Incredible! Doctors discover 36 Year Old Baby Skeleton inside

Incredible! Doctors discover 36 Year Old Baby Skeleton inside

ሓካይም ህንዲ፡ ኣብ ማህጸን
ሓንቲ ኣደ 36 ዓመት ዘቑጸረ
ህይወት ኣልቦ ድቂ ብመጥባሕቲ
ከምዝኣለዩ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ
ሓቢሩ፣ ብመሰረት ጸብጻብ ናይ’ቲ
ኣገልግሎት ዜና፡ እታ ስማ
ዘይተጠቕሰት ጓል 60 ዓመት
ኣደ ገና ጓል 24 ዓመት መንእሰይ
እንከላ’ያ እቲ ጥንሲ ኣጋጢምዋ፣
ዕለተ ሕርሳ እናቐረባ ብዝኸደ
ግን ዘይሓሰበቶ ሓደጋ ማለት
ምብርዓን ጥንሲ ኣጋጢምዋ፣
እቲ ኣብ ደረጃ ምዕኳኽ በጺሑ
ዝነበረ ድቂ ኣብ ዘይቦትኡ (ካብ
ማህጸን ወጻኢ) ብምንባሩ ድማ’ዩ
እቲ ጸገም ከጋጥማ ክኢሉ፣
ብድሕሪ’ዚ ነቲ ብቐጻሊ ዝስማዓ
ዝነበረ ክቱር ቃንዛ ንምፍዋስ
ናብ ሓካይም ክትቀርብ ትብዓት
ስለ ዘይረኸበት፡ ንልዕሊ 25
ዓመታት ዝኣክል ቃንዛኣ ጸይራ
ክትነብር መሪጻ፣ እንተኾነ
ቅድሚ ሒደት ሳምንቲ
“ከምዚ’ልካ ክሳብ መዓስ!”
ብምባል ናብ ሓደ ሆስፒታል
ከይዳ ጉዳ ንሓካይም ነጊራ፣
“ፈለማ ኣብ ጸጋማይ የማናይ
ከብዳ ግዝፍ ዝበለ ሕበጥ ምስ
ዳህሰስና ቃንዛኣ ናይ መንሽሮ
ጸገም ከይከዉን ጠርጢርና ኔርና፣
ስካን ተጠቒምና መርመራ ምስ
ኣካየድናላ ግን እቲ ዝዳህሰስናዮ
ሕበጥ ዓስከሪን ዝተረፈ ደቂቕ
ናጽላ ኮይኑ ጸኒሕና፣” ዝበለ
ሓደ ካብቶም ሓካይም፡ እታ ኣደ
ድሕሪ’ቲ ዝተገብረላ ሕክምናዊ
መጥባሕቲ ኣብ ደሓን ኩነታት
ከምዘላ ኣረዲኡ፣
ንሱ ወሲኹ፡ “ቅድሚ ሎሚ
ኣብ በልጁም ሓንቲ ኣብ
ማህጸና 18 ዓመት ዘቑጸረ
ድቂ ዝጸንሓ ኣደ ብሕክምና
ከምዝተገላገለት ዘመልክት ዜና
ሰሚዕና’ኳ እንተነበርና፡ ከምዚ
ናይዛ ሰበይቲ’ዚኣ ግን ፍጹም
ሰሚዕና ኣይንፈልጥን” ብምባል
ኩነታት ናይ’ታ ሰበይቲ ኣዝዩ
ከምዘደንጸዎም ሓቢሩ፣