wedding ring

Husband mistakenly sells $23,000 wedding ring for $10

Husband mistakenly sells $23,000 wedding ring for $10

ኣብ ካሊፎርንያ፡ ሓንቲ ሰበይቲ 23
ሽሕ ዶላር ንዝዋግኣ ካትማ ኣብ ናይ
ሰዓት ሳንዱቕ ድሕሪ ምሕብኣ፡ በዓል
ቤታ እታ ሳንዱቕ ክቡር ንብረት ሒዛ
ከምዘላ ከይፈለጠ ብ10 ዶላር ከምዝሸጣ
ኤይ.ቢ.ሲ. ኒውስ ዝተባህለ ማዕከን ዜና
ሓቢሩ።
ጓል 31 ዓመት ራክዌል ክሎትየር
ሳልሳይ ቆልዓ ክትሓርስ ናብ ሆስፒታል
ቅድሚ ምኻዳ፡ ካብቶም ኣብ ገዛ
ዝገደፈቶም ደቂ ክልተ ዓመት ማናቱ
ደቃ ንምሕባእ እያ ነታ ካትም ኣብ
ሳንዱቕ ኣእትያታ ከይዳ።ድሕሪ ምምላሳ ነታ ሳንዱቕ ደልያ
ስኢናታ። ንበዓል ቤታ ምስተወከሰቶ
ከምዝሸጣ ነጊርዋ። “ዝሕዞን ዝጭብጦን
ጠፊኡኒ” ትብል ንሳ፡ “ካልእ ዝገብሮ
ስለዘይነበረኒ፡ ዝርንዛሕ ነቢዐ።”
በዓል ቤታ ዓዳጊት ናይታ ሳንዱቕ፡
ወርቃዊ ዝሕብሩ ጸጕሪ ርእሲ ዘለዋ
ጓለንስተይቲ ምዃና ጥራይ እዩ
ዝዝክር። “እታ ካትም ኣብ ኢድ
ቅኑዓት ሰባት ክትወድቕ’ሞ ክትምለሰና
ተስፋ ንገብር” ይብል ወዲ 38 ዓመት
ኤሪክ።
ንሱ 10 ዶላር እንታይ ክትኮኖ ኢሉ
ነቲ ሳንዱቕ ክሸጦ ከምዝሓለነ ግን እቲ
ምንጪ ዝሃቦ ዝርዝራዊ ሓበሬታ የለን።