Pakistani woman's

How gossip changed one Pakistani woman’s life

How gossip changed one Pakistani woman’s life

ፓኪስታናዊት ዋጂብ ኣሩጅ ኣብ ልዕሊኣ ብሰንኪ ዝተነዝሐ ሕሜት ምሉእ
ህይወታ ንሓዋሩ እዩ ተቐይሩ። ቅድሚ 17 ዓመት ተማሃሪት ዩኒቨርሲቲ እንከላ’ዩ
ተፈጺሙ። ጓል 21 ዓመት ጐርዞ ዝነበረት ዋጂብ ካብ ዓቃባዊ ሕብረተ-ሰብ ፓኪስታን
እያ መጺኣ። ምሸታዊ ትምህርታ ድማ ብስነ-ስርዓት ትከታተል ነይራ። እዚ እናኾነ
ግን፡ ብዛዕባኣ ሓደ ጸብጻብ ተዘርገሐ። “ብኲራት ተብዝሒ ኣለኺ። ፈተና’ውን
ኣይወሰድክን” ዝብል ጸብጻብ በጽሓ። ቅዳሕ ንስድራቤታ ተላእከሎም። መሓዙታን
ጎረባብታን እውን እቲ ወረ ኣይተሓብኦምን። “ወለደይ ኣዝዮም ተቘጥዑ” ትብል
ንሳ። “ትምህርትኺ ካብ ዘይተኸታተልኪ ምሉእ ምሸት ምስ መን ተሕልፍዮ
ነይርኪ?” ካብ ወላዲታ ዝቐረበላ ሕቶ እዩ። ዋጂብ ብመሓዙታ ከም ሕሱም
ተሓምየት። “ገለ ሰባት እናሰማዕኩዎም የባጭውለይ ነይሮም” ትብል። “ይዕውል
ከምዝነበርኩ ኣምሲሎም ወረ ዝነዝሑለይ ብዙሓት እዮም። ወለደይ’ውን እንተኾኑ
ክኣምኑኒ ኣይከኣሉን። ደጊም ናይ መርዓ ዕድለይ ከምእተቖጽየ ይገልጹለይ ነይሮም።
ኣብ ምሉእ ዓዲ ኣደዳ ሕሜት ኮይነ” ብምባል ሽዑ ብሰንኪ ዝወረዳ ኣደራዕ
ነብሰ-ቅትለት ክትፍጽም ከምዝሓሰበት ትዝክር። ንሳ፡ ሓንቲ መዓልቲ’ውን ትኹን
ትምህርቲ ኣይበኾረትን። ኲሉ ፈተናታት እውን ብግቡእ ወሲዳቶ እያ። እዚ ግን
ድሒሩ እዩ ተጻርዩ። እቲ ጌጋ ናይቲ ትምህርታ ትከታተለሉ ዝነበረት ዩኒቨርሲቲ
ላሆር ምዃኑ ተረጋጊጹ። እቲ ዩኒቨርሲቲ’ውን ይቕሬታ ሓቲቱ። ንሳ ግን ዝወረዳ
ሃስያ ከቢድ ብምዃኑ ግቡእ
ካሕሳ ክወሃባ ጠሊባ። ሕጂ
ጓል 38 ዓመትን ብዓልቲ
ሓዳርን ኮይና ዘላ ዋጅብ፡
ግዳይ ሕሜት ብምዃና
ትምህርታ ክተቋርጽ
ከምዝተገደደት ትገልጽ።
እነሆ ድሕሪ 17 ዓመታት
እቲ ዩኒቨርሲቲ ብሰንኪ
ሸለልትነቱ ኣብ ልዕሊ
ዋጅብ ናይ ዝወረደ ሃስያ
ተሓታቲ ምዃኑ ብቤት
ፍርዲ ተረጋጊጹስ ነታ ግዳይ
8 ሽሕ ዶላር ከምዝኸሓሳ
ቢቢሲ ሓቢሩ።