Coffee Shop

Half an hour in a Coffee Shop

Half an hour in a Coffee Shop

“ኣብ ውሽጢ 40 ደቓይቕ
ኣብኡ ክበጽሕ’የ” እዩ ኢሉኒ እቲ
ከተማ ከዛውረኒ ከምሲ ዝቖጸርክዎ
ዲዋካር።
“ግን እኮ ድሮ ኣብ ቦታ ቆጸራ
ከምዝበጻሕካ ኢኻ ትንግረኒ ኔርካ??
ብሓሶት ዲኻ ከምኡ ኢልካኒ?”
በልክዎ ቁጥዕ ኢለ። ኣብ ከባቢ
መደበር ባቡራት ራጂቭ ቾውክ
ትጽቢት ምስ ነውሓኒ’የ ቴሌፎን
ደዊለ።
“ትጻወት ዘሎኻ መሲሉኒ’የ፡
መታን ቀልጢፍካ ክትመጽእ
ኣብ ራጂቭ ቾውክ ከምዝበጻሕኩ
ኣምሲለ ነጊረካ። ኣይትሓዘለይ
ሲርጂ ዓርከይ፡ ደሓን ሕጂ’ውን
ነዊሕ ግዜ ኣይወስደለይን’ዩ።
ኣብኡ ጥራይ ተጸበየኒ” ብምባል
ሓሳበይ ክገልጽ’ኳ ዕድል ከይሃበኒ
ተሌፎን ዓጸዋ።
ኣብ’ዚ ቀረባ እዋን’የ ናብ ከተማ
ደልሂ ግዒዘ። ስለ’ዚ ከኣ ነዚ ኩሉ
ናይ ህንጻታት ጫካ ጋሻ’የ ነይረ።
ኣብ’ዛ ከተማ ዝረኸብክዎ ዝፈልጦ
ሰብ ዲዋካር ጥራይ’ዩ ነይሩ።
“እንታይ ደኣ ክገብር’የ ሕጂ?”
በልኩ ብውሽጠይ፡ ቀስ ኢለ የማነ
ጸጋመይ ምስ ተዓዘብኩ ግን ኣብ
ቀረባ ርሕቀት እንዳ ሻሂ ረኣኹ።
በዚ ኣጋጣሚ፡ ግዜ ዘሕልፈላን ገንዘብ ዘባኽነላን ዝበለጸት ኩርናዕ
ኮይና ረኸብክዋ። ናብ’ቲ እንዳ ሻሂ
ምስ ኣተኹ፡ ዕሙር ገዛ ምዃኑ
ከስተብህል ግዜ ኣይወሰደለይን።
እቲ ገዛ ፕሮቶኮሎም ብዝሓለዉ
ዓማዊል’ዩ መሊኡ ነይሩ።
ዝበዝሑ ካብ’ዞም ዓማዊል ጽምዲ
ኮይኖም ኣፍ ንኣፍ ተዋሃሂቦም
ዘዕልሉ’ዮም ነይሮም። እዞም
ከም’ዚኣቶም ዝኣመሰሉ እንዳ
ሻሂታት፡ ንነዊሕ ሰዓታት ኮፍ
ኢሎም ዝጠቅምን ዘይጠቅምን
ኣርእስታት ብዘዕልሉ ፍቑራት
ተመረጽቲ ስፍራታት’ዮም። ኣነ
ግን ነዘን ዝሓለፋ 24 ዓመታት፡
ከም’ዚ ናይ’ዞም በብጽምዲ ኮፍ
ኢሎም ዘዕልሉ ፍቑራት ከዕልል
ከይተዓደልኩ’የ ኣሕሊፈየን።
ኣብ’ታ ብመናብርን ከበብቲ
ጣዋሉን ዝመልአት እንዳ ሻሂ፡
ኣብ ሓደ ጸግዒ ሰብ ዘይብላ
ሶፋ ብምርካበይ ዕድለኛ’የ ክብል
እደፍር። ምኽንያቱ፡ ኩሉ’ቲ
ዝነበረ ጣዋሉ ብኣዝዮም ሕጉሳት
ዝመስሉ ጽምዲ ጽምዲ ሰብ ቆጸራ
ቅጽጽ ኢሉ ስለዝነበረ።
ናብ’ታ ሶፋ ገጸይ ከምርሕ ክብል
ገለ መናብር ዓንቂፍኒ ደርገፍገፍ
ብምባል፡ ነቶም ኣብ መንጎ ዓሚቚ
ፍቕራዊ ዕላል ሰጢሞም ዝነበሩ
ሰባት ከይረበሽክዎም ኣይተረፍኩን።
ብኣዝዩ ትሑት ድምጺ ይቕሬታ
ሓቲተ ቦታይ ምስ በጻሕኩ ከኣ፡
ቡን ኣዚዘ ተዛንየ ኮፍ በልኩ።
ኣብ ሶፋይ ኣራጢጠ ከባብየይ
ክዕዘብ ምስ ጀመርኩ፡ ኣዒንተይ
ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ብጫ ባድላ
ተኸዲና፡ ምስ ሓደ ንዝተጠናነገ
ጸጒራ እናፈተለ ዘዕልል ዝነበረ
ሰብኣይ፡ ኣብ መንጽረይ ኮፍ ኢላ
ዝነበረት ጓለንስተይቲ ተተኺለን
ተረፋ።
“ንሳ ድያ ኣይንሳን??”
ንኣዒንተይ ጨምቲለ ብምጥማት
