India’s monkeys ‘to be put on the pill

India’s monkeys ‘to be put on the pill

መንግስቲ ህንዲ፡ ኣብ ዓበይቲን ውዕል ከቲሞም። በዚ ከኣ ብዙሕ
ንኣሽቱን ከተማታት’ታ ሃገር ገርጊረን
ንዘለዋ ቀይዲ-ኣልቦ ኣህባይ መከላኸሊ
ጥንሲ ከኒና ብሓይሊ ከውስደን
ይሸባሸብ ከምዘሎ ተገሊጹ።
እቲ መንግስቲ ነዚ ስጉምቲ ክወስድ
ዝደሊ ዘሎ፡ እተን ናብራ ከተማ
መቂርወን ዝጸንሓ ኣህባይ ብሰንኪ
ዘጋጥመን ዘሎ ናይ መግቢ ሕጽረት
ምስ ነበርቲ ክጎራፈጣን ክተሃላለኻን
ጀሚረን ብምህላወን’ዩ።
ብመሰረት ሰበ-ስልጣን ህንዲ፡ እተን
ኣህባይ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ናይ’ተን
ከተማታት ዘውርድኦ ዘለዋ ከቢድ
ጉድኣትን ራዕዲን ከይኣኽለን፡
ኣብ ናሕሲ መንግስታዊ ህንጻታት
እናደየባ ገመድ መስመራት ቴለፎንን
ኢንተርነትን ይበትካ፡ ናብ ድኳናትን
መንበሪ ኣባይትን እናኣተዋ መግቢ
ይዘምታን የበላሽዋን ኣለዋ።
ሕሉፍ ሓሊፈን፡ ኣብ መገዲኣርብዓ ሰብ እናኸተራ ዘድልየን
ኣስፌዛ ብሓይሊ ክዝርፋ ምርኣይ
ልሙድ ኮይኑ ኣሎ። እቲ ዝኸፍአ
ግን ተጸናትየን ሰብ ክቐትላ
ብምጅማረን’ዩ። ምክትል ከንቲባ
ኒወደልሂ ዝነበረ ኤስኤስ ባጅዋ ኣብ
2007 ናብ ቤቱ ወሪረን ብዝኣተዋ
ጭፍራ ኣህባይ ድሕሪ ምቕታሉ
ሓያለ ነበርቲ ናይ’ታ ከተማ ኣብ
ከቢድ ራዕዲን ሽቑረራን’ዮም ዝነብሩ
ዘለዉ።
ክንዲ ዝኾነ፡ መንግስቲ ህንዲ ነዘን
ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተራብሓ ይኸዳ
ምህላወን ዝገልጸን ኣህባይ ከተማታት
ብቑጽሪ ናብ ዝተሓተ ደረጃ
ንምዉራደን ኢሉ’ዩ መከላኸሊ ጥንሲ
ከኒና ብሓይሊ ከውሕጠን ዝሓስብ
ዘሎ። ነቲ ከኒናታት ምስ መግቢ
ሓዊስካ ኣብቲ ብቐሊሉ ክረኽብኦ
ዝኽእላ ቦታታት ምቕማጥ ድማ ከም
ሜላ ሒዝዎ ኣሎ።