳሉ ብዓቢኡ ድማ
ሞዴል እያ።
ድምጻዊ ሳሚኤል ዘርእዝጊ (ኤሳው)
ዊንታ ተውህቦ ዘለዋ ስነ-ጥበበኛ ኮይና፡
ነቲ ተውህቦኣ ድማ ሓያል ጻዕሪ ወሲኻ ኣብ
ሓደ ደረጃ ክትበጽሕ ትቃለስ ዘላ መንእሰይ
ኮይና ትስመዓኒ።
ካብ ቃላት ስነ-ጥበበኛ ዊንታ
ገረዝግሄር ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት
= ኩሉ ግዜ ኣብ ስራሕ ንፉዕ
መሳርሕቲ እንተ ልዩካ ትነፍዕ፡ ሕማቕ
መሳርሕቲ እንተልዩካ ድማ ሕመቑ
ይጸልወካ እዩ። ብሓፈሻ ኣብ ስራሕ
ምስ ንፉዓት ‘ተሰሪሕካ ኢኻ ዝያዳ
ትነፍዕ።
= ፊልም ክትሰርሕ ከለኻ፡
መጀመርታ ኣብ ውሽጥኻ ክኣቱ
ኣለዎ። ሽዑ ድማ ኢኻ፡ ብዝበለጸን
ዝጸፈፈን ኣገባብ ከተንጸባርቖ
እትኽእል።
= ብዙሕ እዋን ሰባት ብዛዕባ
ዘዘውትሮም ስቑሬናት እንታይ
ትርጉም ከም ዘለዎ ይሓቱኒ እዮም።
ኩሉ ሰብ ባህጊ ኣለዎ። ኣነ’ውን ከም
ሰበይ ባህጊ ኣለኒ። እዞም ዘዘውትሮም
ሱቝሬናት ድማ ደስ ስለ ዝብሉኒ እየ
ዝወድዮም እምበር ዝተፈልየ ትርጉም
ስለ ዘለዎም ኣይኮኑን። ንሰብ ደጋዊ
ትርኢቱ ንውሻጣዊ ሓይሉን ጸግኡን
ከምዘይትንክፎ እዩ ዝርደኣኒ።