Cancer

Heroin Addict Faked Cancer To Get Money For Drugs

Heroin Addict Faked Cancer To Get Money For Drugs

ሎንግ ኣብ ዝተባህለት ደሴት ናይ ኒውዮርክ (ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ) ብሪትኒ ኦዛሮውስኪ ዝስማ ጓል 21 ዓመት መንእሰይ፡ ‘ካንሰር’ ሓሚመ ብምባል ካብ ገበርቲ ሰናይ ዝኣከበቶ ዓሰርተታት ኣሽሓት ዶላር ዕጸ ፋርስ ከምዝገዝኣቶ ስለዝተፈልጠት፡ ተኸሲሳ ኣብ ሕጊ ቀሪባ ከምዘላ ሲ. ዜና ሓቢሩ። ንሳ ኣብ ናይ ስንኩላን ዓረብያኮፍኢላዝተላዕለቶ ስእሊ ኣብ ፈይስቡክን ካልኦት መርበባት ኢንተርነትን ብምጥቃዕ፡ ናይርእሲ፡ ከስዐ፡ ዓጽምን ሓንጎልን መንሽሮ ከምዘለዋ፡ ክትሕከም ዓቕሚ ስለዘይብላ ከኣ ሰባት ክሕግዝዋ ተማሕጺና። ብድሕሪ’ዚ ብመንገዲ እተን መርበባት ኢንተርነት እልቢ ዘይብሉ ገንዘብ ክውሕዘላ ጀሚሩ። ብፍላይ ኣብታ ደሴት፡ ኣሽሓት ሰባት ናይ ገንዘብ ወፈያ ገይሮምላ። እዚ እናኾነ፡ ገሊኦም ለገስቲ እዚ ኩሉ ዓይነታት ‘ካንሰር’ ተሰኪምኪ ደኣ ጸጕርኺ ከመይ ኢሉ ዘይረገፈ ኢሎም ክሓትዋ ጀሚሮም። ንሳ ግን፡ ፍሉይ ናይ ጸጕሪ ሕክምና ከምዝወሰደት እያ ተረድኦም ነይራ። ንኹነታታ ንዓመት መመላእታ ክከታተልዎ ዝጸንሑ ኣኽበርቲ ሕጊ፡ መወዳእትኡ ናብ ገዝኣ እዮም ኣምሪሖም። “ኣብቲ ገዛ ዝኾነ ይኹን ናይ ሓኪም ናይ መርመራ ውጽኢት፡ ራጂ፡ ወይ’ውን ዝኾነ ንሕክምና ናይ ዝኸፈለቶ ገንዘብ ቅብሊት ኣይጸንሓናን – ሄሮይን ዝተባህለ ሓሽሽ ጥራይ እዩ ጸኒሑና! ኣኽበርቲ ሕጊ ቶማስ ስፖታ። ኦዛሮውስኪ ንኣዲኣ ወላዲታ እውን ኣይመሓረታን። ነቲ ምስሉይ ናይ መንሽሮ ሕማማ መሐከሚ ክውዕል ተባሂሉ፡ እታ ኣደ ዝነበራ መንበሪ ገዛ ክትሸይጥ ተገዲዳ እያ።ቢ. ” ይብል ሓደ ካብቶም ኤስ. ዝተባህለ ማዕከን