ዓንዲ ሕቖ

Health | ቃንዛ ዓንዲ ሕቖ ዘህድኡ መግብታት

Health | ቃንዛ ዓንዲ ሕቖ ዘህድኡ መግብታት

ቃንዛ ዓንዲ ሕቖ ዘለዎም ሰባት፡ ነቲ
ቃንዛ ንምህዳእ ዝሕግዝ መድሃኒት ወይ
መርፍእ ክወስዱ ምርኣይ ልሙድ ኢዩ።
እቲ መድሃኒት ግና ንግዚኡ ደኣ’ምበር፡
ካብቲ ቃንዛ ዝኣሊ ዘላቒ መፍትሒ
ኣይኮነን። መብዛሕትኦም እቶም ቃንዛ
ዓንዲ ሕቖ ንምቕላል ተባሂሎም
ብሓካይም ዝእዘዙ መድሃኒታት’ውን
ናይ ገዛእ ርእሶም ኣሉታዊ ሳዕቤን
ኣለዎም። ገለ ካብኦም’ውን ወልፊ
ዘትሕዙ ኢዮም። ኩሎም ቃንዛ ንምህዳእ
ዝሕግዙ መድሃኒታት፡ ንግዚኡ ነቲ ቃንዛ
ኢዮም ዘቕልሉ’ምበር ነቲ ጠንቂ ናይቲ
ሕማም ንምፍዋስ ዝሕግዙ መድሃኒታት
ከም ዘይምዃኖም ኣስተብህል። ስለዚ፡
ኣብ ክንዲ ነቲ መድሃኒት ምውሳድ፡
ነቲ ቃንዛ ከህድኡ ዝኽእሉ መግብታት
ከም ዘለዉ ኢዮም ክኢላታት ዝጠቕሱ።
እቶም መግብታት ኣብ ጥዕናኻ
ዘውርድዎ ጎዳኢ ሳዕቤን ስለ ዘይብሎም
ድማ፡ ካብ መድሃኒት ምውሳድ ዝያዳ
ክትመርጾም ከም ዘለካ የመልክቱ።
ኩሎም እቶም መግብታት ወልፊ
ዘትሕዙ ብዘይምዃኖም’ውን ካብ
መድሃኒት ዝያዳ ተመራጺ ይገብሮም።
ገለ ካብቶም መግብታት ንምጥቃስ፦
ሓምላይ ሻሂ (Green Tea)፦ ክኢላታት
ከም ዘመልክትዎ፡ መዓልታዊ ካብ 2
ክሳብ 3 ኩባያ ሓምላይ ሻሂ ምስታይ፡
ቃንዛ ዓንዲ ሕቖ ምሉእ ብምሉእ ከም
ዘህድኦ የመልክቱ። እዚ ክኸውን ዝኸኣለ፡
ቆጽሊ ሓምላይ ሻሂ፡ ምራተ ኣካላት
(antioxidants) ንምቅላል ዝሕግዝ
ልዑል መኣዛዊ ትሕዝቶ ስለ ዘለዎ ኢዩ።
ነቲ ሓምላይ ሻሂ ብምጡን ኣገባብ ናይ
ምውሳዱ ልምዲ ምስ እተጥሪ ድማ፡ ኣብ
ኣካላትካ ዝርከብ መርዛም ንጥረ ነገር
(toxic substances) ከም ዘመዓራርዮ
እቶም ክኢላታት የመልክቱ። በዚ ድማ
ቀልጢፍካ ንኸይትኣርግ ይሕግዘካ።
ፍረ ጎምጠጥ/ ዓጋም (Berries)፦
ቃንዛ ኣካላት ብፍላይ ድማ ቃንዛ ዓንዲ
ሕቖ ኣብ ምህዳእ፡ ምራተ ንምክልኻል
ዝሕግዝ ንጥረ ነገር (antioxidants)
መሰረታዊ ካብ ኮነ፡ ፍረ ጎምጠጥ/ ዓጋም
ነዚ ተግባር’ዚ ዘሐይሉ ሓያሎ መኣዛዊ
ትሕዝቶ ኣለዎም። ከም ስትረው በሪ፡
ብሉበሪ፡ ራስፕበሪስ ከምኡ’ውን ኣካበሪስ