ንኣእምሮይ ሕቶ ወርወርኩሉ።
ድሕሪ 20 ካልኢታት ድማ፡
“ብርግጽ’ምበር!” ዝብል መልሲ
ረኸብኩ።
ን12 ዓመታት መመላእታ ካብ
መዋእለ ህጻናት ክሳብ ካልኣይ
ደረጃ ዝውድእ ጓል ክፍለይ’ያ
ነይራ። ተማሃሮ ካልኣይ ደረጃ
ኣብ ዝነበርናሉ ግዜ ብፍቕሪ
ሕቕቕ ኢለላ ምንባረይ ዝርስዖ
ኣይኮንኩን። ብዛዕባ’ዚ ጉዳይ’ዚ
ብዘይካኣ ዘይፈልጥ ተማሃራይ
ናይ’ቲ ቤት ትምህርቲ ኣይነበረን።
ሕጂ’ውን መልክዓ ኣብ ጥርዚ
ጽባቔኡ ስለዘሎ መሳጢ ትርኢት’ዩ
ዘለዋ። ብዛዕባ ጽባቔኣ እናሓሰብኩ፡
እቲ ኣብ ‘ፈይስቡክ’ ዝጠቀዓቶ ናይ
መርዓኣ ስእሊ ኣብ ቅድሚ ዓይነይ
ቅጅል በለኒ። ድሕሪ’ዚ ዝለጠፈቶ
ናይ መርዓኣ ስእሊ፡ ካብ’ቲ ብሰንኩ
ዝወረደኒ ስንባደ ተገላጊለ ብሰላም
መታን ክነብር፡ ናይ ‘ፈይስቡክ’
ኣድራሻይ ኣደስኪለዮ’የ።
እቲ ሕጋዊ በዓል ቤታ ምስ ጸጉራ
ምጽዋቱ ኣየቋረጾን። ክልቲኦም
መጻምድቲ፡ እቲ ሓደ ነቲ ካልኣዩ
ዝተፈጥሩ’ዮም ዝመስሉ ነይሮም።
ኣተኩሮይ ካብኣ ኣልየ፡ ናብ’ታ
ኣብ ውሽጢ ሒደት ደቓይቕ
ተጸሚቛ ክትመጽኣኒ ዝጽበያ
ዝነበርኩ ቡነይ ገበርኩ።
ናብ’ታ እንዳሻሂ ካብ ዝኣቱ 25
ፈተንቲ ደቓይቕ ሓሊፈን ነበራ።
ነዚ ሰንፈላል ገይሩኒ ዘሎ ስምዒት
ከይሳዕረረኒ እንከሎ፡ ብዝተኻእለኒ
ፍጥነት መዕለቢ ክገብረሉ
ተሃንጠኹ። ብሰማይ ድዩ ብመሬት
ኣብ’ታ ቅጽበት እቲኣ ጥብ ክብለኒ
እናተመነኹ፡ በቲ ኣሕሊፉ ዘርኢ
መስትያት ንምምጻእ ዲዋካር
ከማዕዱ፡ ጠመተይ ንደገ ገበርኩ።
ኣብ መንጎ’ዚ ውሽጣዊ ስምዒተይ
ዝ ሕ መ ሰ ሉ
ዝነበረ ህሞት፡ ኣዒንታ
ተኺላ ትጥምተኒ ከምዝነበረት
ስለዘስተውዓልኩላ፡ ካብ ኣዒንታ
ክሃድም ክብል ምስኣ ዓይኒ
ንዓይኒ ተጋጨኹ። ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ
ኣዒንተይ ካብ ኣዒንታ ከልዕለን
ኣይከኣልኩን።
ሕጉስቲ ዶኾን ትኾኒ??
ሰብኣያ ናብ እዝና ቀሪቡ ገለ
ነገር ሕሹኽ ምስ በላ ኪርኪር ኢላ
ሰሓቐት። ካብ ስሓቓ ከኣ ንሕቶይ
መልሲ ረኸብኩሉ። ንንውሕ ዝበለ
ግዜ ኣተኲራ ስለዝጠመተትኒ፡
ሰብኣያ’ውን ንኣንፈት ኣዒንታ
ተኸቲሉ ናባይ ገጹ ክጥምት ምስ
ጀመረ፡ ኣዒንተይ ካብኣ ኣለኹወን።
በቲ መስትያት ኣሕሊፈ ዲዋካር
ክምጽእ ረኣኹዎ። ተሌፎን
ክድውል’ዩ ዝቀራረብ ነይሩ።
ኣነ ድማ ብቕጽበት ብድድ ኢለ
ናብኡ ገጸይ ክወጽእ ጀመርኩ።
“እታ ዝኣዘዝካያ ቡን
ተዳልያትልካ ኣላ ዝሓወይ!”
ዝብል ልስሉስ ድምጺ ጓለንስተይቲ
ሰማዕኩ።
“ነታ ብጫ ባድላ ተኸዲና
ኣብ’ቲ መንጽር ኮፍ ኢላ ዘላ ጓል
እንተሃብክያ ይሓይሽ” ብምባል
መለስኩላ ናብ’ታ መማህርተይ
ዝነበረት ጓል እናመልከትኩ።
“ስለምንታይ ግን?” እታ
ኣሳሳይት ደጊማ ሓተተትኒ።
“ምኽንያቱ ኣዝያ’ያ ቡን ትፈቱ”
ኢለ ምስ መለስኩላ፡ ኣብ’ቲ ጻዕቂ
ህዝቢ ዝነበሮ ጎደና ኣትየ ክስወር
ብተብተብ ካብ’ቲ ካፌ ወጻእኩ!