Benefits of Sleep

Health Benefits of Sleep

Health Benefits of Sleep

ስእነት ድቃስ ሳዕቤኑ ቀሊል ኣይኰነን። እቶም ድቃስ ዘይጸግቡ ሰባት፡ ቊጡዓት፡
ጭኑቓትን ረሳዕትን ይዀኑ። ድቃስን ሕልምን ንሓንጐልናን ኣካላትናን ብዘይ መጠን
ኣገደስቲ’ዮም። እቲ ምንታይሲ፡-
ድቃስ ንኣካላትና ዕዮ ገዛኡ ንኽሰርሕ ግዜ ይህቦ። ዋህዮታት ይትክኡ ወይ
ይጽገኑ፡ ርስሓት ይጽረጉ፡ ሓንጐልና’ውን ንዋህዮታትናን ንርክባት መትንታትናን ኣብ
ምጽጋን ነቲ ግዜ ይጥቀመሉ።
እቶም ኣብ ሓንጐልና ተቐቢሮም ዝነበሩ ስምዒትና ናብ ውኖና (consciousness)
ይምለሱ። ግቡእ ድቃስን ሕልምን ዘይነስተማቕር እንተዄንና፡ እቶም ኣብ ውሽጢ
ሓንጐልና ተቐቢሮም ዝነብሩ ዝኽርታት በኒኖም ክሃሱ ተኽእሎ’ሎ።
ድቃስን ሕልምን ነቲ ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታትና ዘሰላሰልናዮ ብጽቡቕ ከም ዝኽዘን
ከም ዝመዓራረን ይገብር። ብዛዕባ’ዚ ሊቃውንቲ ኣብ ሓደ ጉጅለ ናይ ቋንቋ ተማሃሮ
ዘካየድዎ መጽናዕቲ ነይሩ። እቶም እኹል ድቃስን ሕልምን ዘስተማቕሩ ብቕልጡፍ
ትምህርቲ ከም ዝርድኦምን ናይ ምዝካር ዓቕሞም ዝለዓለን ምዃኑ ኣብሪሆም።