ንምቅጻል ሰብነት ዘቃልሉ ንጥረነገራት ኣለዎም። ፍረ-ዓጋም፡ ኣካላትና
ንዝተፈላለዩ ሕማማት ንኽንጻወር
ዝሕግዞ ልዑል ትሕዝቶ ቫይታሚን ‘ሲ’
እውን ኣለዎ።
ኣናናስ (Pineapples) ፦ እዚ
ብቫይታሚን ‘ሲ’ ዝሃብተመ ናይ
ትሮፒካዊ ክሊማ ፍሩታ’ዚ ምቅጻል ኣካላት
ሰብነት ንምእላይ ዝሕግዝ ኢንዛይም
ዝሓቖፈ ኢዩ። ሓድሽ ፍረ ኣናናስ፡ ኣብ
ርእሲ’ቲ ቃንዛ ዓንዲ ሕቖ ንምህዳእ
ዝህልዎ ጥቕሚ፡ ብጽሕጊ ዝመልአ
ብምዃኑ ድርቀት (constipation) ኣብ
ምእላይ ይሕግዝ።
ስጋ (Meat)፦ ስጋ ልዑል ፕሮቲን ዘለዎ
መግቢ ብምዃኑ፡ ብቓንዛ ዓንዲ ሕቖ
ዝሳቐዩ ሰባት ብተደጋጋሚ ክወስድዎ
ዝበለጸ ኢዩ። ፕሮቲን – ተሪር ጭዋዳን
ድልዱላት ኣዕጽምትን ክህልወካ ልዑል
ጥቕሚ ኢዩ ዘለዎ። ይኹን’ምበር፡ እቲ
ትወስዶ ዓይነት ስጋ፡ ዝተዓሸገ ዘይኮነ
ሓድሽ (fresh)፡ ከምኡ’ውን ስብሒ ዘለዎ
ክኸውን የብሉን።
ቅብኣት ዘለዎም ዓሳ (Oily Fish)፦
ቅብኣት ዘለዎም ዓይነታት ዓሳ፡ ብትሕዝቶ
ፕሮቲን ብቐዳምነት ኢዮም ዝጥቀሱ።
ቱና፡ በያድ፡ ሳርዲን፡ ሳልሞን ገለ ካብቶም
ልዑል ቅብኣት ዘለዎም ዓይነት ዓሳ
ኢዮም። ኩሎም እዞም ዓሳታት ኣብ
ርእሲ’ቲ ዝህብዎ ፕሮቲን ኦሜጋ -3
(omega-3) ዝተባህለ ቅብኣዊ ኣሲድ ስለ
ዘለዎም፡ ካብ ቀሓርን ምቅጻል ኣካላት
ከም ዝከላኸሉልና ክኢላታት የረድኡ።
ሶያ/ ፋጆሊ (Soy Protein)፦
ብኦክላሃማ ዩኒቨርሲቲ – ኣመሪካ ዝተኻየደ
መጽናዕቲ ከም ዘነጽሮ፡ ሶያ ብብዝሒ
ዝበልዑ ሰባት ካብቶም ዘይበልዑ ብቓንዛ
ዓንዲ ሕቖ ዝሓሹ ኮይኖም ተረኺቦም።
ህሩድ (Turmeric Powder)፦ ቃንዛ
ዓንዲ ሕቖ ክትኣልዮ ትደሊ እንተዄንካ፡
ኣብ እትወስዶም መግብታት ህሩድ
ክትሕውስ እቲ ዝበለጸ ኣማራጺ ኢዩ።
ቃንዛ ዓንዲ ሕቖ ዘህድኡ መግብታት
ህሩድ ብባህሪኡ ምራተን ምቅጻልን
ኣካላትና ናይ ምእላይ ጠባይ ኣለዎ።
ዝንጅብል (Ginger)፦ ዝንጅብል ልክዕ
ከም ህሩድ ቃንዛን ምራተን ኣካላትና
ናይ ምእላይ ጠባይ ኣለዎ። ዝንጅብል
ኣብ መግቢ ወይ ኣብ ሻሂ ብምሕዋስ
ክንወስዶ ይከኣል ኢዩ። መግቢ
ንምሕቃቕን ሕማም ልቢ ንምፍዋስን
ልዑል ግደ ኢዩ ዘለዎ።