makeup

Groom sees bride’s face for the 1st time without makeup

Groom sees bride’s face for the 1st time without makeup

 

ስእላ ኣብ ፌስቡክ ምስ ረኣየ እዩ
ድሕሪ ናይ ሰለስተ ወርሒ ምሕዝነት
ንመርዓ ዝሓተታ።
ኣብ ከተማ መቡማላንጋ ደቡብ
ኣፍሪቃ ድማ፡ ብዙሕ ወጻኢታት
ብምፍሳስ ሰብ ዘዛረበ መርዓ ኣሕለፉ።
እቶም ስሞም ዘይተገልጸ ወዲ 40ን ጓል
35 ዓመትን መጻምድቲ፡ ከም ኩሎም
መጻምዲ ንሕጽኖት ናብ ገማግም ባሕሪ
ሪቻርድዝ ምስ ከዱ ግን፡ “ኣታሊልክኒ”
ዝብል ክሲ ብምምስራት፡ ወጻኢታቱ
ክትመልሰሉ ሓተታ።
ንሱ ኣብ ክሱ፡ “ጽምብል መርዓና
ምስ ተወደአ፡ ምስ’ታ ቈንጆ በዓልቲቤተይ ናብ ገማግም ባሕሪ ሪቻርድዝ
ተበጊስና። ናብ ክፍልና ምስ ኣተና፡
“ነብሰይ ክሕጸብ’የ” ኢላትኒ። እታ
ተሓጺባ ዝመጸትኒ ሰብ ግን ቅድሚ
ሕጂ ሪአያ ዘይፈልጥ፡ መልክዕ ዘይብላ
ጐርዛ’ያ ነይራ።” ብምባል፡ በዓልቲ-ቤቱ
ዝተፈላለዩ መጸባበቒታትን ኣርተፊሻል
ቅርኒብ ዓይንን ብምጥቃም ከም
ዘታለለቶ ከሲሱ። እታ ዘይሓሰበቶ
ዝረኸበት ሓዳስ መርዓት፡ “ዘይኩለን
ኣዋልድ’የን መጸባበቒ ብምጥቃም
ዘይንሰን ዝመስላ” ዝብል መልሲ
ሂባቶ ኣላ። ቤት-ፍርዲ ጆሃንስበርግ
ክሳብ ውሳኔ ዝህብ፡ መርበብ ሓበሬታ
“ስካይ ኒዩውስ” ኣብ’ቶም ኣብ መርበብ
ሓበሬታ ፌስቡክ እንምስርቶም
ዝምድናታት፡ ጥንቃቐ ከም ዘድልየና
ምዒዳ ኣላ።