marriage

I am not happy with my marriage and with my husband

I am not happy with my marriage and with my husband

ብ’ዚ ቀረባ እዋን ዝተመርዓኹ በዓልቲ ሓዳር’የ። ኣብ ፈለማ ሓዳር ብምግባረይ ሕጉስቲ’የ ነይረ። ሕጂ ግን ሓዳር ጸሊአዮ። ምኽንያቱ ፍቕሪ ናይ ፈለማ ዓርከይ ምውጻእ ኣብዩኒ። ዝዀነ ክኸውን ሃጽ ኢልኪ ናብኡ ኪዲ ይመጽኣኒ’ሎ! ስመይ ንዓኹም ጥራይ ኣስመራ ደሓርከ!? ኣበይ ከም እትዓልቢ ፈሊጥኪ ዲኺ!? ፈለማ ንውሽጥኺ ከይተወከስኪ ናብ መርዓ ተጓይኺ። እቲ ኣብ ናይ ካልኦት መርዓ ዘወናወነኪ ብልጭልጭ ኣባኺ ክረአ ተተምኒኺ ክትኰኒ ትኽእሊ። ናይ መርዓኺ ፈንጠዝያን ስልማትክን ንግዜኡ ካብ ውሽጥኺ ዘይነቐለ ታሕጓስ ፈጢሩልኪ። ሕጂ ግን ተሰዊሩ። ብቐዳምነት ቃል ኪዳን ክቡር ምዃኑ ኣስተውዕሊ። ብዝመስረትክዮ ሓዳር ሕጉስቲ ክትኰኒ ከም ዝግበኣኪ እመኒ። ካልኣይ ጌጋ ከይትፍጽሚ ሕሰብሉ። እቲ ምስ ኣፍቃሪኺ ዘሕለፍክዮ ሂወት። ንኻልኣይ ግዜ ክትረኽብዮ ኣይትኽእልን ኢኺ። ንሱ ንሓዋሩ ከም ዘይደልየኪ ጽቡቕ ጌርኪ ትፈልጢ ይመስለና። ስለ ዝዀነ ኢኺ ድማ ምስ ካልእ ሰብ ቃል ኪዳን ክትኣስሪ ዝወሰንኪ። ናይ ፈለማ ኣፍቃሪኺ ከዘኻኽሩኺ ዝኽእሉ ነገራት ካብ ጥቃኺ ኣርሕቕዮም። ብዝተኻእለኪ ዓቕሚ ንበዓል ቤትኪ ከተሐጉስዮን ኣባኺ ከም ዝተኣማመን ክትገብርዮን ጸዓሪ። ሃጽ ክብል’የ” እንተ ኢልኪ ግን ሂወት ከም’ቲ ሕጂ ትሓስብያ ዘለኺ ከም ዘይትጸንሓኪ እመኒ።ሃጽ ምስ በልኪ