human computer

India’s ‘human computer’ Shakuntala Devi

India’s ‘human computer’ Shakuntala Devi

ሻኩንታላ ደቪ ዝተባህለት ህንዳዊት ሰበይቲ፡ 23 ሱር ናይ ልዕሊ 100 ኣሃዝ (23rd root of 100 digit number) ኣብሽጢ 50 ካልኢታት ቀሚራ ክትውድኦ ብምኽኣላ ኣብ 1977 ስማ ሰማይ ዓሪጉ ነይሩ። ምኽንያቱ ነቲ ናይ ቅመራ ስራሕ ካብታ ናይ’ቲ እዋን ዝነበረት ዝበለጸት ኮምፕዩተር ብ12 ካልኢታት በሊጻ ስለ ዝዛዘመቶ። ብዙሓት ህንዳዉያን ንተውህቦ ደቪ “ብኣምላኽ ዝተዋህበቶ መለኮታዊ ሓይሊ” ኢሎም’ዮም ዝገልጽዎ። ካብ ህጻንነታ ኣትሒዛ’ያ ምሁር ሰብ ዘይገብሮ ክትገብር ጀሚራ። ገና ጓል ሰለስተ ዓመት እንከላ ዓበይቲ ግድላት ቁጽሪ ኣብ ውሽጢ ሒደት ካልኢታት ክትፈትሕ ጀሚራ። ነዚ ዝተዓዘቡ ወለዳ፡ ብብልሓ ንሓለፍቲ መገዲ እናመሰጠት ኣታዊ (ገንዘብ) እንተ ኣምጻኣትሎም ኢሎም ካብ መባእታዊ ትምህርታ ኣውጺኦም ኣብ ጽርግያ ከውዕልዋ ወሰኑ። ከም ትጽቢቶም ድማ ኣብኡ ንሓያለ ምሁራት እናመሰጠት ንስድራኣ ዘይተኣደነ ኣታዊ ክትግሕጠሎም ጀሚራ። ምስ ግዜ ከኣ ንስድራኣ ብሃብቲ ኣዘቕቢባ ንገዛእ-ርእሳ ወናኒት ሚልዮናት ዶላር ክትከዉን በቒዓ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ መበል 83 ዓመታ ብሞት ዝተፈለየት ደቪ፡ ብዘይካ ኣብ ቅማረታት ቁጽሪ ኣብ ምዝካር ዕለታት’ውን ፍሉይ ተውህቦ’ዩ ነይርዋ። ኣብዚ ዝሓለፈ 20 ክፍለ-ዘመን ብደረጃ ዓለም ንዝተፈጸሙ ደቀቕቲን ፍሩያትን ፍጻሜታት ንነፍሲ-ወከፎም ብዕለትን መዓልትን ክትዝክሮም ትኽእል ነይራ።