dandruff

How to treat dandruff ምውጋድ ፎሮፎር ኣብ ሓጺር ግዜ

How to treat dandruff ምውጋድ ፎሮፎር ኣብ ሓጺር ግዜ

ወዲ 17 ዓመት እየ። ቅድሚ 6 ዓመት ኣቢሉ ዝጀመረኒ ፎሮፎር ኣለኒ። ቀጻሊ ሳሓ ይገብረለይ። እንተሓኺኸዮ ተባዒጡ እዩ ዝወጽእ። ካብ ፋርማሲ ዝርከብ መዳህኒት እውን ተጠቒመ ነይረ። ቀጻሊ ብማይን ሳሙናን እንዳሓጸብክዎ ለውጢ ኣይረኣኹሉን። ገለ ሓበሬታ እባ ሃቡኒ። ኤስኤስ ካብ ኣስመራ ዝኸበርካ ሓታቲ፡ ብመሰረት ሓበሬታኻ ወዲ 11 ዓመት እንከለኻ እዩ እዚ ዘሳሒ ሕማም ጀሚሩካ። ብዘይካ ናብ ፋርማሲ ምኻድ ድማ ናብ ሓኪም ቈርበት እውን ኬድካ ኣይትፈልጥን። ፎሮፎር ኢልካ ትሰምዮ ዘለኻ ጻዕዳ ርጋፍ ቈርበት ስለ ዝረኣኻ እዩ። ኣብ ቈርበት ርእሲ ዝፍጠሩ ሓያሎ ዓይነት ጸገማት ስለ ዘለዉ፡ ጠንቂ ናይቲ ኣብ ቈርበት ርእስኻ ዘሎ ሕማም ብመርመራ ክትፈልጥ ፈትን። ከምቲ ናይ ሕማምካ ዓይነት ድማ ክኢላ ሕማማት ቈርበት መድሃኒት ክእዝዘልካ ይኽእል እዩ። ስለዚ ፎሮፎር ድዩ ኣይኰነን ብመጀመርታ ኣረጋግጽ እሞ፡ ፎሮፎር እንተዀይኑ ኣብ ገዛ ክትገብሮ ዝገብኣካ ክንክናት ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ኣብ ግዜ ፎሮፎር ካብ ጸጕሪ ርእሲ ርጋፍ ቈርበት ብብዝሒ ክወጽእ ይረአ። እቲ ጻዕዳ ቅራፍ ጸጕሪ፡ ቈርበትና ሓድሽ ቈርበት የውጽእ ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክትእዩ። ቈርበት ጸጕሪ ንምንታይ ቀቀልጢፉ ሓድስ ቈርበት የውጽእ ኣሎ እንተኢልና፡ እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ቈርበት ይመውት ስለ ዘሎ ምዃኑ ንርዳእ። እንታይ ኰይኑ እቲ ቈርበት ኣብ ዘይዕድሚኡ ቀቀልጢፉ ይመውት ኣሎ ንዝብል ሕቶ ዝተፈላላይ ሳይንሳዊ መጽናዕቲ ዝተፈላላየ መልስታት ክህቡ ይኽእሉ ኣዮም። ግና ዳርጋ መብዛሕትኦም ኣብ ክልተ ነጥብታት ይሰማምዑ፡- • ቈርበት ርእሲ ናይቲ ሰብ ባህርያዊ ዝዀነ ብዝሒ ቅብኣት ይነዝዕ።እዚ ቅብኣት እዚ ነቲ ቈርበት የንቅጾ’ሞ እናተቐርፈ ክረግፍ ይገብሮ። እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ሽፋሽትን ወሰናስን ኣፍንጫን ኣብ ቱሽቱሽን ክረአ ይኽእል። • ጉድኣት ዘየስዕብ ኣብ ቈርበት ዝነበር ሓደ ናይ ፋንጋስ ዓይነት እናበዝሐን ካብ ቍጽጽር ወጻኢ እናዀነን ክኸይድ እንከሎ ቈርበት ጸጕሪ ክረግፍን ሓድሽ ክትካእን ዝገብር ኩነታት ይፈጥር። እዘን ክልተ ነጥብታት ዝተሓሓዛ እየን። እቲ ቅብኣት ፋንጋስ ከም ዝበዝሑ ይገብር። እቲ ፋንጋስ ድማ ኣብ ቈርበት መጥቃዕቲ የካየድ። እቲ ቈርበት ክጥቃዕ እንከሎ ድማ ባህርያዊ መከላኸሊ ኣካላት ብዝሒ ቅብኣት ክወጽእ ይገብር። እምበኣርከስ መንእሰይ ጸጕርኻ ኣዘውቲርካ ምሕጻብ ጽቡቕ እኳ እንተዀነ፡ ኣብ ኣገባብ ኣተሓጻጽባኻ ድማ ዘጋድድ ኩነታት ከይትፈጥር ተጠንቀቕ። ትጥቀመሉ ሳሙና ቅብኣት ዝበዝሖ ክኸውን የብሉን። መዓልታዊ ብሳምና ኣብ ክንዲ ትሕጸቦ፡ ኣብ ሰሙን ዝበዝሕ መዓልታት ብዘይሳምና፡ ብሳምና ድማ ሓንሳብ ወይ ክልተ ሳብ ጥራይ እንተትገብሮ ካብ ምድራቕ ቈርበት ብመጠኑ ክትከላኸል ትኽእል። ጸጕርኻ ፋንጋስ ክበዝሕ ዘጋዱዱ ቅብኣታት ኣዝውቲርካ ኣይትልከዮ። ልኻይ ኣብ ውሽጢ ሒደት ሰዓታት ብፋንጋስ ስለ ዝውረር ጠሪስካ ናብ ጸጕርኻ ኣይተቕርብ።