boring person

How to become a boring person

How to become a boring person

ሂወት ሓደ ሓደ ግዜ ኣዝዩ ኣጽላእን
ኣሰልቻውን ይኸውን እዩ። በዚ
ምኽንያት ድማ ክንገብሮም ዝግበኣና
ነገራት፡ ካብ ምግባር ክንቁጠብ ንርአ
ኢና። ብፍላይ ድማ ካብ ኣዘናጋዕቲ
ነገራት ምስ እንርሕቕ ዝያዳ ክስልችወና
ይርአ። ኣብ ከምዚ እዋን ንነብስና
ዝኸውን ግዜ ፈሊና ክንዘናጋዕ ይግባእ።
እዞም ዝስዕቡ ክስልችወና እንከሎክንገብሮም ዘለና እዮም።
* ብእግርና ንንውሕ ዝበለ ቦታ ምስ
እንጐዓዝ ዝበለጸ’ዩ። ዝተፈላለዩ ባህርያዊ
ጽባቐ ዘለዎም ቦታታት፡ ኣብ ሓንጎልና
ዝርከብ ጸቕጢ ኣጕዲሎም ኣእምሮና
ንኽዓርፍ ይሕግዙ። ካብ ዝተፈላለዩ
ናይ ስራሕ ጸቕጢ ኣገላጊሉ ድማ ነታ
ዘላትና ዕረፍቲ ተፈሲህና ክነሕልፋ
ይሕግዘና።
* ሙዚቃ ምስማዕ። ሰባት ኣብ
ሙዚቃ ነናይ ገዛእ ርእሶም ምርጫ‘ኳ
እንተለዎም፡ ክስልቸወና እንከሎ
ክንሰምዖም ደስ ዘብለና ዓይነት ሙዚቃ
ክንሰምዕ ጽቡቕ’ዩ።
* ስፖርት ምስራሕ ወይ’ውን
ስፖርታዊ ጸወታታት ምጽዋት’ውን
ኣገዳሲ’ዩ። ምኽንያቱ፡ ዝተፈላለዩ ዓይነት
ጸወታታት ምጽዋት፡ ካብ ምስልቻው
ከድሕነና ይኽእል’ዩ። ስለዚ፡ ከም ኵዕሶ
እግሪ፡ ኵዕሶ ኢድ፡ ኵዕሶ ሰክዔትን
ካልኦት ጸወታታትን ብምጽዋት፡ ካብ
ምስልቻው ክንገላገል ንኽእል ኢና።
* መጽሓፍ ምንባብን ፊልምታት
ምርኣይን። ጸቕጢ ወይ ምስልቻው ኣብ
ዘጋጥመና እዋን ዝተፈላለዩ ኣዘናጋዕቲ
መጻሕፍቲ ከነንብብ ኣለና። ዝተፈላለዩ
መጻሕፍቲ ከነንብብ እንከለና ካብ ዝዀነ
ሓሳብ ስለ ዘርሕቐና ሓንጎልና ክዓርፍን
ክንዘናጋዕን ይሕግዘና። በዚ ድማ ካብ
ምስልቻው ክንገላገል ንኽእል። ኣብ
ስራሕ ዝተጸምደ ሰብ ንነዊሕ እዋን
ካብ ምንባብ ይርሕቕ’ዩ። ኔርና ኔርና
መጻሕፍቲ ምስ እነንብብ ካብዚ ናይ
ምስልቻው ግዜ ክንድሕን ንኽእል።
ብተወሳኺ፡ ኣዘናጋዕቲ ፊልምታት
እናረኣና፡ ግዜና እናተዘናጋዕና ነሕልፎ።