How to Be Happy

How to Be Happy: 7 Ways to Be Happier

How to Be Happy: 7 Ways to Be Happier

– ወትሩ ምጭናቕ ገዲፍካ፡
ሓጎስ ምረጽ
ኩሉ ግዜ ኣእምሮኻ ኣብ ዘጨንቑኻ
ነገራት ምስ እትጸምድ ዝኾነ ሓጎስ
ክትረከብ ዝከኣል ኣይኮነን፡ ስለዚ
ንኣእምሮኻ ከየጨነቕካ ሓጎስ ብምሃብ
ንሽግራትካ ክትፈትሕ ይከኣል’ዩ።
– ምስጋና ኣማዕብል
ንዝግበረልካ ነገራትን ሓለፋታትን
ጥራሕ ዘይኮነ ንዘለካ ነገራ ወትሩ
ኣመስግን። ብዘለካ እዋናዊ
ትሕዝቶ’ውን ተመስገን ብምባል
ኣማዕብል።
– ንይቕሬታ ኣብ ልብኻ
ኣሕድር፡ ይቕረ ምባል ኣዘውትር።
ይቕረ ምባል ናይ ድኽመት
ምልክት ዘይኮነ፡ መንገዲ ዓወትን
እቲ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ’ዩ እሞ
ይቕረ ምባልን ይቕሬታ ምቕባልን
ኣዘውትር።
– ኣሉታዊ ኣተሓሳስባን
ስምዒትን ኣወግድ።
ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ እቲ ቀዳማይን
ቀንዲ ዕንቅፋት ምዕባለን’ዩ።
ብተመሳሳሊ ስምዒታትካ ወትሩ
እወታዊን ካብ ኣሉታዊ ወገን ዝወጸን
ምስ ዝኸውን ትፍጽሞ ንጥፈታት ምስትውዓልካ ኣይጎድልን።
– ንገንዘብ ኣይትገዛእ፡ ገንዘብ
ሓጎስ ክገዝእ ከምዘይክእል ዘክር።
ብዙሓት ሰባት ሓጎስ ብገንዘብ
ዝርከብ ይመስለና። እዚ ግን ሓቅነት
የብሉን፡ ልክዕ’ዩ ገንዘብ ኣዝዩ ኣገዳሲ
ነገር እኳ እንተኾነ ንሓጎስ ክገዝእ
ግን ኣይክእልን’ዩ እሞ ብገንዘብ
ኣይትገዛእ።
– ምሕዝነትን ሕዉስ
ባህርያትን ኣማዕብል።
ምስ ሰባት ምሕዝነት ምፍጣርን
ሕውስ ምዃንን ብዙሕ ብልጫ
ኣለዎ። መኻፍልቲ ሽግርካ ዝኾነካ
ዓርኪ ወይ መሓዛ ምውናንን ብሰባት
ተደላዪ ብምዃን ናቱ ዝኾነ ሓጎስ
ስለዘለዎ።
– ግዜኻ ትርጉም ዘለዎምን
ቅኑዕ መንገዲ ኣብ ዝእንፍቱን
ነገራት ኣሕልፍ።
ግዜ ወርቂ’ዩ፡ ግዜ ኣይጽበየካን’ዩ።
እዚ ህይወትና ኣብ ዘለና ግዜ
ብእንገብሮም ነገራት ትምራሕ
ምዃና ዝሕብሩ ቃላት’ዮም። ኣብ
ግዜኻ ዝዘራእካዮ ስለ እትዓጽድ
ንግዜኻ ኣብ ብሉጽን ጠቓሚ ኣብ
ዝኾነን ንጥፈታት ኣወፍዮ።