LIBERAL PRO LGBT

I DONT CARE WHAT THESE LIBERAL PRO LGBT

I DONT CARE WHAT THESE LIBERAL PRO LGBT

ኣብ ደቡብ ካሊፎርኒያ፡ ኣመሪካ፡
ናይ እትርከብ ከተማ ኮኖይ መደበር
ፖሊስ፡ ብፌስቡክ ዝዝርገሖ ‘ነዚ
ርኢኹም ተኣረሙ’ ዘስምዕ፡ ማሕበራዊ
መራኸቢታት እውን ክቃልሐኦ
ዝቐነያ ናይ ሓደ ማትሶን ዝተባህለ
ወዲ 52 ዓመት ኣገዳሲ ስእሊ እዩ።
ሰበይቲ ክዕምጽ ዝፈተነ ሰብኣይ ካብታ
ክብረታ ከተድሕን ዝተኸላኸለት
ሰበይቲ ዝወረዶ ማህሰይቲ ከኣ እዩ
ዘርኢ። ሰበይቲ ገዝኣ ብሰላም ኣትያ።
‘ሕጂ ዶ ይሓይሽ ማትሶን! ድማ
ይበሃለሉ ኣሎ!