Chinese doctor

Hero Chinese doctor who tried to warn the world about

Hero Chinese doctor who tried to warn the world about

ሓድሽ ‘ሰዓል ኮሮና’ ከም ዝኣተወ
ንመጀመርታ ግዜ ዘቃልሐ ቻይናዊ ዶክተር፡
በቲ ሕማም ተለኺፉ ድሕሪ ምጽናሕ ከም
ዝሞተ ተሓቢሩ።
እቲ ሊ ወንሊያንግ ዝተባህለ ዶክተር፡
ኣብቲ ዝሰርሓሉ ኣብ ከተማ ዉሃን ኣብ
ዝርከብ ሆስፒታል ንዝርከቡ ሕሙማት
እናኣለየ እንከሎ – በቲ ሕማም ተታሒዙ
ምጽንሑ ተፈሊጡ።
እቲ ዶክተር፡ ኣብ 30 ታሕሳስ ናብ ሓያሎ
ካልኦት ዶክተራት ኣብ ዝዘርገሖ መልእኽቲ፡
ብሓድሽ ዓይነት ሰዓል ዝተታሕዙ ሕሙማት
ናብ ሆስፒታል ይመጹ ከም ዘለዉ ብምሕባር
– መጠንቀቕታ ኣሕሊፉ።
ኣብቲ ግዜ’ቲ ፖሊስ፡ ግጉይ ርእይቶ
ካብ ምሃብ ክቝጠብ ኣዘኻኺሩዎ ምንባሩ
ቢቢሲ ይሕብር። ድሒሩ ግን፡ ፖሊስ
‘ይቕረታ’ ከም ዝሓተቶ ተገሊጹ።
እቲ ወዲ 34 ዓመት ዶክተር፡ ‘ኣብ
2003 ኣብ ዓለም ተዘርጊሑ ዝነበረ ሕማም
ሳርስ ዝመስል ሓድሽ ዓይነት ሰዓል ይረአ
ከምዘሎ’ ብኢንተርነት ንዘዕለሎም ሰባት
ብምሕባር፡ ናይ ኣፍ መንዲል ከዘውትሩ
ኣዘኻኺሩዎም።
ኣብ ዓራት ሆስፒታል ኰይኑ ኣብ ዝፈነዎሓበሬታ ከኣ፡ ኣብ 10 ጥሪ ክስዕል ከም
ዝጀመረ፡ ንጽባሒቱ ድማ ረስኒ ኣካላቱ
ከም ዝደየበ ይገልጽ። ጸኒሑ ከኣ – በቲ
ሓድሽ ኮሮና ከም እተለኽፈ ብመርመራ
ተረጋጊጹ።
ትማሊ ናይ ዶክተር ሊ ሞት ምስ
ተሰምዐ፡ ‘ዌይቦ’ ናይ ቻይና መርበብ
ሓበሬታ ኢንተርነት፡ ሓዘን ናይ
ዝተሰመዖም ናይ ኣማኢት ኣሽሓት
ዓማዊል መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፈ
ተፈሊጡ።
ሓድሽ ሰዓል ኮሮና፡ ኣብ መጀመርታ
ከም ጉንፋዕ ጸረርታ ኣፍንጫ ከም ዘርኢ
እኳ ተሓቢሩ እንተነበረ፡ ሕጂ ዝዝርጋሕ
ዘሎ ሓበሬታ ግና – ኣብ መጀመርታ
ምሕርሓር ጎረሮ ከም ዝቕድም ዘረድእ
እዩ። ቀጺሉ፡ ረስንን ሰዓልን የስዕብ ሳናቡእ
ከኣ የርክስ።
ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ኣብ ልዕሊ
ገያሾ ዝግበር መርመራ፡ እቲ ጋሻ ረስኒ
እንተሃልይዎ ብዘነጽር መሳርሒ ጥራይ
እዩ ዝልካዕ። ተራ ሰዓል ወይ ጉንፋዕ
እውን ረስኒ ክፈጥር ስለዝኽእል፡ እቲ
ጉንፋዕ ዝሓዞ ሰብ ከም ጥርጡር ክግመት
ተኽእሎ ኣሎ።
በቲ ሓድሽ ሰዓል ኮሮና ዝተለኽፈ ሰብ፡
ምልክት ሕማም ከይኣርኣየ ንክልተ ቕነ
ክጸንሕ ስለዝኽእል፡ ተሸካሚ ናይቲ ቫይረስ
ነቲ ናይ ረስኒ መርመራ ከም ጥዑይ ሰብ
ክሓልፎ ይኽእል እዩ።
እዚ ሓድሽ ሰዓል ኮሮና፡ ካብ ካልኦት
ዓይነታት ሰዓል ካብ ዝፈልዩዎ ጠባያት
ሓደ፡ በቲ ቫይረስ ዝተለኽፈ ሰብ ምልክታት
ሕማም ከይኣርኣየ፡ ንኻልእ ሰብ ክልክም
ዝኽእል ምዃኑ እዩ።
ሓድሽ ሰዓል ኮሮና፡ ኣብ ቻይና ክሳብ
ትማሊ 636 ሰባት ቀቲሉ 31,161 ለኺፉ
ከም ዘሎ ምንጭታት ይሕብሩ።