How to Sleep Better

How to Sleep Better

How to Sleep Better

ሓያሎ ሰባት ኣብ እዋን ለይቲ ልዋም ድቃስ ብዘይምርካቦም ኣብ ከቢድ ጭንቀት ይሽመሙ ኢዮም። ድቃስ ኣብ ዓራት ስለ ዝተጎምበኻ ጥራይ ዝመጽእ ኣይኮነን። ዳርጋ ፍርቂ ካብ ህዝቢ ኣመሪካ ልኡም ድቃስ ብዘይምርካቡ ይሳቐ። ክንዲ ዝኾነ ድማ መደቀሲ መድሃኒት ኣብታ ሃገር ብልዑል ዓቐን ክሃልኽ ይርአ። መደቀሲ መድሃኒት እቲ ዝቐለለ ነቲ ጸገም መፍትሒ ኮይኑ ይርአ ይኸውን። እቲ መድሃኒት ዝፈጥሮ ሳዕቤን ግና ከቢድ ምዃኑ ክንዝንግዕ ኣይግባእን። በዚ ኢዩ ድማ Idea digest ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ነዞም ዝስዕቡ ምኽርታት ዝልግሰልና ዘሎ፦ => ዝሑል (ክላሲካዊ) ሙዚቃ ምስማዕ። እዚ ንሓንጎልካን መንፈስካን እናረበሹ ኣድህቦኻ ክሰልቡ ንዝኽእሉ ብደገ ዝመጹ ድምጽታት ከወግደልካ ይኽእል ኢዩ። ኣካላትካ ከም ዝዛነ ኣብ ምግባር’ውን ልዑል ግደ ኢዩ ዘለዎ። => ናይ ድቃስ ሃዋሁ ክሳብ ዘይመጸካ፡ ብሓይሊ ክትድቅስ ብምሕሳብ ኣዒንትኻ ክትዕምት ኣይግባእን። እዚ ኣእምሮኻ መሊሱ ክሓስብን ክነቅሕን ከም ዝገብሮ ኢዮም ክኢላታት ዝዛረቡ። ክሳብ ድቃስ ዘይመጸካ ብሓይሊ ክትድቅስ ምፍታን ግጉይ ኣገብብ ምዃኑ ድማ ይምዕዱ። => ዝዘርካዮም ባህታ ዝፈጥሩ ቦታታት ኣብ ሓንጎልካ እናቐረጽካ ክትዝክሮም ፈትን። እዚ፡ ሓንጎልካ ኣብ ክንዲ ኣብ ጭንቀትን ካልእ ሽግራትን ዝሽመም፡ ዝተዛነየ ንኽኸውን ይሕግዞ። => መደቀሲኻ ጽሩይ ክኸውን ኣገዳሲ ኢዩ። መደቀሲ ክፍልኻ ጽሩይ ምስ ዝኸውን ዝሑል ኣየር ካብን ናብን ክንቀሳቐስ ይሕግዝ። እትንጸፎ ኣንሶላ’ውን ብዝተኻኣለ መጠን ጽሩይን ጽቡቕ ሽታ ዘለዎን ክኸውን ይምረጽ። => እትድቅሰሉን ካብ ድቃስ እትበራበረሉን ፍሉጥ ሰዓት ክህልወካ ይግባእ። እዚ ሰብነትካ ልሙድን ፍሉጥን ሰዓት ናይ ድቃስ ክህልዎ የኽእሎ። => መደቀሲ ክፍልኻ ብዙሕ ብርሃን ዘለዎ ክኸውን የብሉን። => ልዑል ካፈይን ዘለዎም ሃለኽቲ ነገራት ካብ ምውሳድ ምቑጣብ። ቡን ሓደ ካብ’ቶም ልዑል ካፈይን ዘለዎም ሃለኽቲ ኮይኑ፡ እንተወሓደ ቅድሚ ሽዱሽተ ሰዓታት ናብ ድቃስ እተምርሓሉ እዋን ክውሰድ ከም ዘለዎ ኢዮም ክኢላታት ዝመኽሩ። ኣልኮላዊ መስተ፡ ሽጋራን ሻሂን ገለ ካብቶም ንድቃስ ዝጻብኡ ነገራት ምዃኖም’ዩ ዝንገር። => ቅድሚ ናብ ዓራት ምድያብካ፡ ኣካላትካ ብውዑይ ማይ ምሕጻብ ኣገዳሲ ኢዩ። እዚ፡ ኣብ ምሉእ መዓልቲ ብእነካይዶ ከቢድ ስርሓት ተዳኺሙን ተጨባቢጡን ንዝጸንሐ ጭዋዳታት ኣካላትና ከም ዝዛነ ይገብር። በቲ ሓደ ድማ፡ ሙቐት ኣካላትካ ምስቲ ኣብ መደቀሲኻ ዘሎ ዝሑል ኣየር ብምውህሃድ ድቃስ ንኽመጸካ ይሕግዝ። => ኣብ ዓራት ተጐምቢኻ ኣብ ውሽጢ 15 ደቓይቕ ድቃስ ክመጸካ እንተዘይክኢሉ፡ ንኽትድቅስ ካብ ምቅላስ፡ ተንሲእካ ኣእዳውካን ኣእምሮኻን ከዛንዩ ዝኽእሉ ከም ፍኹስ ዝበሉ ግድላትን ምውስዋስ ኣካላትን ከተካይድ ፈትን። ድሕሪ 10 ወይ 15 ደቓይቕ ድማ መሊስካ ክትድቅስ ፈትን።