boyfriend's brother

I’m in love with my boyfriend’s brother. What should I do?

I’m in love with my boyfriend’s brother. What should I do?

ጓል 24 ዓመት ሰራሕተኛ መንግስቲ’የ።
ምስ ሓው መሓዛይ ብፍቕሪ ካብ ንጓዓዝ
ዓመት ገይርና ኣለና። ቅድሚ ምስኡ
ብፍቕሪ ምልላይና ማለት ቅድሚ ክልተ
ዓመት ምስ ሓደ ካብ ወጻኢ ዝመጸ
ብዓል ሓዳር ዓቢ ሓዉ፡ ብሓንሳብ ኣብ
ዘምሰናሉ እዋን ብመስተ ተደፋፊኡ ስጋዊ
ርክብ ንኽንፍጽም ደሪኹኒ። እዚ ስክፍታ
ስለ ዝነበረኒ’የ ድማ ነቲ ኣመና ዘፍቅሮ
ንእሽቶ ሓዉ፡ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ሕራይ
ዝበልኩዎ። ክሳብ ሕጂ ድማ ብሓንሳብ
ክንጓዓዝ ዝጸናሕና። ሕጂ ግን እቲ ዓቢ
ሓዉ፡ ርክብና ምስ ሰምዐ ኣይትዀነካን’ያ
ምስኣ ከይትቕጽል ይብሎ ኣሎ። ኣነ ድማ
እቲ ሓቂ ነጊረዮ። ንሱ ግን “ቅድመይ
ዝዀነ ርክብ ፈጽሚ ኣይትፈጽሚ
ኣየገድሰንን እዩ፣ ምሳይ ካብ ዝዀንክላ
መዓልቲ ኢኺ ናተይ” ይብለኒ’ሞ፡ መሊሱ
ከኣ “ምስ ሓወይ እንድዩ ኰይኑ’ሞ. .
.” ብምባል እናተጠራጠረ፡ “ክሓስበሉ
ግዜ ሃብኒ ኢሉኒ” ኣሎ። ኣነ’ሞ ኣመና
ስለ ዘፍቅሮ፡ ካብ’ታ ዕለት እቲኣ ክሰርሕ፡
ክድቅስ፡ ክበልዕን ክሰትን ኣይከኣልኩን።
ኣእምሮይ ብናቱ ሓሳባት ተባሒቱ እሳቐ
ኣለኹ። ካብኡ ተፈልየ ሂወተይ ዝመርሕ
ኣይመስለንን። ነዚ ኣጋጢሙና ዘሎ ሽግር
ብኸመይ ከም እንፈትሖ ንኽልተና ምኽሪ
ሃቡና። ምስኡ እንተ ነበርኩኸ እንታይ
ጸገም ኣለዎ?
ታቢ ካብ ከረን
ናይ ክልተኹም ልባዊ ድልየት
እንተ ድኣ ዀይኑ፡ ብሓባር ክትነብሩ
ዘይትኽእልሉ ምኽንያት የለን። ግና ቀሊል
ዘይኰነ መስዋእቲ ክትከፍሉ ምዃንኩም
ክትስሕቱ የብልኩምን። ንዝስዕብ
ስክፍታታት ብምሉእ ልቢ ክትስዕርዎ
እንተ ክኢልኩም ጥራይ ኢኹም ሕጉስ
ፍቕራዊ ሂወት እተሕልፉ። በቲ ባህ
ዘይብል ሸነኹ እንክረአ ግን፡ በዓል ቤትኪ
“ምስ ሓወይ እንዶ ኰይኑ እምበር ምስ
ካልእ እንተ ዝኸውንስ ደሓን ነይሩ”
ብዝዓይነቱ ኣተሓሳስባ ላንጋ ላንጋ ኰይኑ
ከም ዘሎ ነጊርክና ምህላውኪ እዩ። ካብ
ክውንነት ክትሃድሚ እንተ ዘይደሊኺ፡
ብርግጽ ርክብኩም ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ
ኣተንቢሁልኪ ኣሎ። ወላ ኣመና እንተ
ኣፍቀረኪ፡ እቲ ዝነገርክዮ ምስጢር ክሳብ
ክንደይ ንመንፈሱ ክርብሾ ከም ዝኽእል
እንተ ወሓደ ኣመት ይሃልኺ። ጽባሕ ኣብ
ሓዳርን ውላድን ምስ በጻሕኩም፡ እዚ ኣብ
መንጎኹም ዘሎ ሓያል ፍቕሪ ብስድራ
ቤታዊ ሓላፍነት እናተጸቕጠ ካልኣዊ
ክኸውን’ዩ። ካብ ቤተሰብን ከባቢኹምን
ክትንጸሉ ኣይትደልዩን ኢኹም። እቲ
ኣብ መንጎ ክልተ ኣሕዋትን ኣባኽን
ዝተገብረ ክስተት ጠንቂ ናይ ዘይርጉእ
ሓዳር ክኸውን ተኽእሎታት ኣሎ።
ንዓኺ’ውን ክሳብ ክንደይ ከሰክፈኪ ከም
ዝኽእል ኣዕሙቕ ኣቢልክን ንመጻኢ
እናጠመትክን ሕሰብሉ። ካብ ሕጂ
ጀሚርኪ፡ ብሓንሳብ ናይ ምንባርኩምን
ዘይምንባርኩምን ተኽእሎታት ማዕረ ከም
ዘሎ ብምግንዛብ ብስነ ኣእምሮ ተዳለዊ።
ንኽልተኹም እውን ኣብ ስምዒትን
ድልየታትን ጥራይ ተወሲንኩም፡ ናይ
መጻኢ ብዕቱብ ከይጠመትኩም ኣብ ውሳነ
እንተ ዘይበጻሕኩም ይሓይሽ ንብለኩም።
ጽባሕ ንጉሆ ዘጣዕሰኩምን ንሓዳርኩም
ዘየርግእ ኩነት ንኸይፍጠርን ኣዕሚቝኩም
ተዘራረቡሉ።
ንዝስዕብ ጸገማት ተጻዊርኩም ብሓባር
ክትነብሩ ከም እትኽእሉ እንተ ድኣ
ኣሚንኩም፡ ዘለኹሞ ሕብረተሰብ ከም
ነውሪ ዝቖጽሮም ክስተታት ካባኻትኩም
ዝተኸወለ ስለ ዘይኰነ፡ ብዝተኻእለ መጠን እቲ ምስጢር ኣብ ሰለስተኹም ጥራይ
ክተርፍ ኣለዎ። ልዕሊ ኩሉ ድማ ዓቢ
ሓው ኣፍቃሪኺ ንርክብኩም ብቕንዕና
ክድግፎ ከም ዘለዎ ዝከኣለኩም ግበሩ።
ንኣፍቃሪኽን ዓቢ ሓዉን ዝያዳኺ
ዘራኽቦም ብዙሕ ስጋውን ስድራ
ቤታውን ጉዳያት ስለ ዘሎ፡ ኣብ መንጎኦም
ዝኽሰት ዘይምቅዳው ብቐጥታ ከም
ዝትንክፈኩም ኣስተብህሊ። ብኣጠቓላሊ
እምበኣር ናይ ምሉኣት ስድራ ቤት ሰናይ
ድልየት ከሰንየኩም ከም ዘለዎ ኣጥቢቕና
ክንሕብረኪ ንደሊ።