Helicopter | ካብ ማሕቡስ ብሄለኮፕተር ዝሃደሙ እሱራት

Helicopter | ካብ ማሕቡስ ብሄለኮፕተር ዝሃደሙ እሱራት

ኣብ ካናዳ – ኲበክ ሲቲ ኣብ ዝተባህለት
ከተማ ኣብ ሓደ ቤት-ማሕቡስ ተዳጒኖም
ዝነበሩ ሰለስተ እሱራት ብሄለኮፕተር
ተሓጊዞም ከምልጡ ብምኽኣሎም መዛረቢ
ማዕከናት ዜና’ታ ሃገር ኮይኖም ቀንዮም።
ብመሰረት ጸብጻብ ኣሶሸትድ ፕረስ፡
እቲ ፍጻሜ ዝሓለፈ ቀዳም’ዩ ኣጋጢሙ።
ሓንቲ ቀጠልያ ዝሕብራ ሄለኮፕተር ልክዕ
ሰዓት 7፡45 ድ.ቀትሪ ኣብ ማእከል ቀጽሪ’ቲ
ብጽኑዕ ትርኳላታ ዝተሓጽረን ብሓያለ
ወታሃደራት ዝሕሎን ቤት-ማሕቡስ
ብምዕላብ ነቶም ፍርዶም ዝጽበዩ ዝነበሩ
ሰለስተ እሱራት ቆሊባ ብቕጽበት በሪራ።
እታ ሄለኮፕተር ኣብ ምዕላባ ይኹን ኣብ
ምብራራ ካብ ኣባላት ጸጥታ ናይ’ቲ ቤትማሕቡስ ዝጥቀስ ተቓዉሞ ከምዘየጋጠማ
ክርዳእ ክኢሉ ከምዘሎ ዘመልከተ ፖሊስ
ካናዳ፡ ነቶም እሱራት ሒዛ ናብ ምዕራባዊ
ወገን ገጻ ከምዝበረረት ኣረዲኡ። በዚድማ መዓልቦኣ ንምፍላጥን ብኡ ኣቢልካ
ነቶም እሱራት ዳግማይ ንምሓዝን ናብ
መላእ’ታ ሃገር ሓበሬታ ዘርጊሑ ከምዘሎ
ገሊጹ። ምናልባት ናብ ኣመሪካ ከይሰግሩ
ብምባል’ውን ነቲ ብኣሳእልን ኣስማትን
ናይ’ቶም እሱራት ዝተሰነየ ሓበሬታ ናብ
ፖሊስ ኣመሪካ ኣመሓላሊፍዎ ኣሎ።
እቶም ኣብቲ ልዕሊ 700 እሱራት ክሕዝ
ዝኽእል ቤት-ማሕቡስ ተዳጒኖም ዝነበሩ
ሰለስተ ናይ ሕጊ እሱራት፡ ዕድሚኦም
ካብ 35 ክሳብ 53 ዓመት ኮይኑ፡ እንታይ
ዓይነት ገበን ፈጺሞም ኣብኡ ተኣሲሮም
ከምዝነበሩ ዛጊት ዝተፈልጠ ነገር የለን።
ኣብ ኣውራጃ ኲበክ – ካናዳ እሱራት
ብሄለኮፕተር ተሓጊዞም ካብ ማሕቡስ
ከምልጡ እዚ ናይ ፈለማ ተርእዮ
ከምዘይኮነ’ዩ ዝንገር። ኣብ ዝሓለፈ
መጋቢት 2013 እኳ ኣብታ ኣዉራጃ
ሓንቲ ሄለኮፕተር ኣብ ልዕሊ ሓደ ብጽኑዕ
ዝሕሎ ቤት-ማሕቡስ ትሒታ ብምዝንባይ
ገመድ ዘርጊሓ ንክልተ እሱራት ቦግ ኣቢላ
ሃዲማ ምንባራ ይዝከር።
ኮይኑ ግን እቶም እሱራት ነዊሕ
ከይጸንሑ ብፖሊስ ክተሓዙ እንከለዉ፡
እቶም ነታ ሄለኮፕተር ጨውዮም ነቲ
ስርሒት ዝፈጸሙ ክልተ ሰባት’ውን
ድሕሪ ሒደት ሰዓታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ
ከምዝኣተዉ ይግለጽ።